การสอบออนไลน์ PRETCAS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
รวบรวมติวเตอร์ชั้นนำจากทุกสารทิศ วิชาสอบมากที่สุด
พร้อมโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด ทำให้คุณรู้ตัวเองก่อนใคร
ขอบคุณภาพจาก PRSWU

รายชื่อทำคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา

GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 000175 พิตรพิบูล เฉลิมพาณิชย์ชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
2 000267 ณัฐปภัสร์ วรัฎฐาพงศ์ นราธิวาส 150.00
3 000398 ภุธชิรา ก้อนทอง ศรีพฤฒา 150.00
4 000460 นันทวรี อัจฉริยวนิช เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
5 000740 สุพิชชา เผือกขาว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
6 000792 จิรายุ เจียรจินดา บุญวาทย์วิทยาลัย 150.00
7 000899 บุณฑริกา ทีรวม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150.00
8 000948 ณัฏฐริณีย์ ไวยฉาย สารสาสน์วิเทศสายไหม 150.00
9 000990 กุลณัฐ เกิดเจริญ สุโขทัยวิทยาคม 150.00
10 001014 ภูษณิศา บุญเอนก สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
11 001162 ศรัณย์แพร ศรีเจริญ มาแตร์เดอีวิทยาลัย 150.00
12 001303 จิตติภัทร พิพัฒน์วสุธากุล มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
13 001340 ณิศวรา ยูรนิยม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
14 001590 ธิดารัตน์ พิมพาภรณ์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 150.00
15 001620 พัชรพร สักกะพลางกูร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 150.00
16 001686 พรชนก จันต๊ะ เฉลิมขวัญสตรี 150.00
17 001712 ปัณณธร นิยม เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 150.00
18 001724 อดิศร อุ้มชู เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 150.00
19 001868 พิมพ์ลภัส สุวรรณเนตร วัฒนาวิทยาลัย 150.00
20 001876 ภูวิศ สอนผ่อง ตราษตระการคุณ 150.00
21 001901 พลอยลดา พณิชเศรษฐพล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 150.00
22 001924 ธนนันท์ ธำรง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
23 001970 พิตตินนท์ ด่านสว่าง พิษณุโลกพิทยาคม 150.00
24 002151 ชนัญ ลิขิตวนิชกุล สตรีวิทยา 150.00
25 002216 กฤติยาภรณ์ ศตอรรถวุฒิ ขอนแก่นวิทยายน 150.00
26 002218 ตวงพร คำนึง พิบูลวิทยาลัย 150.00
27 002262 อติเทพ ทัพภมาน เวียงเจดีย์วิทยา 150.00
28 002293 สิริกร พินิจงาม สามเสนวิทยาลัย 150.00
29 002396 อัจฉราภรณ์ พิพัฒน์สิน ราชินีบูรณะ 150.00
30 002469 ธนารัตน์ ทรัพย์สม นารีรัตน์ 150.00
31 002522 รุ่งทิพย์ ผ่องพุธ สกลวิทยา 150.00
32 002524 รุจิกร งามแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
33 002548 ธีระชล โพธิ์ทอง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 150.00
34 002822 ณัชชา สารธรรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
35 002908 นงนภัส ภิญโญภูมิมินทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 150.00
36 002922 ชนันชิดา เลาหศรีสกุล สตรีวิทยา 150.00
37 003076 ชญากาณฑ์ นาจพินิจ สตรีวิทยา 150.00
38 003149 อารีรัตน์ เตชะสถิระกุล วัดนวลนรดิศ 150.00
39 003238 กัญญาพัชร์ สินธุกาญจนพันธุ์ สตรีวิทยา 150.00
40 003544 ปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 150.00
41 003553 ตระการตา กุลตระการ ปทุมวิไล 150.00
42 003619 ปภินวิช ศรีสมบัติ สุโขทัยวิทยาคม 150.00
43 003699 ชีวาพร ธนสมบัติสกุล สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 150.00
44 004000 ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 150.00
45 004130 ณิชารีย์ เดชอนันต์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
46 004149 ณัฐชยา ลีสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
47 004172 ธนกฤต ใจซื่อ โยธินบูรณะ 150.00
48 004585 ชญานิศ พัฒนพัฒนานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
49 004816 ณัฐชยา ชาญวานิชบริการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
50 005148 ธนภร ชุษณะทัศน์ พระปฐมวิทยาลัย 150.00
51 005476 ศิริญาณีย์ พรมมี อุดมดรุณี 150.00
52 005928 เกื้อผกา สืบแก้ว สุราษฎร์พิทยา 150.00
53 005958 จิดาภา โล่ชัยยะกูล ชลราษฎรอำรุง 150.00
54 006203 สุทธิดา ลำทอง เรณูนครวิทยานุกูล 150.00
55 006245 นางสาวอนงค์นาฏ ศุกรกมล สตรีวิทยา 150.00
56 006258 เตชินี ต้อยจัตุรัส นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
57 006322 ธัญชนก พุทธนิมนต์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 150.00
58 006414 ภิญญ์พลอย วัฒนชลสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
59 006518 ปภาวรินท์ แกไธสง ศรียานุสรณ์ 150.00
60 006643 ชยาพร สังวรวงษ์พนา ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 150.00
61 007665 ฐิติรัตน์ สรสิทธิ์มนตรี หอวัง 150.00
62 007790 เกวลิน อาจแก้ว วัชรวิทยา 150.00
63 007877 น.ส.พิรุณพรรค์ ศิริคุรุรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
64 008013 ชนากานต์ ชนะ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
65 008870 พัทธวรรณ อภัยโส 150.00
66 009357 ธัญกัลย์ กีรติกำจาย สตรีวัดระฆัง 150.00
67 009469 ชลธิชา บุญมั่น มุกดาหาร 150.00
68 009486 พิชญาพร ปอแก้ว หล่มสักวิทยาคม 150.00
69 009800 นันทนัช ชมประดิษฐ์ โยธินบูรณะ 150.00
70 010149 กวินชิดา ปรีเปรม สิรินธรราชวิทยาลัย 150.00
71 010315 ภัทรมาส ตันติ 150.00
72 010337 ชญาภรณ์ แจ่มคล้าย สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 150.00
73 010408 อางจณาพร เสฏฐัตต์ บางปะกอกวิทยาคม 150.00
74 010563 นิภาภรณ์ ชาญสมร ชุมพลโพนพิสัย 150.00
75 011019 ศตวรรษ ขัวขุน ฝางวิทยายน 150.00
76 011045 นางสาววิภวานี ทับทิมศรี นครสวรรค์ 150.00
77 011179 อัญชลิตา ไชยสุวรรณ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
78 011516 รุ่งสินี รำจวนจร หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150.00
79 011608 ณัฐภัทร มีมา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
80 011798 ณัฐนิชา หอมนาน เตรียมอุดมศึกษา 150.00
81 012208 ธนกฤต สีลา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
82 012298 ณัฐกนกพรรณ เศวตนันทน์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
83 012317 ภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
84 012444 มานน มุขตารี โยธินบูรณะ 150.00
85 012568 ฐิฎาวัลภ์ ธรรมนูญรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
86 013658 กิตติเดช พุ่มจิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 150.00
87 013711 ธนาภรณ์ อภิธนาคุณ มัธยมวัดนายโรง 150.00
88 013936 ลลิตา จันเทพา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 150.00
89 013972 วิลาสินี วิวรรธน์ธรา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
90 014028 อาภานันท์ โกนาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 150.00
91 014079 jinatta palasing นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
92 014289 วิณัฐรวี เหงี่ยมไพศาล นารีรัตน์ 150.00
93 014323 ปัณณรัตน์ วัฒน์มณีสิริ โยธินบูรณะ 150.00
94 014745 ศิวัชญา ทั่วสุภาพ ชลราษฎรอำรุง 150.00
95 014923 ไกรวิชญ์ วงษ์ตรี บุรีรัมย์พิทยาคม 150.00
96 015077 ณัฐมน ศิริเสรีวัฒนา เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
97 015140 อนัญญา ต่อกระโทก ศึกษานารี 150.00
98 015235 นรีรัตน์ เฉลิมฉัตรวรากร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 150.00
99 015344 ภัทราพร สุวรรณทิพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
100 015367 สุพิทย์ชญา เขมวิมุตติวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150.00
101 015469 ภัทรดนัย เสริมศรีทอง นารีรัตน์ 150.00
102 015522 นภสร ชัยนิวัฒนา สตรีวิทยา 150.00
103 015703 ปณิดา เชาวเดชา กรรณสูตศึกษาลัย 150.00
104 015895 นนทพัทธ์ พงศ์บูรณะนันทน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
105 015900 พนัชกร ศรียาภัย สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน 150.00
106 016129 อภิพล ชนะชัยโรจน์กุล เทพศิรินทร์ 150.00
107 016137 บุญฤทธิ์ ผารุธรรม นารีรัตน์ 150.00
108 016202 ธัญชุพร จันทร์สุขศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 150.00
109 016329 นัฏฐวดี พลายมี ระยองวิทยาคม 150.00
110 016356 อารีรัตน์ ชะนู พิบูลวิทยาลัย 150.00
111 016499 ธนทรัพย์ สายบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
112 016521 พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล สามเสนวิทยาลัย 150.00
113 016528 เมธิชัย ภิรมย์รส เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 150.00
114 016584 พรนับพัน ลิปิวัฒนาการ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 150.00
115 016731 วริญญา พรหมสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150.00
116 016964 วันทนา ธรรมสามิสร เซนต์ปอลคอนแวนต์ 150.00
117 017006 จุฬาลักษณ์ ทองเทพ ศึกษานารี 150.00
118 017023 ฟ้ารุ่ง น้อยนารถ สุคนธีรวิทย์ 150.00
119 017048 ปฐมาวดี สุนทรสุวรรณ์ ท่ามะกาวิทยาคม 150.00
120 017335 ชิดชนก พร้อมชาติ มุกดาหาร 150.00
121 017356 ณิชาพร เฉลิมสุข มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
122 017373 วรรณริน ต่ายสกุลทิพย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
123 017503 อภิสิทธิ์ หอมหวาน ศรียานุสรณ์ 150.00
124 017691 พิชชาพร เนตรกระจ่างกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
125 017942 Natchaphon Nanthaprathip อัสสัมชัญระยอง 150.00
126 018128 จารุวรรณ โชคนาคะวโร เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 150.00
127 018155 รัฐชัย เสียงใหญ่ ราชวินิตบางเขน 150.00
128 018156 พรทิพย์ เรืองประพัฒน์ ศรียานุสรณ์ 150.00
129 018229 อุไรวรรณ ชูสง สิงห์สมุทร 150.00
130 018418 ดวงดาว ประนางรอง 150.00
131 018456 ณัฐนันท์ ทองกูล ราชวินิตบางแก้ว 150.00
132 018757 ณัฐณิชา ไชยวงค์ บุญวาทย์วิทยาลัย 150.00
133 018892 อรัญญา ภู่ปรีชา วัดเขมาภิรตาราม 150.00
134 019005 จารุกัญญา โนจักร อุตรดิตถ์ดรุณี 150.00
135 019063 พีรชัย พสุทันท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
136 019122 กัลยา เสนะจำนงค์ ฤทธิยะวรรณาลัย 150.00
137 019123 พรนภัส ฤดีรัชต์ สระบุรีวิทยาคม 150.00
138 019164 วีริศ ตันวรเศรษฐี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
139 019202 คริษ แก้วพูลทรัพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
140 019215 ชิฎาภรณ์ แสนมูล พิริยาลัย 150.00
141 019654 วงศธร โชติชีวสุนทร สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
142 019665 ปทิตตา พรหมสาขา เตรียมอุดมศึกษา 150.00
143 019768 ภัทรานิษฐ์ เกตุโตประการ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 150.00
144 019951 จารุรัตน์ ตระการจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
145 019999 กิตติวินท์ กลัดประเสริฐ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
146 020355 ภาคภูมิ วารินทร์ศิริกุล โยธินบูรณะ 150.00
147 020460 นภัสสร ลิ่วกีรติยุตกุล อัสสัมชัญ 150.00
148 020716 ธนภรณ์ หนูเกลี้ยง มอ.วิทยานุสรณ์ 150.00
149 020803 จิราภา มานะวงศ์เจริญ กำเนิดวิทย์ 150.00
150 020838 ปณชัย ศรียุทธไกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
151 020867 กรชวัล เอียดประพาฬ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
152 020906 พีร์ สินธุมงคล สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 150.00
153 021039 เจตินา สุขสมเกษม สุราษฎร์ธานี 150.00
154 021119 ฐิตารีย์ ลีลาบูรณพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
155 021176 ชุติกาญจน์ แซ่ก๊วย สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 150.00
156 021331 แพทรียา เกตุสวัสดิวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 150.00
157 021373 Wongsathon Aiamnoy เสรีศึกษา 150.00
158 021398 ฑิคัมพร สระทองทม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
159 021675 ชนนภัส วสุสถาพร สุราษฎร์พิทยา 150.00
160 021706 รวิภา พันธุ์พฤกษ์ สุราษฎร์ธานี 150.00
161 021780 รามินทร์ ทองคำ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
162 021787 จรรยธรณ์ วิจิตรแสงรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
163 021812 ภาวิตา ลาวัณยกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150.00
164 022272 ชินภัทร ปินตากุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
165 022359 เบญญาภา ซุ้มโยธิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
166 022490 ํพัทธกานต์ เลิศปัญญาวิทย์ อัสสัมชัญธนบุรี 150.00
167 022513 พันธกานต์ พรหมโลก จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 150.00
168 022576 อภิชญา ธรรมสุธน 150.00
169 022728 ชุติวัต เปลี่ยนภักดี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
170 022975 กีรตา หวนถนอม เตรียมอุดมศึกษา 150.00
171 023184 พินิดา ซ่อนกลิ่น สิรินธร 150.00
172 023192 สุภาพรรษ ชตาเริกษ์ 150.00
173 023315 สุวสา สมิตกาญจน์ เซนต์โยเซฟ บางนา 150.00
174 023318 วิธวินท์ อุดมสุด สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 150.00
175 023389 กัญญภัส อนุสรธนาวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
176 023606 ภัทรภร พึ่งทอง นครนายกวิทยาคม 150.00
177 023715 อาภาวรรณ วราดิเรก สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
178 023851 ชัญญา ศรีสุรภานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150.00
179 024103 สุชานาถ นำวงษ์สำราญ ศึกษานารี 150.00
180 024379 ธนภรณ์ ศรีเมือง เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
181 024624 ก้องตะวัน แสงประดับ หอวัง 150.00
182 024675 ภูมิพัฒน์ ยะเชียงคำ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
183 024687 อภิวิชญ์ วงศ์อนันต์ชัย เตรียมอุดมศึกษา 150.00
184 024701 อัญดา สุวรรณพงษ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 150.00
185 024750 วะราเอก วันวรัทธี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 150.00
186 024991 สิชล ควรรับส่วน ศรียาภัย 150.00
187 025045 อุกฤษฎ์ ฮ่มป่า สกลราชวิทยานุกูล 150.00
188 025329 สุรทิน ศรีโชค 150.00
189 025555 ณัฐวดี เกียรติสูงส่ง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 150.00
190 025663 พัชรพร บุญแย้ม ศรียานุสรณ์ 150.00
191 025704 มุจลินทร์ พลแก้ว จิตพิมล 150.00
192 025778 นายกิจจา ครุจิต สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 150.00
193 025801 ฐิติชญา วงศ์คช สุราษฎร์ธานี 150.00
194 025807 สินีนาฏ จันทร์รอด อุดมดรุณี 150.00
195 025991 รุ่งรวี พิพิธมงคลการ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
196 026004 พริมา เอื้อธนาภา ระยองวิทยาคม 150.00
197 026066 ธิดารัตน์ แสงโยธา วชิรปราการวิทยาคม 150.00
198 026079 จิณห์นิธิ อนิวรรณน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
199 026086 โชคชัย อัศวศุภชัย หอวัง 150.00
200 026251 อาจรีย์ จารุวิทยโกวิท เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
201 026324 นวพร หงนิพนธ์ ธิดานุเคราะห์ 150.00
202 026564 กัญญาวีร์ ศรีวิชัย 150.00
203 026644 นันทเพญ โพธิ์ย้อย จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
204 026824 ลักษิกา แม้นรักษา 150.00
205 026836 กนกวรรณ ศรีใสเพชร สรรพวิทยาคม 150.00
206 026842 โชษิตา วงชารี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
207 026935 พริมประภา เพชรจุล ศรียานุสรณ์ 150.00
208 027005 กฤติยาภรณ์ ศิริขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
209 027112 ยศกร สีสันงาม สังขะ 150.00
210 027329 เก้าฉัตร เพ็งโตวงษ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 150.00
211 027508 ชรินรัตน์ ทองเจริญ ศรีวิกรม์ 150.00
212 027566 นุชนาฎ มีแต้ม อำมาตย์พานิชนุกูล 150.00
213 027595 ญาณิศา ตุลารัตนพงษ์ ชลราษฎรอำรุง 150.00
214 027649 บุญระคน คำณูนธรรม วัฒนาวิทยาลัย 150.00
215 027820 พรรณปพร หัสปราบ ฤทธิยะวรรณาลัย 150.00
216 027829 สุพิชา พานิชยะมนตรี เตรียมอุดมศึกษา 150.00
217 027922 กัญญาณัฐ วงษ์เลขา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
218 027927 ณัชชา ขุนทรง สตรีวิทยา 150.00
219 027981 ซัยมาอ์ มะแซ มุสลิมพัฒนศาสตร์ 150.00
220 028105 อธิบดี อยู่ยง เพชรพิทยาคม 150.00
221 028131 กุสุมา สองเมือง เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 150.00
222 028208 จิรมาศ เพียงแก้ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
223 028261 จิรัชยาพร ปลอดดี พระปฐมวิทยาลัย 150.00
224 028442 ศศิรัศมิ์ อิ่มอารมณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
225 028457 นิชกานต์ จันทร์ผดุงสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
226 028505 สหัสวรรษ เพ็ชร์ชะ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
227 028627 พิทวัส เล็กเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
228 028630 เพ็ญพิชชา กุรัมย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 150.00
229 028658 ธนัชชา อุดมเลิศสิริกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
230 028702 มินทิรา กมลเสถียร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 150.00
231 028734 ณิชกานต์ คงมณี สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 150.00
232 028785 คีตนันท์ ทองคำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 150.00
233 028895 จันทิมา เคก เตรียมอุดมศึกษา 150.00
234 028970 ศศิธร ใบปอด วัชรวิทยา 150.00
235 029000 นฤตย์ษร ฤทธิเกษม มอ.วิทยานุสรณ์ 150.00
236 029032 จินตนา จักรเเก้ว วัชรวิทยา 150.00
237 029033 ปริญญา เทศทับ สมุทรสาครบูรณะ 150.00
238 029087 นัทชา พิมลเสถียร เตรียมอุดมศึกษา 150.00
239 029142 ปานไพลิน อายุบวร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 150.00
240 029306 พิพัฒน์พงศ์ ป่าพงค์ นารีรัตน์ 150.00
241 029575 ชนัญญา ทองบ่อ สตรีวัดระฆัง 150.00
242 029616 ภัณฒิลา เลิศไสว สารสาสน์วิเทศธนบุรี 150.00
243 029719 ณิชาภัทร วิริยะคุณากร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
244 029727 ณัฐวัตร ศิริประทุม นารีรัตน์ 150.00
245 029781 ณัฐชัย ฉิมนอก ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
246 029840 นภสร บรรจงวัฒน์ธนา มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 150.00
247 029900 เพ็ญเพชร ปุยผา ยโสธรพิทยาคม 150.00
248 030014 พลอยชมพู จันทร์อินทร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
249 030514 จิรฐา รัตนบุตรเบญจ สตรีวิทยา 150.00
250 030548 ติณณา มลายอริศูนย์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
251 030708 ภิญญดา พิพัฒน์อนุสรณ์ สตรีวิทยา 150.00
252 030794 อัฐภิญญา มิทราวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 150.00
253 031084 ยุภาพร บุญช่วยชู วัดโบสถ์ศึกษา 150.00
254 031270 นิชดา เหนือเมฆ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 150.00
255 031321 จุฑามาศ สุขสุด วัดพุทธบูชา 150.00
256 031346 ณิชดากรณ์ เสรีกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
257 031700 นภาพรรณ ทวีปถาวรวงศ์ เซนต์โยเซฟ บางนา 150.00
258 031759 เพียงตะวัน ยาวิชัย เตรียมอุดมศึกษา 150.00
259 031778 บัณฑิตา ยาสมุทร์ เถินวิทยา 150.00
260 031828 ณัฐณิชา หล่อสมฤดี นครสวรรค์ 150.00
261 032068 นรมน วานิชกมลนันทน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
262 032153 โชคชนก เข็มครุฑ ยุพราชวิทยาลัย 150.00
263 032447 อนัตตา วัฒนผลิน กุหลาบวิทยา 150.00
264 032528 จาฏุพัจน์ ยุทธพัฒนพร ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 150.00
265 032595 วัชราภรณ์ เฟื่องเจริญ ตาคลีประชาสรรค์ 150.00
266 032686 ภัณศิตา จันท์สว่าง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 150.00
267 032692 ณัฐชยา ตันติวิญญูพงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
268 032816 พิมพ์รวี ศิริทรัพย์ สายปัญญารังสิต 150.00
269 032820 ณิชากร เมฆม่วง สตรีระนอง 150.00
270 032907 ศุภารัตน์ แสงสุริยา จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
271 033343 ณัฐนิธิ พูลสวัสดิ์ อัสสัมชัญ 150.00
272 033347 อรุณรัศม์ ไตรรัตนาพงศ์ โยธินนุกูล 150.00
273 033362 พรธิศยา คะระวานิช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150.00
274 033577 นางสาวเเพรวพันธุ์ ตันศิริ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
275 033637 กัมปนาท คำนวล ปงรัชดาภิเษก 150.00
276 033639 บุษยมาส ศรีสุข สุราษฎร์ธานี 150.00
277 033735 รักษ์ศิลป์ สุทธิโรจน์รักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
278 034005 พริมา เอกบัญชา นาคประสิทธิ์ 150.00
279 034173 วรินธร ราชธานี บัวใหญ่ 150.00
280 034597 วีรยา มีประเสริฐสกุล เตรียมอุดมศึกษา 150.00
281 034940 โชติกา ยศคำ 150.00
282 035010 นวพล ธรรมสิทธิ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
283 035121 วิชยุตม์ พิเชฐสัทธา เตรียมอุดมศึกษา 150.00
284 035535 รุ่งไพลิน เพ็ชรเรือง มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 150.00
285 035686 พิชญา กลิ่นพงศ์ ปราจิณราษฎรอำรุง 150.00
286 035696 รชตะ แดงสกุล ชัยภูมิภักดีชุมพล 150.00
287 035852 จิรัชญา จันโต สายปัญญารังสิต 150.00
288 036585 สวรรยา ยอดจันทร์ อุตรดิตถ์ดรุณี 150.00
289 036658 ณัชพล พิมพ์นาวี พนัสพิทยาคาร 150.00
290 036700 นนทวรรณ วระพันธ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
291 036726 ฐิติพร สกลสุจินต์ ศึกษานารี 150.00
292 036914 ชัชนภ เสรีศิริขจร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
293 036917 ศิริกัญญา ถิ่นกำเหนิด สตรีสมุทรปราการ 150.00
294 037142 ธนวินท์ วิไลพรพาณิชย์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 150.00
295 037146 นิธิภัทร ตรีรัตน์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150.00
296 037248 เขมจิรา วิวัฒน์เจริญกุล หัวหินวิทยาลัย 150.00
297 037347 ศุภณัฐ ชัยวิเศษวิทยา เตรียมอุดมศึกษา 150.00
298 037586 ปฐวี เอกอารีชัย มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
299 037587 คณาธิป จงมีความสุข กำเนิดวิทย์ 150.00
300 037601 เพชร ทองสกุล เตรียมอุดมศึกษา 150.00
301 037687 ยสวันต์ การะเวก สงวนหญิง 150.00
302 037795 สุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
303 037802 วนิดา วรรณพงษ์ นครสวรรค์ 150.00
304 037851 กุลลภา สิทธิ กระบี่พิทยานุสรณ์ 150.00
305 038317 เกศรา วงษ์ชูแก้ว เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
306 038625 อรไพลิน เพลินพฤกษา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
307 038892 ดนุชภร เสนาอาจ โยธินบูรณะ 150.00
308 038935 อินทรฉัตร ทรงชน สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
309 038954 NAPHATSORN HANNARONG พัทลุง 150.00
310 039131 รวิสรณ์ เจนประดิษฐ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน 150.00
311 039258 พีรวิชญ์ โตวิชัย เตรียมอุดมศึกษา 150.00
312 039285 บุษริน เตชะโสภณมณี สตรีวิทยา 150.00
313 039475 วรานิษฐ์ เตชะระพีพัฒน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
314 039620 ธัญรดี ตัณฑโกศัย สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 150.00
315 039641 นนทวัช เอกอัครรุ่งโรจน์ กรรณสูตศึกษาลัย 150.00
316 039677 จิรัชฌา อุ่มอ้น สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน 150.00
317 039832 เกวรินทร์ เทพวงค์ สามัคคีวิทยาคม 150.00
318 039836 วับวาม เอี่ยมสุเมธ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
319 039894 พิมพ์ลภัส พิมพ์พระลับ เลยพิทยาคม 150.00
320 040148 ปรัชญา อำมาตย์โยธิน ราชวินิตบางแก้ว 150.00
321 040623 นพสร เอกวงศ์สกุล เตรียมอุดมศึกษา 150.00
322 040656 ลัลนา ธนวชิราธร เตรียมอุดมศึกษา 150.00
323 040730 วิทวัส จุลรัตนมณี รังษีวิทยา 150.00
324 040868 ดลภค นิยากาศ โยธินบูรณะ 150.00
325 040958 pittawat Waewsuwan สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 150.00
326 041423 อภิญญา แดงลา อุดรพิทยานุกูล 150.00
327 041558 นางสาวนิรามัย บุตรเพชร เตรียมอุดมศึกษา 150.00
328 041651 ทัศนกัลย์ รัศมี สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 150.00
329 041682 วรปรัชญ์ สุวรรณรักษ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 150.00
330 041996 ปวีณ์นุช อินทชาติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 150.00
331 042071 เมธัส ลิ่มวรพันธุ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
332 042157 สุดารัตน์ เอกธนันท์กุล สุราษฎร์ธานี 150.00
333 042361 สุพัชชา ธงไชย มอ.วิทยานุสรณ์ 150.00
334 042723 สาวิตรี ลูกสีดา ชลบุรี"สุขบท" 150.00
335 042726 อัมภัสชา สิริพันธ์วราภรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
336 042727 ณภัทร ตันติสถิระพงษ์ ศรัทธาสมุทร 150.00
337 042778 นันทิกานต์ ภูกองไชย อนุกูลนารี 150.00
338 042810 ญานิกา สุขะประดิษฐ์ สุราษฎร์พิทยา 150.00
339 043033 ศิรดา ฉิมพาลี 150.00
340 043188 พีรวิชญ์ คุ้มสังข์ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
341 043530 จีรนาฏ พยัฆมาตร์ พยุหะวิทยา 150.00
342 043651 มัทธนา ประทีปจรัส วัชรวิทยา 150.00
343 043685 ปรียานุช งามโรจนวณิชย์ มารีย์วิทยา 150.00
344 043694 วิมลสิริ ฟองมูล บุญวาทย์วิทยาลัย 150.00
345 043710 สุทธิดา ขวดทอง สุรนารีวิทยา 150.00
346 043770 ภารดี เกตุศรีพงษ์ ราชินี 150.00
347 044030 ฟาตีมะห์ วายูโซ๊ะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 150.00
348 044398 ณัฐมล พลอยดี สตรีอ่างทอง 150.00
349 044607 ณิชาวีร์ วงศ์กัณหา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
350 044709 ธวัลรัตน์ พจน์คำขำ เซนต์โยเซฟ บางนา 150.00
351 044801 อริสรา โสมนรินทร์ สุราษฎร์ธานี 150.00
352 044951 พิชญา อุทัยแสง มอ.วิทยานุสรณ์ 150.00
353 045006 ก้เ้ำ้ำพ้ ำพ้ำพ้พำ้้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
354 045007 ศุภิสรา ฉัตรบุบผา สุรนารีวิทยา 150.00
355 045254 ปัญญปรัชญ์ วิทย์ประเสริฐกุล เตรียมอุดมศึกษา 150.00
356 045631 ฐิติภา คุณานนต์ณัฐ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
357 045885 เบญจมาศ ทิพมณี อุดรพิทยานุกูล 150.00
358 045973 นันท์นภัส ประดิษฐอุกฤษฎ์ ธิดานุเคราะห์ 150.00
359 045983 วีรภัทร บำรุงทรัพย์ ฤทธิยะวรรณาลัย 150.00
360 046032 ธิญาดา โสมาสา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
361 046706 สุทัตตา เหรียญทอง อุตรดิตถ์ดรุณี 150.00
362 046818 ปิ่นมนัส ชูเอียด สตรีพัทลุง 150.00
363 046840 ทิตยา ทองแก้ว วัชรวิทยา 150.00
364 046906 วิมลลักษ์ ยอดสิงห์ กันทรลักษ์วิทยา 150.00
365 046955 สิทธิชัย พูลสวัสดิ์ เทพศิรินทร์ 150.00
366 046972 ธณารษา ลตวรรณ์ สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 150.00
367 047109 ชลพร โพธิแพทย์ สงวนหญิง 150.00
368 047134 ศุภวรรณ ซุ้มโชคชัยกุล สตรีวิทยา 150.00
369 047260 วรพล คุณเอกอนันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
370 047360 จิดาภา พิทักษ์เมธีสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
371 047565 ชลาทิพย์ มั่นใจ เพชรพิทยาคม 150.00
372 047628 เอกอังกูร เอกภาพันธ์ อุตรดิตถ์ 150.00
373 047799 มลทิสา ธุสมุทร มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 150.00
374 048167 ฉันทพร วิชาทัพ สกลราชวิทยานุกูล 150.00
375 048247 วันวิสาข์ แซ่เจ็น เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" 150.00
376 048302 นูรีต้า ลาดากามิง พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 150.00
377 048625 แพรวา จันทนาภรณ์ ปัญญาวรคุณ 150.00
378 048685 สุธาดา ไชยเทพ น้ำขุ่นวิทยา 150.00
379 049185 ธัญลักษณ์ มาศจุฑาเศรณี ธิดานุเคราะห์ 150.00
380 050237 พิชเญศ อุดมศรีโยธิน มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
381 050663 กุลนิษฐ์ วิจิตรวงศ์ทอง สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 150.00
382 050735 นิธิศ กูลรัตนประทีป เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
383 050739 กชกร พลเยี่ยม เตรียมอุดมศึกษา 150.00
384 050946 โชตพสุ ยิ้มเลิศลักษณ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
385 051227 ชลลดา บุญเพ็ง สตรีศรีสุริโยทัย 150.00
386 051807 ธีระชล โพธิ์ทอง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 150.00
387 051829 รุสนา ลาเตะ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 150.00
388 051905 กมลวรรณ ทะรารัมย์ สตรีสมุทรปราการ 150.00
389 051924 แพรว กลั่นขำ สระบุรีวิทยาคม 150.00
390 051998 นันท์นภัส ศิลป์ศรีกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
391 052017 สมสุดา ชูบุญลาภ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
392 052218 สุกัญญา มากลัด พระปฐมวิทยาลัย 150.00
393 052389 ธนกร โกวิทยากร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 150.00
394 053128 ภาณุพงษ์ ถ้ำพุดซา บุญวัฒนา 150.00
395 053678 ปุณมนัส บูรณะพาณิชย์กิจ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
396 053688 ธนัช เลิศนิมิตธรรม ชลราษฎรอำรุง 150.00
397 053775 มหัสวัต สาระพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150.00
398 054034 พชร อภิลิขิตสมัย ไทยคริสเตียน 150.00
399 054184 สถาปนนท์ สุชะไตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 150.00
400 054191 สิริสุดา ภูทองปิด ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 150.00
401 054290 กมลชนก แก้วดวง สตรีพัทลุง 150.00
402 054295 จุไรรัตน์ คุ้มนาน ราชโบริกานุเคราะห์ 150.00
403 054716 ชนินทร์ เจริญกุลเมธี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
404 054839 ญาณินนิษฐ์ รัตนาภิรตานนท์ สตรีวิทยา 150.00
405 054970 พรลักษณ์ ศรีศุภคณินทร์ โยธินบูรณะ 150.00
406 056024 สิทธิโชค ตุ่นวงค์ พร้าววิทยาคม 150.00
407 056088 พนัดดา อุทัยหอม ฟายด์มี หาดใหญ่ 150.00
408 056251 Somruthai Khowsawat ฟายด์มี ภูเก็ต 150.00
409 056544 ณัฐชยา มาลารัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 150.00
410 056805 วรรณิศา สินสำอาง นครสวรรค์ 150.00
411 057110 วีรดา เหมือนแท้ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 150.00
412 057275 สลิลทิพย์ รุจิญาณ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
413 057437 ธนพล ฉ้วนตั้น สุราษฎร์ธานี 2 150.00
414 057476 กาญจนา ชมกลาง มหิศราธิบดี 150.00
415 057508 ชวิศา ถิรโสภี หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
416 057629 นันทินี คะมณีวรรณ ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน 150.00
417 058117 ศศิธร ศรีแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 150.00
418 058252 สุกัญญา หาหนองดุม กบินทร์วิทยา 150.00
419 058477 ชาญคณิต น้อยเต็ม สารวิทยา 150.00
420 058490 ณัฐณิฌา ผารินทร์ วัฒโนทัยพายัพ 150.00
421 058749 กฤตยพร น้าเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
422 058929 ธัญกร วรประทีป สตรีวิทยา 150.00
423 059015 สมศิริ อินทมาตร โชคชัยสามัคคี 150.00
424 059081 ศุภมาส ช่วยนุสนธิ์ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
425 059122 ปุณณรัตน์ คชชา ชลบุรี"สุขบท" 150.00
426 059482 สิรภัทร อัศวโกวิทกรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 150.00
427 059530 ธัญกรณ์ เดชะรักษา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 150.00
428 059788 พิมพิศา นิลศรีไพรวัลย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
429 059868 พิชญนันต์ สุทธการ 150.00
430 059883 ณัฏฐณิชา พรหมทิพย์ กำเนิดวิทย์ 150.00
431 060638 ทิวากร กองแก้ว แวงใหญ่วิทยาคม 150.00
432 061001 วชิรญาณ์ ธรรมสโรช มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
433 061126 ธิตินุช สมประสงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
434 061605 ศักดิ์กิต เปอร์เขียว วัชรวิทยา 150.00
435 061667 จิตตกาญจน์ ถิรชุดา บ้านไผ่ 150.00
436 062396 ว โรจน์แสงเรือง วิสุทธรังษี 150.00
437 062401 ศศิวิมล ขันธ์พัฒน์ สกลราชวิทยานุกูล 150.00
438 062472 ศุภณัฐ มูลประหัส เทพศิรินทร์ 150.00
439 062505 ชนากานต์ อินทะชัย สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 150.00
440 062601 อภิชญา ธิติดิลกรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
441 062694 ณัฐณิชา ธนปุณยนันท์ วัฒนาวิทยาลัย 150.00
442 063002 กาญชิมา สุทธิรัตนากร กำแพงเพชรพิทยาคม 150.00
443 063020 เพชราภรณ์ แก้วช่วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 150.00
444 063082 ชมัยพร ทองคำทวีวงศ์ ศึกษานารี 150.00
445 063230 สรัญชนา หนูสีคง หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
446 063390 พรหมพร แซ่ตั้ง ชลกันยานุกูล 150.00
447 063441 ณัฏฐา ปิยมาตย์ หอวัง 150.00
448 063488 ศรญา ปฐมไพบูลย์กิจ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
449 063500 มณฑิตา คลอดกลาง มหิศราธิบดี 150.00
450 063765 รักสกุล เตียวตระกูล มุกดาหาร 150.00
451 063776 ภัสสิตา ตาวิยะ เทพนารี 150.00
452 063878 นิษฐกานต์ วีระปิติพัฒน์ สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 150.00
453 063965 ญามีรา บิลหมาด จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 150.00
454 064046 นาดีม สาเเละ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 150.00
455 064135 สุรัสวดี มีไข่ พัทลุง 150.00
456 064147 นางสาวศิขรินทร์ ลาภหลาย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 150.00
457 064182 นรารัตน์ บุตรดี ปลาปากวิทยา 150.00
458 064186 ศุภศิลป์ ไวทยางกูร เซนต์คาเบรียล 150.00
459 064515 พรสกล บุญล้อม เทพศิรินทร์ 150.00
460 064549 ฐานันดร์ อินทร์เจริญ พัทลุง 150.00
461 064635 ศศิกาญจน์ หอมตลบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
462 064640 อัจจิมา กุลศิริ สุราษฎร์ธานี 150.00
463 064685 เพียงรัมภา เตชะเลิศ มารีวิทย์พัทยา 150.00
464 065046 กันตณัฐ ปุณยหทัยกุล เตรียมอุดมศึกษา 150.00
465 065178 ธัญชนก แก้วมิ่ง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 150.00
466 065333 ณภัสสร บารมี เฉลิมขวัญสตรี 150.00
467 065334 ปิยธิดา แสงอ่อน กำเนิดวิทย์ 150.00
468 065727 นิสาชล ศิริพันธ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
469 065856 ณวัชญา อุ่นกอง สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 150.00
470 066104 เสาวภา บานศรี เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 150.00
471 066170 กุลรดา รุจาธนนันท์ บ้านลำต้นกล้วย 150.00
472 066186 ระวีวัสส์ สุขพรชัยรัก เตรียมอุดมศึกษา 150.00
473 066313 พิทักษ์พร พรพิทักษ์สุข เตรียมอุดมศึกษา 150.00
474 066900 นิจจารีย์ เพ็งสมภาร เซนต์เมรี่ 150.00
475 066904 มนพร เขียวสาคู เซนต์เมรี่ 150.00
476 066917 วันวิสา รักษาสุข เซนต์เมรี่ 150.00
477 066935 อาภัสฎาภรณ์ นามติราช เซนต์เมรี่ 150.00
478 066976 ธนากร เชื้อนาค หนองไผ่ 150.00
479 068322 ชัญญา สว่างแสนสุข สารสาสน์วิเทศธนบุรี 150.00
480 068347 อารีญา เกียรติโรจนรัตน์ สารสาสน์วิเทศธนบุรี 150.00
481 068462 ภัทรวรินทร์ คงวิวัฒน์สกุล เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 150.00
482 068481 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
483 068566 ณัฐณิชา พรไตร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 150.00
484 068643 ศรัณย์ นิมมานโสภณ เซนต์คาเบรียล 150.00
485 068659 เอมิกา เจริญธนสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150.00
486 068985 พรนภัส อ่อนแช่ม ชัยนาทพิทยาคม 150.00
487 069078 กิจติกร รัตตะนาธิป เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
488 069409 ปวิชญา จีนปาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
489 069444 ศุภาพิชญ์ พันธ์วงศ์ พิบูลวิทยาลัย 150.00
490 070006 พีรดนย์ ภาคีเนตร สามเสนวิทยาลัย 150.00
491 070496 มาลินี ปัญญะ แม่เจดีย์วิทยาคม 150.00
492 070787 นายธนันดร รักประสิทธิ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 150.00
493 070803 พรปวีณ์ ปกรณ์พสุพงศ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 150.00
494 070915 รมณ เตริยาภิรมย์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 150.00
495 070922 นางสาว วิดา ปิ่นทอง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 150.00
496 071241 อาณาพร จิตต์ทรัพย์ เซนต์โยเซฟระยอง 150.00
497 071251 โชติกา อยู่แจ่ม เซนต์โยเซฟระยอง 150.00
498 071340 กัญวรรณ พลเสน ฤทธิยะวรรณาลัย 150.00
499 071526 อนงค์นาถ สระสม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 150.00
500 071748 พรพิมล ตันฮะเส็ง 150.00
501 071930 กิตติชัย ใจผ่อง ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
502 071938 สิรวิชญ์ ลิ้มธนะกุล ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
503 071944 ธวัลพร นิธิธมาพร ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
504 071948 สุธิดา เสมอภาค ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
505 071981 เวธกา แสงนิล ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
506 071982 นนทกร วิชานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
507 071983 ชลมารค ประทีป ณ ถลาง ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
508 072029 หยก เฮ้ามณี ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
509 072065 ศุภานัน แกล้วกล้า ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
510 072091 ภัทรพล บัลลพาภินันท์ ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
511 072300 ธนัญญา ว่องพิชิตกุล อำนวยศิลป์ 150.00
512 072428 สาธนี ริมกาญจนวัฒน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 150.00
513 072472 ธนัญญา ศรีประสงค์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 150.00
514 072508 ขอพร ดวงสวัสดิ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 150.00
515 073053 เบญจมาศ ทิพมณี อุดรพิทยานุกูล 150.00
516 073584 สุภารักษ์ ภาคสุทธิผล โพธิสารพิทยากร 150.00
517 073620 สาโรจน์ ธรรมจง 150.00
518 073757 ธรรมนูญ จรรยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 150.00
519 073766 จารุวรรณ กลิ่นกลาง เทพลีลา 150.00
520 073898 พิมพ์นิภา บินซอและฮ์ 150.00
521 074137 ปิยธิดา พฤกษ์วรุณ 150.00
522 074225 สุริยา รองเลื่อน สตรีพัทลุง 150.00
523 074229 แมรรี่ คิสท์ สามัคคีวิทยาคม 150.00
524 074379 ณิชาดา เลี่ยงวัฒนคล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
525 074526 อาทิตยา แก้วบัวสา นารีนุกูล 150.00
526 074529 พงศ์อิทธิ์ จงเจริญใจ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
527 074553 นัสรัน หลง สายบุรี"แจ้งประชาคาร" 150.00
528 074569 นูรอาอีซะห์ เปาะเยาะ สายบุรี"แจ้งประชาคาร" 150.00
529 074797 อรจิรา อาจารพงษ์ สตรีวิทยา 150.00
530 075695 ดารารัศมี ม่วงมณี ศรียาภัย 150.00
531 075788 ภัทรนันท์ ธิราช พิบูลวิทยาลัย 150.00
532 076430 ปราณฤทัย ไชยมงคล พะเยาพิทยาคม 150.00
533 076678 พัฒน์นรี ธัญยนพพร เตรียมอุดมศึกษา 150.00
534 076707 กฤษณะ แพรไพศาล มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
535 076712 จณิสตา ใจสวัสดิ์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี 150.00
536 076724 ศศิธร สันติกุลธานี ลือคำหาญวารินชำราบ 150.00
537 076727 วรันธร รักมิตรศิริพร มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 150.00
538 076729 กัญญ์วรา จิรธรรมวิทย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150.00
539 076755 มนัชญา ธนธีรโชติ ฟายด์มี รังสิต 150.00
540 076791 รัตนพร บุศบงกรศ ฟายด์มี รังสิต 150.00
541 076793 ชิษณุวิชญ์ ศรีอุกฤษฏานันท์ ฟายด์มี รังสิต 150.00
542 076797 ติยานันทน์ วงษ์อินทร์ ฟายด์มี รังสิต 150.00
543 076806 ทิพย์อันนา อร่ามรุ่งโรจน์ ฟายด์มี รังสิต 150.00
544 076813 กิตตินันท์ กรุงจิต ฟายด์มี รังสิต 150.00
545 077113 พิมพ์นารา จันทร์บ่อน้อย มอ.วิทยานุสรณ์ 150.00
546 077293 ชญาภา อ่อนหวาน โยธินบูรณะ 150.00
547 077301 ศิรประภา วงศ์ค่ำ เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
548 077356 พชร ปทุมศิริ สตรีสมุทรปราการ 150.00
549 077377 รัชพล อัมพวา มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
550 077425 จิรพัทธ์ ป้อมสุด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
551 077434 ภีมพล เยื่อปุย มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
552 077436 ปภาวรินท์ รุ่งวิชานิวัฒน์ สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 150.00
553 077529 เอกพจน์ อี้มัย เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 150.00
554 077638 ปาจรีย์ อุณหบัณฑิต ยอแซฟอุปถัมภ์ 150.00
555 079512 ณัฐกมล เงินสง่า สุไหงโก-ลก 150.00
556 079519 สิโรจน์ ลิวัญ สุไหงโก-ลก 150.00
557 079521 ซูไฮนี ดือรอแม สุไหงโก-ลก 150.00
558 079535 รอกีน กือเตะ สุไหงโก-ลก 150.00
559 079630 ณิชกานต์ เม็ดเพ็ชร์ สุไหงโก-ลก 150.00
560 079675 รูฝาณี ดอเลาะ สุไหงโก-ลก 150.00
561 081386 กนกพล เนื่องโนราช สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 150.00
562 081770 นพวรรณ ภักดีลุน บ้านไผ่ 150.00
563 081825 นางสาวพรีม เกรัมย์ กระสังพิทยาคม 150.00
564 081930 พีรดา ตรีระพงศ์พิชิต สตรีวิทยา 150.00
565 082332 อารยา ชาง ชลราษฎรอำรุง 150.00
566 082535 นายศรพระราม ซู ศึกษานารีวิทยา 150.00
567 082562 จุฬามณี วงศ์ชัย เตรียมอุดมศึกษา 150.00
568 082593 สัณหจุฑา ไพฑูรย์ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
569 082739 เอกภูมิ คูณสินทวีกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
570 082885 ภณิดา เฉลิมนรสิงห์ ชลกันยานุกูล 150.00
571 083482 พิมพ์ชมภู บุญญาภิสิทธิ์โสภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
572 083778 นางสาวนลิน ตาสิงห์ ฮอดพิทยาคม 150.00
573 083790 นภัสสร จุ้ยพิทักษ์ ฮอดพิทยาคม 150.00
574 083805 พิชญพงษ์ วิญมา ฮอดพิทยาคม 150.00
575 083912 สิริญา วงษ์กอบศิลป์ สตรีวิทยา 150.00
576 084205 นางสาวชลธิชา พงษา พิริยาลัย 150.00
577 084207 ณัฏฐนิช เรือนแก้ว พิริยาลัย 150.00
578 084776 ศิลป์ศุภา ผัสดี นารีรัตน์ 150.00
579 084799 กีรติยา พิทยะปรีชากุล นารีรัตน์ 150.00
580 084806 เสาวภาคย์ สัมพันธสิทธิ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย 150.00
581 085058 กนกลดา สุหร่ายเพชร มารีวิทย์พัทยา 150.00
582 085059 ธัญยาภัคส์ มุสิกุล วัดเขมาภิรตาราม 150.00
583 085124 ปัทมพร จันทร์ฉาย สตรีพัทลุง 150.00
584 085255 วสุพบ มานะพิมพ์ อำนาจเจริญ 150.00
585 085868 รติยากร บุตรศรีเมือง บุรีรัมย์พิทยาคม 150.00
586 086010 สุพัชรีญา พนาสุวรรณรัตน์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
587 086069 นางสาวสุกัญญา ธัยยามาตร์ บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 150.00
588 086132 บุณยานุช เพิ่มพูล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
589 086188 สุวภัทร เกิดทอง ราชสีมาวิทยาลัย 150.00
590 086476 วันเฉลิม มีมูซอ มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 150.00
591 086565 นางสาวสุนิตา แสงสว่าง มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 150.00
592 086725 กัญญ์พิดา พัชรพรพินัย สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
593 087165 อุไรวรรณ ศรีคงทน การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ 150.00
594 087168 พรทิพา จันทร์สง่า สตรีพัทลุง 150.00
595 087349 กานต์ธิดา อินทยุง สิรินธร 150.00
596 087399 ชลธิชา ช้อยสูงเนิน มัธยมด่านขุนทด 150.00
597 087668 นายธีรุตม์ สหเมธาพัฒน์ เพชรพิทยาคม 150.00
598 087690 นางสาวสุพิชญา อาจหาญ เพชรพิทยาคม 150.00
599 087751 ปวีณ์ ดิสโร เพชรพิทยาคม 150.00
600 088190 ชานน อุเซ็ง หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
601 088207 น.ส.พิรุณพรรค์ ศิริคุรุรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
602 088211 ชุติมา ปรีชาชาญพิชิต หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
603 088214 นันทนัช หวันเก หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
604 088244 วรพล คุณเอกอนันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
605 088265 นัซมี ด้วยกาแด หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
606 088281 ปรัตถกร พฤกษ์ภัทรานนต์ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
607 088743 เสฏฐวุฒิ ตัญจะโร ฟายด์มี หาดใหญ่ 150.00
608 089409 ธนัชชา หรั่งกระโทก ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 150.00
609 089545 ฉัตรามาศ ใจยิ้ม ฟายด์มี สมุทรปราการ 150.00
610 089747 กุลเดช ฝังกิจ สภาราชินี จังหวัดตรัง 150.00
611 089759 จิรญาภา จำเริญ โพธิสารพิทยากร 150.00
612 089967 ศุภกิจ ผิวแตง สามมุกคริสเตียนวิทยา 150.00
613 091459 นัฎฐพล กรุษคง วัชรวิทยา 150.00
614 091467 ณัฐพล จิตบุตร Homeschool 150.00
615 091593 ณิชกานต์ อรุณแสงมณี เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี 150.00
616 093107 นางสาวปรัชกิตย์ ใหม่ต๊ะวัน ห้องสอนศึกษา 150.00
617 093110 นายวินัย แสนคำ ห้องสอนศึกษา 150.00
618 093444 นาย ภูริทัตต์ วงศ์แสงงาม ดอนบอสโกวิทยา 150.00
619 093456 นาย ธนกฤต อินทเกษ ดอนบอสโกวิทยา 150.00
620 093462 นาย คฑาวุธ ชีระโรจน์ ดอนบอสโกวิทยา 150.00
621 093602 นางสาวแสงจันทร์ แซ่ม้า ป่าไม้อุทิศ 4 150.00
622 093837 กัญญารัตน์ สืบสา เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
623 093862 แทนไท หรรษภิญโญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
624 093881 ณัฐธริษ์สา ศิริจินดากุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
625 093892 ธันย์ชนก ศิริชัยนฤมิตร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 150.00
626 094304 นูรฮายาตี ลีฆะ Admissionpremium.com 150.00
627 094480 นายธราธร ลำคำ ฟายด์มี สมุทรปราการ 150.00
628 094491 นุชจรี สีมาทอง พรานวิบูลวิทยา 150.00
629 095171 ไอลดา ปทุมสิริวรรณ ศึกษานารี 150.00
630 095267 ปฏิพัทธ์ เขียวเนียม ผดุงราษฎร์ 150.00
631 095291 กชกร พรสุขสวัสดิ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน 150.00
632 095390 นางสาวชิรารัตน์ ศรีวิสัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 150.00
633 095478 สุจารี ตันมล บุญวาทย์วิทยาลัย 150.00
634 095486 ปิยมาภรณ์ กาญจนเกตุ ดัดดรุณี 150.00
635 095532 พุฒิเศรษฐ์ พร้อมพรชัย เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
636 098448 พิชชาภา เฟื่องวุฒิรณ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
637 098512 ณภัทร อังสุนันทวิวัฒน์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
638 098576 ญาธิป ทากาฮาชิ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150.00
639 098809 ธารินี สกุลรัตนกุลชัย อัสสัมชัญธนบุรี 150.00
640 098916 คมพจน์ สุทธาสา เตรียมอุดมศึกษา 150.00
641 099027 จิณณภัส บุษบง ชลกันยานุกูล 150.00
642 099302 สุวลี ศุกรเสพย์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 150.00
643 099374 วิชากร แทนหนู นราธิวาส 150.00
644 100631 ปรีปิติ ดึงประโคน ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
645 100632 พิรุฬห์ จันทร์โสดา ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
646 100658 ชวิศา อามาตร ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
647 100659 มลฤดี สันนิวาส ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
648 100662 นันทวัฒน์ ศรีสุวงศ์ ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
649 100670 นันท์นภัส โมรา ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
650 100671 น้ำทิพย์ ศรีรัตนประพันธ์ ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
651 100694 จิราภรณ์ กระเเสโสม ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
652 100724 พิมพ์นภา ธนูศิลป์ ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
653 101080 ชยุตพงศ์ แสงฉาย ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
654 101115 เกวลิน ดีทั่ว ประโคนชัยพิทยาคม 150.00
655 101952 ชาญฉลาด หาวงษ์ ปิยะมหาราชาลัย 150.00
656 101976 บวรภัทร์ ธนพรวิริยะกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 150.00
657 101993 สิริยากร ธิติธีรพงศ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 150.00
658 102006 Natta Hongsi บางปะกอกวิทยาคม 150.00
659 102188 บุญญเมธา เอี่ยมรัตน์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
660 102242 จิดาภา แซ่ชั้น ธิดานุเคราะห์ 150.00
661 102259 รัชดา ชนะการี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
662 102317 นิญา พิมพ์พรรค์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
663 102350 สุรพิชญ์ พรหมขุนทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
664 102424 อรณัฐ เคนเดิม ปราจิณราษฎรอำรุง 150.00
665 102438 ณัฐวรา อากรสกุล นารีรัตน์ 150.00
666 102526 ภาสกร พราหมณ์น้อย กรรณสูตศึกษาลัย 150.00
667 102528 วาริศา ศิริพลไพบูลย์ ราชสีมาวิทยาลัย 150.00
668 102663 จันทร์จุรา ศรีมนตรี พระสุธรรมยานเถระวิทยา 150.00
669 102852 มณีรัตน์ ลำเจียก พระสุธรรมยานเถระวิทยา 150.00
670 102939 วรกานต์ พิมพ์บุญมา อำมาตย์พานิชนุกูล 150.00
671 102967 ณิชากร สุนทรบุตร วรนารีเฉลิม 150.00
672 103032 จิราสินี ณสงขลา theBTS 150.00
673 103037 กรพินธุ์ เปรมศิริไพศาล theBTS 150.00
674 103055 นัฐวิณญ์ เวชประโคน theBTS 150.00
675 103108 วรเวทย์ วีริยาวัลย์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี 150.00
676 103192 ภูมิ ภักดีกิจเจริญ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
677 103269 ธนวรรณ ธเนศสกุลวัฒนา เตรียมอุดมศึกษา 150.00
678 103314 พุฒิเมธ อัศวรัตน์ มัธยมวัดนายโรง 150.00
679 103370 สุจินันท์ มงคลสุภาพันธ์ ราชวินิต มัธยม 150.00
680 103404 กิตติพัฒน์ บุญทา 150.00
681 103458 ภัทรพรรณ แก้วจิโน พะเยาพิทยาคม 150.00
682 103568 tochaporn sanguanrat สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 150.00
683 103598 ธนันญ์ชิตา ตริตรองรัมย์ บางปะกอกวิทยาคม 150.00
684 103616 พริมา กานต์เศวต ชลราษฎรอำรุง 150.00
685 103746 ลักษิกา จันเทพา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 150.00
686 103788 ซุฟเฟียน แวตาเยะ ธรรมวิทยามูลนิธิ 150.00
687 103976 ญาณิศา หาญเสมอ พนัสพิทยาคาร 150.00
688 104032 ณพิชญ์ ลีลาธนาพิพัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
689 104217 ณัฐดนัย พรประเสริฐ กระบี่พิทยานุสรณ์ 150.00
690 104606 สหรัฐ อ่อนดำ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 150.00
691 104707 ภัสสราภรณ์ หนูหอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
692 104753 ภรัณยู ลี้มิ่งสวัสดิ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 150.00
693 104760 ธิติสรรค์ จินจู เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 150.00
694 104936 ธันย์ชนก แสงอรุณ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
695 105257 นันทิกานต์ ฟักสิทธิ์ สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 150.00
696 105430 นายวิชรุต ประเคน เขมราฐพิทยาคม 150.00
697 105432 เกล้ากัลยา ผาผึ้ง หนองบัวพิทยาคาร 150.00
698 105479 สรวิชญ์ สิงฆาฬะ ภูเก็ตวิทยาลัย 150.00
699 105547 ปภาวี สายจันทร์ สตรีราชินูทิศ 150.00
700 105561 ศิริวภา กิตติสุบรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
701 105621 ภูวนัย ศรีโง๊ะ วาปีปทุม 150.00
702 105738 ณัชพงศ์ชัย แก่นจันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
703 105782 จิณห์วรา เจียมทอง วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 150.00
704 106005 ชาญชัย รัตนะศิวะกูล เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
705 106013 ประกายดาว ณสุย หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150.00
706 106018 สุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ราชสีมาวิทยาลัย 150.00
707 106126 ณฐพล เลาหเธียรประธาน เทพศิรินทร์ 150.00
708 106389 ชลิตา เจริญศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม 150.00
709 106470 ภูวดล สุวสุนทรีย์ สระบุรีวิทยาคม 150.00
710 106496 กฤษณวรรณ ดอกคำ กำแพงเพชรพิทยาคม 150.00
711 106569 สุดารัตน์ ดีเหลือ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 150.00
712 106583 รวิสรา วะดีศิริศักดิ์ ฤทธิยะวรรณาลัย 150.00
713 106675 ปวีณ์นุช ทรัพย์เชี่ยวชาญ สงวนหญิง 150.00
714 106692 วรัทยา พิบูลย์ สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 150.00
715 106700 สิริรัตน์ สิงห์สา อำนาจเจริญ 150.00
716 107059 ณัฐชา จันทร์พรหม หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
717 107069 วัชราพร กองแก้ว ดีบุกพังงาวิทยายน 150.00
718 107301 ธัญญลิน อมรพิทักษ์กุล พระหฤทัยคอนแวนต์ 150.00
719 107363 รุ่งรุจ ทองอาญา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
720 107409 ปนัดดา อู่นาค เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
721 107504 ชัยวัฒน์ เพ็ชรสุกใส สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150.00
722 107572 ณฐกร สกุลรัตน์ ชุมแสงชนูทิศ 150.00
723 107674 จิรเมธ ศรีเพ็ง นครสวรรค์ 150.00
724 107707 ชนิกานต์ กิตินิรันดร์กูล เตรียมอุดมศึกษา 150.00
725 107731 พิศุทธิ์ เกษม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
726 107773 ยศวดี สิงห์ดำ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
727 107804 มิษฎา เหมานนท์ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
728 108156 ญาณิศา แข้โส เลยพิทยาคม 150.00
729 108403 อภิชาติ ผาแดง หนองบัวพิทยาคาร 150.00
730 108429 จิดาภา หินทอง เฉลิมขวัญสตรี 150.00
731 108890 ศาศวัส พิธุราชสถิตย์ ระยองวิทยาคม 150.00
732 109011 พิชามญชุ์ อนุกูลการกุศล สตรีวิทยา 150.00
733 109034 พิมพ์ลภัส อรุณพงศ์ไพบูลย์ พุนพินพิทยาคม 150.00
734 109220 ธราวุธ ขาวยะบุตร 150.00
735 109228 โชติกา ทิมพิทักษ์ ราชโบริกานุเคราะห์ 150.00
736 109360 ออมทรัพย์ โง้วศิริ แก่นนครวิทยาลัย 150.00
737 109547 ญาณิศา อภิรักษ์ชนะโชค นครสวรรค์ 150.00
738 109807 ศศิธร อักษรวิลัย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 150.00
739 109858 วรรณารัตน์ หนูแก้ว มอ.วิทยานุสรณ์ 150.00
740 110417 ณัชภัทรา จิตต์ธรรม เตรียมอุดมศึกษา 150.00
741 110517 ธมนวรรณ วนานุกูล เตรียมอุดมศึกษา 150.00
742 110551 สุดารัตน์ รังหอม บ้านนาคูพัฒนา 150.00
743 110574 สวรส ศรศรี สัตหีบวิทยาคม 150.00
744 110817 นันทกร จันทรา แก่นนครวิทยาลัย 150.00
745 110839 เเดนนี่ เวลเบ็ค สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 150.00
746 110887 พัชรภรณ์ วิริยะธรรมกุล สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน 150.00
747 110933 ชยุตม์ ปินใจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
748 110969 ไอศวรรย์ มีรักษ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
749 111027 พิชชากร ชีวินรักษาทรัพย์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
750 111034 รักษิต ศรีเชียงราบ 150.00
751 111046 เมธี สิทธิพรคำลือ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
752 111056 นราวิชญ์ กันทาสม มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
753 111108 ณัฐตพงศ์ อังคสุวรรณ 150.00
754 111110 พีรวัส คมปรียารัตน์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
755 111149 นัทธมน ศรีฝั้น มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
756 111192 พิมพ์ญาดา ไตรวัฒนาภรณ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
757 111220 ปรางศิตา ศิริภคพรกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
758 111274 มณีกาญจน์ แสนโพธิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
759 111288 ธันยพร จันทรภัทร มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
760 111302 สุนิดา แสงสนิท มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
761 111319 สุชาดา แซ่เตี๋ยว มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
762 111343 กฤตพร จินาพันธ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
763 111355 เบญญาภา สังฆะมณี มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
764 111358 กัณญาวีร์ ตงมณี มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
765 111410 ชมหทัย ไชยทนุ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
766 111427 ณิชาภา เดชะธนโภคิน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
767 111465 ณัฎฐา อินทารักษ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
768 111466 ชินภัทร ปินตากุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
769 111573 รุ่งทิพย์ ผ่องพุธ สกลวิทยา 150.00
770 111665 สุจิณณา ไทเมืองพล สตรีนนทบุรี 150.00
771 111711 นัฏฐริณี พลายมี ระยองวิทยาคม 150.00
772 111981 ปิยวัฒน์ อำนวยผลเจริญ เซนต์คาเบรียล 150.00
773 111991 วรรษิกา ภูมิภูเขียว เลยพิทยาคม 150.00
774 112054 กฤตนันท์ อินทโฉม สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
775 112269 ณัฐสินี ชัยยะ สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 150.00
776 112327 อาภาภัทร เครือวณิชธรรม เตรียมอุดมศึกษา 150.00
777 112556 จิรัฐา เทียนธนานุรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 150.00
778 112632 พรชนก สมจิตต์ สงวนหญิง 150.00
779 112909 ปยุดา บำรุงเมือง Homeschool 150.00
780 112931 สิรวิชญ์ แนบเนียน สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 150.00
781 113361 ธนภัทร อัศวสำเริง เตรียมอุดมศึกษา 150.00
782 113391 จุรีพร สุดชา สุรศักดิ์มนตรี 150.00
783 113399 จักรพันธ์ ฉ่ำใจดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 150.00
784 113408 ประกฤษฏิ์ ธีรพิศุทธิ์ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
785 113786 วัฒนา สิงห์ซอม เลิงนกทา 150.00
786 114487 สรวิศ กุลศรี เตรียมอุดมศึกษา 150.00
787 114522 อัญชิษฐา ชนะณรงค์ สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 150.00
788 114578 จิตติ นิจพาณิชย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
789 114596 จิราภรณ์ โกสายา มัธยมวาริชภูมิ 150.00
790 114599 สรวิชญ์ ใสสุข ฤทธิยะวรรณาลัย 150.00
791 114620 ภัทรวิภา ทับอุไร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
792 114621 ไชยวัฒน์ ตรรกนาถ วัดนวลนรดิศ 150.00
793 114752 เอกราช เตกฉัตร หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
794 114767 วรัญญา อยู่ชัยกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 150.00
795 114863 ชนิสรา สุวรรณโณ มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 150.00
796 114981 ธันยพร ฉิมศรี ผดุงราษฎร์ 150.00
797 114985 ศศินา เอี่ยมสำอางค์ ผดุงราษฎร์ 150.00
798 115364 ธนัฏฐา มหัทธนอภิสร นราสิกขาลัย 150.00
799 115605 เอกปวีร์ เจ๊ะโส๊ะ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 150.00
800 115652 ชนิตสิรี สิทธิแปง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 150.00
801 115799 รัมภา ขณะรัตน์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 150.00
802 115917 ปวันรัตน์ นาคชม นครสวรรค์ 150.00
803 115992 นางสาวสุทธิภัทร คงผล อัสสัมชัญธนบุรี 150.00
804 116281 ณิชาวีร์ วงศ์กัณหา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
805 116290 เมษยานีล อินประสิทธิ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
806 116297 อภิชญา ธิติดิลกรัตน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
807 116307 ศรัณย์พล ฉกาจกานต์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
808 116313 ชุติพล ภักดิ์ภูวดล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
809 116337 วิลาสินี วิวรรธน์ธรา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
810 116354 คณิศร บรรเทา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
811 116368 ศศิกาญจน์ หอมตลบ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
812 116376 มนชนก มากพุ่ม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
813 116379 จิรพัทธ์ ป้อมสุด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
814 116402 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
815 116684 ทักขิญ สิทธิชัยณรงค์ วัดนวลนรดิศ 150.00
816 116763 ณัฐสุดา โพธิ์ดี สา 150.00
817 116880 nantarat kengkeatchai สระบุรีวิทยาคม 150.00
818 117091 รัตตัญญู สารปรัง กำแพงเพชรพิทยาคม 150.00
819 117157 กำพล สกุลณี กำแพงเพชรพิทยาคม 150.00
820 118013 นิรชา วงษ์ดี เซนต์เมรี่ 150.00

GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 005335 ภีมพศ สีมาวุธ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 142.50

GAT ความถนัดทั่วไป รวม

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 020803 จิราภา มานะวงศ์เจริญ กำเนิดวิทย์ 290.00

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 113514 ธีดนัย ไชยศิริธัญญา เตรียมอุดมศึกษา 230.00

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 103944 ธีร์ธวัช อังควณิช มหิดลวิทยานุสรณ์ 216.00

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 098916 คมพจน์ สุทธาสา เตรียมอุดมศึกษา 262.00
2 114040 ภูริ ยิ่งยอด มหิดลวิทยานุสรณ์ 262.00

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 110413 วนัชพร มุ่งหมาย เบ็ญจะมะมหาราช 242.50

PAT7.1 ความถนัดภาษาฝรั่งเศส

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 010972 ณพงค์ คงสกุล จิตรลดา 261.00
2 019249 ชนากานต์ เจนเกรียงไกร สุรนารีวิทยา 261.00
3 019665 ปทิตตา พรหมสาขา เตรียมอุดมศึกษา 261.00
4 020549 ธนวรรษ เวชพันธ์ โยธินบูรณะ 261.00

PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 085018 กิตติพงศ์ แลสันกลาง ยุพราชวิทยาลัย 285.00
2 116067 นางสาวจิฮิโระ โยชิโนะ อัสสัมชัญธนบุรี 285.00

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 030800 อ้อมฟ้า เอี่ยมสกุล บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 267.00

PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 113076 เตชิษฏ์ เกตุบุญลือ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 279.00

วิชาเฉพาะแพทย์ 1 จริยธรรมทางการแพทย์

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 063206 ภริตา โตมรศักดิ์ สุรนารีวิทยา 92.50
2 111281 ศิรดา กิตติไพศาลกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 92.50

วิชาเฉพาะแพทย์ 2 ความสามารถในการคำนวณ เชาว์ปัญญา และการจับใจความ

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 040387 ภวัต วิริยโชค มหิดลวิทยานุสรณ์ 86.58

วิชาเฉพาะแพทย์ 3 เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 000644 ศิริพัน เกี้ยวสกุล สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 100.00
2 000740 สุพิชชา เผือกขาว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 100.00
3 000792 จิรายุ เจียรจินดา บุญวาทย์วิทยาลัย 100.00
4 000916 ธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ สุราษฎร์พิทยา 100.00
5 000990 กุลณัฐ เกิดเจริญ สุโขทัยวิทยาคม 100.00
6 000998 ลลิตวรรณ จุ้ยประชา สกลวิทยา 100.00
7 001367 อิสราภรณ์ ใจสมุทร สตรีวิทยา 100.00
8 001522 ณัชชา พิบูลพงศ์พันธ์ โพธิสารพิทยากร 100.00
9 001673 อนุตตรีย์ ขันทวี เลยพิทยาคม 100.00
10 001682 ธนพร บุญวุฒิวิวัฒน์ เฉลิมขวัญสตรี 100.00
11 001713 พีรดา ดอกไม้ อุดรพิทยานุกูล 100.00
12 001876 ภูวิศ สอนผ่อง ตราษตระการคุณ 100.00
13 002006 กฤษณ์พนธ์ ชมชื่นจิตร์ กระบี่พิทยานุสรณ์ 100.00
14 002151 ชนัญ ลิขิตวนิชกุล สตรีวิทยา 100.00
15 002216 กฤติยาภรณ์ ศตอรรถวุฒิ ขอนแก่นวิทยายน 100.00
16 002218 ตวงพร คำนึง พิบูลวิทยาลัย 100.00
17 002250 กันตภณ ฤทธิ์สุวรรณ ชิโนรสวิทยาลัย 100.00
18 002380 ชนากานฑ์ โอโน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 100.00
19 002469 ธนารัตน์ ทรัพย์สม นารีรัตน์ 100.00
20 002522 รุ่งทิพย์ ผ่องพุธ สกลวิทยา 100.00
21 002601 จุฑามาศ ธนารัตน์ปัทมา เตรียมอุดมศึกษา 100.00
22 002636 พรปวีณ์ เจริญวงศ์ สตรีวิทยา 100.00
23 002908 นงนภัส ภิญโญภูมิมินทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 100.00
24 002967 ฐิติพร ชัยเกษตรสิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 100.00
25 003461 อภิชญา เจริญกิจ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
26 003856 สิรวัศยา พัฒน์ธนาโอฬาร สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 100.00
27 004000 ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 100.00
28 004149 ณัฐชยา ลีสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
29 004172 ธนกฤต ใจซื่อ โยธินบูรณะ 100.00
30 004759 นัฐมน พันธ์ชู สวรรค์อนันต์วิทยา 100.00
31 004988 ธิดารัตน์ ศรีธนาบุตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
32 005008 ลลิตา เจิ้ง ระยองวิทยาคม 100.00
33 005140 รพีพันธุ์ คุ้มโต ศรัทธาสมุทร 100.00
34 005386 สาทิดา ดวงศรี มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 100.00
35 005395 สิริรดา อิ่มมาก นครสวรรค์ 100.00
36 005777 เจนจิรา ทองอ้ม 100.00
37 005802 กรรดิวดี วุฒยากร สิรินธรราชวิทยาลัย 100.00
38 005882 ภัทรปวัน ภูรัต Admissionpremium.com 100.00
39 006203 สุทธิดา ลำทอง เรณูนครวิทยานุกูล 100.00
40 006216 นันท์นภัส แพรสุวัฒน์ศิลป์ สตรีวิทยา 100.00
41 006298 มธุรดา ฉัตรเมืองปัก ปักธงชัยประชานิรมิต 100.00
42 006322 ธัญชนก พุทธนิมนต์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 100.00
43 006622 วรัชยา หอมรื่น ศึกษานารี 100.00
44 006643 ชยาพร สังวรวงษ์พนา ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 100.00
45 006890 รุ่งรวี พวงดอกไม้ กระบี่พิทยานุสรณ์ 100.00
46 006946 วรรณนิศา รินพล ลำปางกัลยาณี 100.00
47 007125 นันธิญา พรมวัง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 100.00
48 007665 ฐิติรัตน์ สรสิทธิ์มนตรี หอวัง 100.00
49 007752 รัฐภัทร์ สุตพร อัสสัมชัญธนบุรี 100.00
50 007782 อรุณวรรณ ปากดีหวาน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 100.00
51 007788 มนทิรา คุณพรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 100.00
52 007790 เกวลิน อาจแก้ว วัชรวิทยา 100.00
53 008040 ประภาพร วชิรเมธีกุล เตรียมอุดมศึกษา 100.00
54 008107 ธนัชพร อรัญคีรี บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 100.00
55 008404 ธนัทธ์ สุวรรณจตุพร สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
56 008975 ณัฐสิชณ์ สกลพิสิษฐ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 100.00
57 008992 วราภรณ์ สุทธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 100.00
58 009012 พิมพ์ชนก เกียรติพงสา ระยองวิทยาคม 100.00
59 009422 อารียา ปุณโณปกรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
60 010149 กวินชิดา ปรีเปรม สิรินธรราชวิทยาลัย 100.00
61 010187 นว จารุ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100.00
62 010315 ภัทรมาส ตันติ 100.00
63 010461 ภัทราพร เฉลิมสุข มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
64 010663 ณัฐนิชา บุญมั่ง โยธินบูรณะ 100.00
65 011255 ณัฏฐา สะมะถะ ป่าพะยอมพิทยาคม 100.00
66 011414 เบญญาภา ฤทธิ์บุรี เมืองคง 100.00
67 011734 โยษิตา แสงสร้อย นครสวรรค์ 100.00
68 011816 พีระวัฒน์ พันธุ์ทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
69 012187 สุดารัตน์ กองแก้ว อำนาจเจริญ 100.00
70 012757 พิชามญชุ์ เศษดา วิสุทธรังษี 100.00
71 012944 ปัณฑารีย์ ตันพิชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
72 013082 ชัยธวัช โชคธนสวัสดิ์ เตรียมทหาร 100.00
73 013360 ณิชาพัชร์ ตวงกระสินธุ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 100.00
74 013550 nam lavapaurya สตรีนนทบุรี 100.00
75 013707 เสาวภา จันทะภา ฟากกว๊านวิทยาคม 100.00
76 013711 ธนาภรณ์ อภิธนาคุณ มัธยมวัดนายโรง 100.00
77 013743 สิริโชค เผ่าโสภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 100.00
78 013897 ศุภสุตา สุนทรอารมณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 100.00
79 013936 ลลิตา จันเทพา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 100.00
80 013978 อารยา ตากลม นารีรัตน์ 100.00
81 014010 สุภาวี เอกวัฒนโรจน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
82 014161 วิยดารัตน์ ดุลยลักษณานนท์ สมุทรสาครวิทยาลัย 100.00
83 014232 พริมา อินทรการุณเวช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 100.00
84 014323 ปัณณรัตน์ วัฒน์มณีสิริ โยธินบูรณะ 100.00
85 014528 ธีรดา คุ้มครอง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
86 014745 ศิวัชญา ทั่วสุภาพ ชลราษฎรอำรุง 100.00
87 014781 ณัฐญาดา พิมพ์กลาง สายปัญญารังสิต 100.00
88 015140 อนัญญา ต่อกระโทก ศึกษานารี 100.00
89 015344 ภัทราพร สุวรรณทิพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 100.00
90 015469 ภัทรดนัย เสริมศรีทอง นารีรัตน์ 100.00
91 015517 ธัญชนก ธรรมสมบัติ ขอนแก่นวิทยายน 100.00
92 015522 นภสร ชัยนิวัฒนา สตรีวิทยา 100.00
93 016174 สริตา ชุมภูศรี สันป่าตองวิทยาคม 100.00
94 016202 ธัญชุพร จันทร์สุขศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 100.00
95 016329 นัฏฐวดี พลายมี ระยองวิทยาคม 100.00
96 016416 พิมพ์พนา สุขประสิทธิ์ รัตนราษฎร์บำรุง 100.00
97 016456 ปวีณ์นุช ชฎารัตน์ มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 100.00
98 016555 ณัฐสิทธิ์ สุรัช ปัว 100.00
99 016584 พรนับพัน ลิปิวัฒนาการ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100.00
100 016662 อรัญญา หาญศึก สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 100.00
101 016731 วริญญา พรหมสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 100.00
102 017048 ปฐมาวดี สุนทรสุวรรณ์ ท่ามะกาวิทยาคม 100.00
103 017183 รักษิณา ตานินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 100.00
104 017356 ณิชาพร เฉลิมสุข มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
105 017577 ภัทรดา วงศ์ชูเวช สตรีวัดระฆัง 100.00
106 017580 ภาณุดา ดวงดารา เตรียมอุดมศึกษา 100.00
107 017809 วริษฐา ใจภพ เซนต์โยเซฟทิพวัล 100.00
108 018033 อภิชญา เบญจประภาพร ราชินีบน 100.00
109 018103 ภัทร์รพี เลิศสัฒนนนท์ ราชินีบน 100.00
110 018456 ณัฐนันท์ ทองกูล ราชวินิตบางแก้ว 100.00
111 018698 ปฐมฤกษ์ พิลาชัย นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 100.00
112 018838 ธนภัทร ชีวะเรืองโรจน์ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
113 019164 วีริศ ตันวรเศรษฐี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
114 019215 ชิฎาภรณ์ แสนมูล พิริยาลัย 100.00
115 019315 จิราพจน์ แซ่ลือ แสงทองวิทยา 100.00
116 019478 สิริฉัตร แวววงศ์ทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
117 019567 โยธกา ดอนพาบุญ หนองกี่พิทยาคม 100.00
118 019685 ณัฐจิรา แวววงศ์ทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
119 019951 จารุรัตน์ ตระการจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช 100.00
120 019962 อักษราภรณ์ เจริญยิ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 100.00
121 019999 กิตติวินท์ กลัดประเสริฐ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
122 020136 นันทนัช นภาโชติศิริ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
123 020716 ธนภรณ์ หนูเกลี้ยง มอ.วิทยานุสรณ์ 100.00
124 020718 ฐานิกา พิชิตธนเศรษฐ์ ธิดานุเคราะห์ 100.00
125 020803 จิราภา มานะวงศ์เจริญ กำเนิดวิทย์ 100.00
126 020838 ปณชัย ศรียุทธไกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 100.00
127 020906 พีร์ สินธุมงคล สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 100.00
128 021545 พลวัฒน์ น้อยวรรณา จักรคำคณาทร 100.00
129 021557 ปาริฉัตร ศูนย์ดำ ทัพราชวิทยา 100.00
130 021675 ชนนภัส วสุสถาพร สุราษฎร์พิทยา 100.00
131 021780 รามินทร์ ทองคำ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 100.00
132 021865 วิสูตร แช่มชูกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
133 021974 ธีร์ พรพานิช อุตรดิตถ์ 100.00
134 021976 อริสรา กูดอั้ว สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 100.00
135 022023 อลิน รัตนาสิทธิสกุล ราชินี 100.00
136 022074 ปรินทร์ วงศ์เอกอักษร เทพศิรินทร์ 100.00
137 022272 ชินภัทร ปินตากุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
138 022428 ลภัสรดา เชิงวิวัฒน์กิจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 100.00
139 022540 วรัญญา แสนทรงสิริ ปัว 100.00
140 022728 ชุติวัต เปลี่ยนภักดี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 100.00
141 022975 กีรตา หวนถนอม เตรียมอุดมศึกษา 100.00
142 023315 สุวสา สมิตกาญจน์ เซนต์โยเซฟ บางนา 100.00
143 023340 เสาวลักษณ์ มณีสรีวงศ์กูล ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 100.00
144 023389 กัญญภัส อนุสรธนาวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
145 023502 ธีรินทร์ เกชาคุปต์ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
146 023695 นภัสวรรณ ธนวรเมธ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
147 023715 อาภาวรรณ วราดิเรก สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 100.00
148 023763 วรปรัชญ์ ศุภพัฒน์ ระยองวิทยาคม 100.00
149 023861 ภาชินี หลีประสิทธิ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
150 024012 ปวีณ์สุดา สถานเมือง เซนต์โยเซฟทิพวัล 100.00
151 024477 พูนสิริ พจนโพธา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 100.00
152 024504 ธีรภัทร เถาทอง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 100.00
153 024615 สิร์ดาภัทร์ ไกรภัสสร์พงษ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
154 024663 พิชาภัทร ลี่ทองอิน อมาตยกุล 100.00
155 024698 ทัตพงศ์ วิชาพร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
156 024894 ครรชิต จันทร์ผล บางปะกอกวิทยาคม 100.00
157 024991 สิชล ควรรับส่วน ศรียาภัย 100.00
158 025562 ศิรดา ลีฬหาวงศ์ สามเสนวิทยาลัย 100.00
159 025991 รุ่งรวี พิพิธมงคลการ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
160 026019 ชานนท์ เลิศนีรนาท สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
161 026079 จิณห์นิธิ อนิวรรณน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
162 026084 เสาวนีย์ โคกม่วง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 100.00
163 026368 พัทธพล นฤมลฤทธิไกร เตรียมอุดมศึกษา 100.00
164 026509 สุรัสวดี ศรีคำ เชียงคำวิทยาคม 100.00
165 026519 รุ่งฤดี แพรงาม กระสังพิทยาคม 100.00
166 026560 พัชรพล สุขผ่อง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 100.00
167 026777 ธีรวีร์ ศิวดุลย์ ชลราษฎรอำรุง 100.00
168 026805 ณัฐนิชา ประเสริฐกุล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 100.00
169 026822 ธัญยธรณ์ เฉลียวปิยะสกุล สารสาสน์วิเทศสายไหม 100.00
170 026823 ขวัญจิรา พุ่มพิศ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
171 026935 พริมประภา เพชรจุล ศรียานุสรณ์ 100.00
172 027049 พรจิรา วัฒนศีลวัต ศึกษานารี 100.00
173 027112 ยศกร สีสันงาม สังขะ 100.00
174 027273 พีรยา เกษตรภิบาล เซนต์โยเซฟระยอง 100.00
175 027320 พัชรลักษณ์ ฟักสีม่วง เฉลิมขวัญสตรี 100.00
176 027508 ชรินรัตน์ ทองเจริญ ศรีวิกรม์ 100.00
177 027799 สุทธิดา ส่วยผึ้ง เลยพิทยาคม 100.00
178 027927 ณัชชา ขุนทรง สตรีวิทยา 100.00
179 027956 ทาริกา อ้นแขกสุวรรณ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 100.00
180 028150 รดา ธรรมาธิวัฒน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
181 028188 ธัญมน ทัศนสุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 100.00
182 028208 จิรมาศ เพียงแก้ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
183 028464 นัทธมน รุ่งเรืองพลางกูร ชลราษฎรอำรุง 100.00
184 028505 สหัสวรรษ เพ็ชร์ชะ สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
185 028658 ธนัชชา อุดมเลิศสิริกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
186 028734 ณิชกานต์ คงมณี สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 100.00
187 028785 คีตนันท์ ทองคำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 100.00
188 028865 วิรยา ชนาธินาถพงศ์ นารีรัตน์ 100.00
189 028970 ศศิธร ใบปอด วัชรวิทยา 100.00
190 029087 นัทชา พิมลเสถียร เตรียมอุดมศึกษา 100.00
191 029110 ชวัลลักษณ์ เจริญศิริ ดอนบอสโกวิทยา 100.00
192 029306 พิพัฒน์พงศ์ ป่าพงค์ นารีรัตน์ 100.00
193 029390 สิรภัทร ปิยนันท์จรัสศรี มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
194 029619 อันนา จรุงจิตสุนทร มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 100.00
195 029706 กุลรัตน์ ตันติปริมงคล สตรีวิทยา 100.00
196 029719 ณิชาภัทร วิริยะคุณากร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 100.00
197 029840 นภสร บรรจงวัฒน์ธนา มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 100.00
198 030013 ศิริณพัฒน์ สีดำ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
199 030485 นางสาวภาวรินทร์ เอกนาม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 100.00
200 030659 พิชญ์สินี เทพณรงค์ ดีบุกพังงาวิทยายน 100.00
201 030683 ธัญลักษณ์ เจียรสุวรรณภาส เตรียมอุดมศึกษา 100.00
202 030708 ภิญญดา พิพัฒน์อนุสรณ์ สตรีวิทยา 100.00
203 030794 อัฐภิญญา มิทราวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100.00
204 030803 กัญจนพร อัครวรินทร์ชัย สตรีวิทยา 100.00
205 031084 ยุภาพร บุญช่วยชู วัดโบสถ์ศึกษา 100.00
206 031270 นิชดา เหนือเมฆ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 100.00
207 031346 ณิชดากรณ์ เสรีกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
208 031473 พิมลพัชร์ อาจิตรนุภาพ สารวิทยา 100.00
209 031778 บัณฑิตา ยาสมุทร์ เถินวิทยา 100.00
210 031810 นภสร ทองโสภา อำมาตย์พานิชนุกูล 100.00
211 031962 มัณยาภา ลิมอักษร สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 100.00
212 032000 พงศ์ภรณ์ รังสฤษติกุล มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
213 032153 โชคชนก เข็มครุฑ ยุพราชวิทยาลัย 100.00
214 032547 ธมนวรรณ พงศ์เพชรดิถ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 100.00
215 032582 ภาวินี วีระนิติเวชสาร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
216 032753 ปิญชาน์ ขวัญดี บูรณะรำลึก 100.00
217 033049 นนทกร เฉลิมชัยชวลิต กำเนิดวิทย์ 100.00
218 033347 อรุณรัศม์ ไตรรัตนาพงศ์ โยธินนุกูล 100.00
219 033490 ศักดิ์ชัย เทียนขาว นครสวรรค์ 100.00
220 033656 ณัฏฐธิดา ขนอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 100.00
221 033841 นภัสสร ตันวิยะ กำเนิดวิทย์ 100.00
222 033990 สุภามาศ รัศมีภัค อัสสัมชัญคอนแวนต์ 100.00
223 034179 กัญญ์ธีร์ญา ทุมวงษา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
224 034220 กนกวรรณ เตียววณิชกุล ชลราษฎรอำรุง 100.00
225 034313 ฐิติภูมิ แซ่เฮ้ง เตรียมอุดมศึกษา 100.00
226 034344 สัณหวัช มิ่งชนิด จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 100.00
227 034396 พรรณพิมพ์ ทิพยวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 100.00
228 034575 จิดาภา เฉลิมกิจ สตรีวิทยา 100.00
229 034636 ราชาวดี ฆารกุล สัตหีบวิทยาคม 100.00
230 034882 parn tang นครสวรรค์ 100.00
231 035010 นวพล ธรรมสิทธิ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 100.00
232 035025 กุลฉัตร์ แมบจันทึก ราชสีมาวิทยาลัย 100.00
233 035034 พิมพ์นารา ชัยสิทธิสินสุข ปากช่อง 100.00
234 035113 ธนกร เย็นใจ สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
235 035151 กฤษฎา แพทย์เจริญ เลยพิทยาคม 100.00
236 035260 ปฏิมาพร พูลสวัสดิ์ พิบูลวิทยาลัย 100.00
237 035502 พรจรัส ระยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 100.00
238 035592 ภวัต บุญนพ โยธินบูรณะ 100.00
239 035726 ธนภรณ์ พิเชฐหิรัญกาญจนา เตรียมอุดมศึกษา 100.00
240 036054 ณิชารีย์ กิจการเจริญสิน มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
241 036129 สุกัญญา พุ่มจันทร์ กระบุรีวิทยา 100.00
