U-Review

เมื่อวิธีการรับสารในยุคดิจิทัลอยู่เพียงปลายนิ้ว โลกของการทำงานของนักประชาสัมพันธ์จึงต้องตอบสนองโลกธุรกิจ

UploadImage

โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

     สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ

จุดเด่น

    มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

     - นักสร้างสรรค์งานโฆษณา
     - นักเขียนบทโฆษณา
     - ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา
     - นักวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า
     - นักออกแบบงานกราฟิก
     - นักวิจัยการโฆษณา
     - นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา
     - ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาทางการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดการเรียน + 6. วิชาที่ต้องเรียน ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ...

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพื่อสร้างนักศึกษาให้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ...

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...