U-Review

ประตูเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่หลากหลายในอนาคต

UploadImage

การออกแบบแฟชั่น

     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเพื่อออกไปทำงานในวงการแฟชั่นได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร เพื่อเข้าไปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ จนถึงส่วนต่างๆของการทำธุรกิจ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการแฟชั่น มีผลงานและประสบการณ์ระดับนานาชาติ ผสมผสานการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมตัวบัณฑิตเข้าสู่ยุคดิจิตอล เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ สู่การเป็นนักออกแบบและเบื้องหลังของวงการแฟชั่นมืออาชีพ

จุดเด่น

     1. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานจริงในวงการ มีคอนเนคชั่นที่สามารถเชื่อมโยงบัณฑิตเข้าสู่ภาคธุรกิจได้ทันที
     2. มุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติที่เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
     3. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงาน
     4. ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย 5. ผลักดันให้เกิดทักษะทางด้านธุรกิจและด้านดิจิตอล เพื่อต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

     1. สายงานการผลิตและการออกแบบ
       - นักออกแบบแฟชั่น
       - นักออกแบบคอสตูม
       - นักสร้างแพทเทิร์น
       - ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่น
       - ฝ่ายบริหารสินค้าแฟชั่น

     2. สายงานการตลาดและการบริหารสินค้าแฟชัน
       - ฝ่ายจัดซื้อสินค้าแฟชั่น
       - ผู้จัดการร้าน
       - ผู้ประสานงานแฟชั่น
       - ฝ่ายบริหารสินค้าแฟชั่นค้าปลีก
       - ฝ่ายนำเสนอและจัดแสดงสินค้าแฟชั่น

     3. สื่อและการทำประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชั่น
       - แฟชั่นสไตลิสต์
       - กองบรรณาธิการบทความแฟชั่น
       - นักเขียนบทความแฟชั่น
       - ช่างภาพแฟชั่น
       - ประชาสัมพันธ์แฟชั่น
       - นักวาดภาพประกอบแฟชั่น
       - นักออกแบบกราฟิกแฟชั่น

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะมีการใช้ภาษาในเรียนการสอนถึง ...

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ ...

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะมีทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติ ...