U-Review

เรียนบัญชีอินเตอร์ จบไปมีงานทำ 100%


UploadImage


การเปิดประชาคมอาเซียนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายอาชีพในอาเซียนเป็นอย่างมาก เพราะจะได้เดินทางไปทำงานในประเทศอาเซียนได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องทำเรื่องเอกสารข้ามประเทศให้วุ่นวายเหมือนเมื่อก่อน

นักบัญชีก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าจะสามารถมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันได้อย่างอิสรเสรีใน 10 ประเทศเนื่องจากอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพอิสระ โดยผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ต้องผ่านการทดสอบของประเทศนั้น ๆ ก่อน จึงจะสามารถเข้าไปทำงานได้

จุดเด่น
- Taught by highly experienced accounting professionals from the industry
- In collaboration with Revenue Department and Department of Business Development, we continually offer multi-level training programs to enhance our student's skills in accountancy.
- Students will have opportunity to join the cooperative program working with leading business firms to gain maximum exposure and experience in the marketplace prior to their graduation
- 100% Employment rate, and over 80% of students are hired before graduate

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะพยาบาลส่วนภูมิภาคที่เก่าแก่แห่งหนึ่งก่อตั้งมายาวนานกว่า ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา ...