U-Review

เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ

UploadImage

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ถูกออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร มีห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์จริงระดับโลก สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์ ผสมผสานการเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ สู่การเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลกระแสหลักมืออาชีพ

จุดเด่น

     1. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงาน
     2. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย
     3. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริงในวงการ
     4. มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างทักษะ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

แพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ผ่านมาแม้แพทย์แผนตะวันตกจะมีบทบาทมากที่สุดในระบบสาธารณสุขของไทย ...

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้มีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรครูที่มีคุณภาพ ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...