U-Review
  • U-infographic

กฎหมายปัจจุบัน + กฎหมายดิจิทัล + รองรับประเทศไทย 4.0 = คณะนิติศาสตร์ ในยุคดิจิทัล

จุดเด่นของคณะนิติศาสตร์ สมัยก่อนหน้านี้การเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะเน้นไปทางด้านกฎหมายเพรียว หมายความว่าเฉพาะเด็กที่เรียนนิติศาสตร์เท่านั้นถึงจะได้เรียนในส่วนนี้ ...

ดูรายละเอียด

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มิติใหม่ที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมการบิน

“ความปลอดภัย” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้ง แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยทั้งแก่ตนเอง และแก่ผู้อื่น ...

ดูรายละเอียด

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ป.ตรี) เรียนรู้โลกสมัยใหม่ ที่ทุกอย่างพึงพาเทคโนโลยี

ว่าด้วยเรื่องโลกสมัยใหม่ โลกที่ทุกอย่างพึงพาเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่าง เราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐ เทคโนโลยีสารเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการทำงานในวงการแพทย์ ...

ดูรายละเอียด

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ บันไดของ Tech Startup ที่มีความเชี่ยวชาญนวัตกรรม

การเรียนการสอนในสาขาจะเน้นให้น้องๆ มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม การเขียนแอพพลิเคชัน ผสานกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ...

ดูรายละเอียด

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เน้นสร้างเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded ...

ดูรายละเอียด

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บนแนวคิดใหม่ Digital Commerce เน้นการทำธุรกิจออนไลน์

การเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะให้น้องๆ เรียนตั้งแต่พื้นฐานการทำธุรกิจ การตลาด ไปจนถึงการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ...

ดูรายละเอียด
First Prev 1 2 3 4 5