242 036288 อริย์ธัช วราฉัตรธนนท์ สภาราชินี จังหวัดตรัง 100.00
243 036334 ชาคริต กันภัย หอวัง 100.00
244 037587 คณาธิป จงมีความสุข กำเนิดวิทย์ 100.00
245 037605 ณัฐเดช ศิริปทุมมาศ เทพศิรินทร์ นนทบุรี 100.00
246 037795 สุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
247 038035 เขมจิรา เพิ่มพูนอนันต์ชัย บางบ่อวิทยาคม 100.00
248 038051 ณฐพล ดวงพัตตรา มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
249 038625 อรไพลิน เพลินพฤกษา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 100.00
250 038935 อินทรฉัตร ทรงชน สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
251 038993 ชยณัฐ ลภนะพันธ์ นครสวรรค์ 100.00
252 039002 ปาจรีย์ พันธ์วงศ์ นครสวรรค์ 100.00
253 039131 รวิสรณ์ เจนประดิษฐ์ สารสาสน์วิเทศบางบอน 100.00
254 039285 บุษริน เตชะโสภณมณี สตรีวิทยา 100.00
255 039475 วรานิษฐ์ เตชะระพีพัฒน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 100.00
256 039508 อิรฟาน อารมย์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 100.00
257 039677 จิรัชฌา อุ่มอ้น สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน 100.00
258 039832 เกวรินทร์ เทพวงค์ สามัคคีวิทยาคม 100.00
259 039883 สุชญา จิระบวรภิญโญ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 100.00
260 039969 จิราพัชร เฉลิมถิ่น ลาซาล 100.00
261 040205 ธัญญลักษณ์ ลิ้มใช้ ราชวินิตบางแก้ว 100.00
262 040222 ณัฐกานต์ โศภินชาญ ราชวินิตบางแก้ว 100.00
263 040567 วรพงศ์ กิตติอนงค์ ศรัทธาสมุทร 100.00
264 040643 ธนัท สัตตอวโล เตรียมอุดมศึกษา 100.00
265 040730 วิทวัส จุลรัตนมณี รังษีวิทยา 100.00
266 040830 พัชรอัมพร รัตนเดชานาคินทร์ พิษณุโลกพิทยาคม 100.00
267 040840 ภัคมน ลาภเจริญวงศ์ พระปฐมวิทยาลัย 100.00
268 040928 พิชชาพร ดวงแก้ว กำเนิดวิทย์ 100.00
269 040936 ชญานิษฐ์ กองไธสง บ้านไผ่ 100.00
270 040958 pittawat Waewsuwan สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 100.00
271 040996 ณัฐวรา เมืองหนู จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 100.00
272 041206 พรไพลิน ทนะขว้าง สตรีศรีน่าน 100.00
273 041275 ชัยวัฒน์ อารีรัตน์ ยุพราชวิทยาลัย 100.00
274 041431 อิทธิพันธ์ มั่นคง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
275 041693 วริศรา โพธิ์ศรี วิสุทธรังษี 100.00
276 041996 ปวีณ์นุช อินทชาติ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 100.00
277 042071 เมธัส ลิ่มวรพันธุ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
278 042145 ปภาวรินท์ เหลืองจารุ ราชสีมาวิทยาลัย 100.00
279 042392 พัทธนันท์ บุญศิริธันยพร ชลราษฎรอำรุง 100.00
280 042727 ณภัทร ตันติสถิระพงษ์ ศรัทธาสมุทร 100.00
281 043023 วนาลี ทาสุวรรณ์ สามัคคีวิทยาคม 100.00
282 043159 อณุภา ภู่เจริญ มาแตร์เดอีวิทยาลัย 100.00
283 043189 อภิภู เจนวิทยาขจร กำเนิดวิทย์ 100.00
284 043430 ยมลภัทร คล้ำชื่น สารวิทยา 100.00
285 043756 ภาสกร ลิ่มชูเชื้อ สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
286 043849 พรวนัช กิจอุดม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 100.00
287 043857 ชนิภา สุวรรณสาโรจน์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100.00
288 043968 พรชนก ธีระวงศ์สุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 100.00
289 044034 ณิชกุล เอื้ออนันต์ตระกูล ราชสีมาวิทยาลัย 100.00
290 044104 ธนา คุ้มปัญญา อัสสัมชัญธนบุรี 100.00
291 044179 นลินญาคาเรน โอคุโบะ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100.00
292 044182 ภัสสร พีรภาคย์ สตรีศรีสุริโยทัย 100.00
293 044398 ณัฐมล พลอยดี สตรีอ่างทอง 100.00
294 044546 ณัฐนรี ผ่องใส ศรีสะเกษวิทยาลัย 100.00
295 044951 พิชญา อุทัยแสง มอ.วิทยานุสรณ์ 100.00
296 044966 อชิรญาณ์ ดีงาม พิบูลวิทยาลัย 100.00
297 045006 ก้เ้ำ้ำพ้ ำพ้ำพ้พำ้้ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
298 045084 แสงทิพย์ หล่อสิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100.00
299 045153 ศกลมาศ จินดารักษ์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 100.00
300 045338 รุจิรา พูลเพิ่ม สตรีศรีสุริโยทัย 100.00
301 045391 ชุติกาญจน์ ตั้งวรนันท์สกุล วิสุทธรังษี 100.00
302 045510 ภัทราพร ชูลักษณะเดชา หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
303 045629 นางสาวนิลาวรรณ ทำสวน คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 100.00
304 045631 ฐิติภา คุณานนต์ณัฐ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
305 045645 ประพิมพ์แข สงคราม สามัคคีวิทยาคม 100.00
306 045693 ณัฏฐา น้าประเสริฐ นครสวรรค์ 100.00
307 045835 ชุติกาญจน์ วงศ์ประภาสวัสดิ์ ตาคลีประชาสรรค์ 100.00
308 045957 ยุวนันท์ ธรรมสอน ดรุณาราชบุรี 100.00
309 046279 ณัฐพลิน ปินตา อุตรดิตถ์ดรุณี 100.00
310 046394 จิรัชยา ลอยพิพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
311 046471 วรากร นาคจิตรการ นครสวรรค์ 100.00
312 046472 พาขวัญ ธุวดาราตระกูล นครสวรรค์ 100.00
313 047023 สุทธาทิพย์ อินทร์จันทร์ พรหมานุสรณ์ 100.00
314 047166 เทิดศักดิ์ เขี้ยวสิงห์ ราชโบริกานุเคราะห์ 100.00
315 047260 วรพล คุณเอกอนันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
316 047347 ธนกฤต การุณเกียรติกุล เตรียมอุดมศึกษา 100.00
317 047565 ชลาทิพย์ มั่นใจ เพชรพิทยาคม 100.00
318 048302 นูรีต้า ลาดากามิง พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 100.00
319 049389 จิรัฎฐา ปาละสมิทธ์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ 100.00
320 049746 ปริยากร สังวาลย์เงิน พิบูลวิทยาลัย 100.00
321 049871 สิรวิชญ์ วุฒิศิรินุกูล มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 100.00
322 050020 จิรพัฒน์ จิตติธีระกุล วัดราชโอรส 100.00
323 050529 อุทัย จึงธีรพานิช เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
324 050735 นิธิศ กูลรัตนประทีป เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
325 051298 จิรวัฒน์ แสงเพ็ชร สามัคคีวิทยาคม 100.00
326 051714 ปภัสวดี สมสุขเจริญ ฤทธิยะวรรณาลัย 100.00
327 051805 ธัญญารัตน์ แสนโพธิ์ บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 100.00
328 051807 ธีระชล โพธิ์ทอง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 100.00
329 051829 รุสนา ลาเตะ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 100.00
330 052113 พรรณทิวา แมงกลาง นารีนุกูล 100.00
331 052340 สมิทธิ จันทร์ไทย พิบูลวิทยาลัย 100.00
332 052389 ธนกร โกวิทยากร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 100.00
333 052714 กชมน พันธุรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 100.00
334 053163 กฤษณะ สายนำพามีลาภ เนินมะปรางศึกษาวิทยา 100.00
335 053271 นภสินธุ์ นาคประสิทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 100.00
336 053281 วิกาวี นาคแก้ว วิสุทธรังษี 100.00
337 053435 จิดาภา ลิขิตอิทธิรักษ์ ขจรเกียรติศึกษา 100.00
338 053462 มิลินท์ลักษณ์ กิจสมโภชน์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 100.00
339 053556 ปิยะพร ศิริรัตน์ ศรัทธาสมุทร 100.00
340 053688 ธนัช เลิศนิมิตธรรม ชลราษฎรอำรุง 100.00
341 054301 นางสาวหทัยภัทร ลาภพรศิริกุล มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
342 054565 ทิพานัน วิศรุตวาณิชย์ สุรนารีวิทยา 100.00
343 054716 ชนินทร์ เจริญกุลเมธี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 100.00
344 054796 กชพรรณ วิไลวรรณ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
345 054839 ญาณินนิษฐ์ รัตนาภิรตานนท์ สตรีวิทยา 100.00
346 054905 นันทกร ตีดสูงเนิน ภูเก็ตวิทยาลัย 100.00
347 054970 พรลักษณ์ ศรีศุภคณินทร์ โยธินบูรณะ 100.00
348 055721 ชวกรณ์ สโมสร เตรียมอุดมศึกษา 100.00
349 055731 พรธีรา ยอดพรหม พิบูลวิทยาลัย 100.00
350 055775 วชิรวิทย์ อุดมเกษตรคีรี มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
351 056220 พลอยไพลิน พฤทธิ์พินิต ฟายด์มี ภูเก็ต 100.00
352 056805 วรรณิศา สินสำอาง นครสวรรค์ 100.00
353 056961 วิภาวี นิ่งน้อย มอ.วิทยานุสรณ์ 100.00
354 057171 กันต์ ปันสุวรรณ์ กำเนิดวิทย์ 100.00
355 057198 ธนบดี จงสกุลศิริ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100.00
356 057275 สลิลทิพย์ รุจิญาณ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
357 057476 กาญจนา ชมกลาง มหิศราธิบดี 100.00
358 057477 อรปรียา วิชิตวาสุเทพ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
359 057500 ธนธร ตระการวิจิตร สตรีวิทยา 100.00
360 057508 ชวิศา ถิรโสภี หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
361 057629 นันทินี คะมณีวรรณ ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน 100.00
362 057773 กรองรัตน์ ธรรมโชติ สตรีวิทยา 100.00
363 058171 กฤติมา เกาะประเสริฐ สิงห์สมุทร 100.00
364 058221 วรัชยา จันทร์ประสิทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 100.00
365 058277 สุทธิดา ธีระโกศล นครสวรรค์ 100.00
366 058467 ขวัญจิรา ศรีดาวเรือง เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 100.00
367 058477 ชาญคณิต น้อยเต็ม สารวิทยา 100.00
368 058637 กัญชพร ลออภักตร์ ศรียานุสรณ์ 100.00
369 059148 บังอร ไวสูงเนิน ตราษตระการคุณ 100.00
370 059370 รวิสรา วัชรวรธรรม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
371 059514 ชุติกาญจน์ ประทุมทอง 100.00
372 059530 ธัญกรณ์ เดชะรักษา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 100.00
373 059868 พิชญนันต์ สุทธการ 100.00
374 060355 ศุภวิชญ์ ลุกเซ็น จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 100.00
375 060943 สุรีรัตน์ สมัคราษฎร์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม 100.00
376 060986 พรรณราย ศรวิเศษ บางกะปิ 100.00
377 062128 เจษฎา แสนศรี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 100.00
378 062924 ปัณณธร รักสัจจะ สามเสนวิทยาลัย 100.00
379 063206 ภริตา โตมรศักดิ์ สุรนารีวิทยา 100.00
380 063283 Warinya Sirimaturos นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 100.00
381 063477 ณัฐณิชา สังคานาคิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 100.00
382 063485 ลดาภรณ์ แตงทอง หนองหญ้าไซวิทยา 100.00
383 063543 เบญญากร ใจหงษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 100.00
384 063776 ภัสสิตา ตาวิยะ เทพนารี 100.00
385 063965 ญามีรา บิลหมาด จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 100.00
386 064050 พีรภาส สุขกระสานติ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 100.00
387 064178 ณัฐรัช อิ่มอโนทัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 100.00
388 064186 ศุภศิลป์ ไวทยางกูร เซนต์คาเบรียล 100.00
389 064613 กัญจนพร จ้ำสีชา โพนทองพัฒนาวิทยา 100.00
390 064811 พรภูมิ อังศุวัฒนา ฤทธิยะวรรณาลัย 100.00
391 064842 ทิพย์นารี ปัตทวีคงคา สตรีวิทยา 100.00
392 065150 ณัฐนนท์ ทองนวล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 100.00
393 065333 ณภัสสร บารมี เฉลิมขวัญสตรี 100.00
394 065334 ปิยธิดา แสงอ่อน กำเนิดวิทย์ 100.00
395 065727 นิสาชล ศิริพันธ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 100.00
396 065839 บัวบุญ พัฒนพิชัย ฟายด์มี ภูเก็ต 100.00
397 065841 ธนกร วงษ์สนิท บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 100.00
398 066900 นิจจารีย์ เพ็งสมภาร เซนต์เมรี่ 100.00
399 066976 ธนากร เชื้อนาค หนองไผ่ 100.00
400 066991 จารุพร ว่องไวพาณิชย์ หนองไผ่ 100.00
401 068450 สุรจิต ชัยภูมิ บุญวาทย์วิทยาลัย 100.00
402 068659 เอมิกา เจริญธนสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 100.00
403 069067 กานต์กวิน ชูชาติพิชัย เตรียมอุดมศึกษา 100.00
404 069078 กิจติกร รัตตะนาธิป เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 100.00
405 070596 กนกพล กลิ่นถมยา ฤทธิยะวรรณาลัย 2 100.00
406 070743 นางสาว อริสรา อำพันธ์ศรี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
407 070787 นายธนันดร รักประสิทธิ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
408 070800 รัญชิกา ตั้งอุดมทรัพย์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
409 070822 นรภัทร สิทธิตัน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
410 070824 นายนิติพัฒน์ ธนศราสกุลพงษ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
411 070830 นาย สรธร บุญจันทร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
412 070833 นายเขตต์ หน่อคำ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
413 070845 นางสาวพิชชากร วีระศรีนารา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
414 070860 วรรษชล ไชยมงคล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
415 070867 นางสาวอภิชญา เจริญกิจ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
416 070868 นางสาว นันท์นภัส ทองม่วง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
417 070922 นางสาว วิดา ปิ่นทอง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
418 070927 นางสาวสุพรรณิการ์ ตู้จินดา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
419 070954 นางสาววันสิริ สุทธิพินทุ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
420 070959 ภูริชญา ชินวัตร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
421 070960 นางสาว ชัญญา คำคณานนท์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
422 070973 กัญญ์วรา เศรฐศิลป์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 100.00
423 071241 อาณาพร จิตต์ทรัพย์ เซนต์โยเซฟระยอง 100.00
424 071451 คิมธวัช นันตะวัน บัวเชดวิทยา 100.00
425 071526 อนงค์นาถ สระสม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 100.00
426 071765 ชมพูนุท คงนิสัย วัดป่าประดู่ 100.00
427 072378 กรวิชญ์ กลิ่นมาลี ราชสีมาวิทยาลัย 100.00
428 072486 ชัญญา กิตติไกวัล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 100.00
429 072899 ปิยวัฒน์ ศรีนุกูล อุดรพิทยานุกูล 100.00
430 072987 เกศฎา โฮซากะ อุดรพิทยานุกูล 100.00
431 073056 สโรชา ประภาษา อุดรพิทยานุกูล 100.00
432 073620 สาโรจน์ ธรรมจง 100.00
433 073757 ธรรมนูญ จรรยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100.00
434 074162 ภูรินทร์ อนุสรณ์เสงี่ยม เซนต์คาเบรียล 100.00
435 074225 สุริยา รองเลื่อน สตรีพัทลุง 100.00
436 074229 แมรรี่ คิสท์ สามัคคีวิทยาคม 100.00
437 074529 พงศ์อิทธิ์ จงเจริญใจ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 100.00
438 075695 ดารารัศมี ม่วงมณี ศรียาภัย 100.00
439 075807 อมิตา ชาวบ้านกร่าง สงวนหญิง 100.00
440 075863 เสฏฐวุฒิ พูลหน่าย มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 100.00
441 076501 นีรดี มีเงิน สรรพวิทยาคม 100.00
442 076576 เนตรนภา ก๊กมาศ สตรีวัดระฆัง 100.00
443 076664 ณัฐณิชา ศรีบุญเที่ยง สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 100.00
444 076693 ปภาวดี ซ่อนรัมย์ สิรินธร 100.00
445 076707 กฤษณะ แพรไพศาล มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
446 076727 วรันธร รักมิตรศิริพร มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 100.00
447 076755 มนัชญา ธนธีรโชติ ฟายด์มี รังสิต 100.00
448 076782 ธนสรณ์ นิจสินสกุล ฤทธิยะวรรณาลัย 2 100.00
449 077251 เตชินท์ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 100.00
450 077292 นิซรีน เต๊ะหลง สามเสนวิทยาลัย 100.00
451 077377 รัชพล อัมพวา มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
452 077410 ฟาดีละห์ สาเมาะ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 100.00
453 077482 ปรายฟ้า ลือดารา วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 100.00
454 077638 ปาจรีย์ อุณหบัณฑิต ยอแซฟอุปถัมภ์ 100.00
455 078567 จิดาภา เจษฎ์ปิยะวงศ์ สตรีวิทยา 100.00
456 079509 กนกวรรณ แซ่ห่วง สุไหงโก-ลก 100.00
457 079515 นีรชา มุสิกะนุเคราะห์ 100.00
458 079524 ธันย์ชนก ทองดวง สุไหงโก-ลก 100.00
459 081386 กนกพล เนื่องโนราช สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 100.00
460 081552 ฐิตาพร เดชาทัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 100.00
461 081868 เพ็ญพิชชา บุญวัง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 100.00
462 081930 พีรดา ตรีระพงศ์พิชิต สตรีวิทยา 100.00
463 082269 ศุภเสกข์ ทั่งโต สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 100.00
464 082332 อารยา ชาง ชลราษฎรอำรุง 100.00
465 082339 อภิษฐา สันติปรีชาวัฒน์ สามเสนวิทยาลัย 100.00
466 082679 ภูมิภราดา ศิริอาชาวัฒนา สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100.00
467 082688 ธัญจิรา บุญยะศิริโชค เตรียมอุดมศึกษา 100.00
468 082739 เอกภูมิ คูณสินทวีกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 100.00
469 082885 ภณิดา เฉลิมนรสิงห์ ชลกันยานุกูล 100.00
470 083417 วรวรรณ จันทร์เมฆา 100.00
471 083482 พิมพ์ชมภู บุญญาภิสิทธิ์โสภา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
472 083559 ชุติมณฑน์ วีระรักษ์เดชา บุรีรัมย์พิทยาคม 100.00
473 083926 ดาวสวรรค์ วรรณทิพภากรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 100.00
474 083975 จักรพันธ์ กังวานสาคร อุ้มผางวิทยาคม 100.00
475 084753 ณัฎฐญาภรณ์ สุวรรณบล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 100.00
476 084805 อสมา เที่ยงภักดิ์ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
477 085272 ณธรณ์ ปิยะวรรณรัตน์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
478 085811 ชัยธนาธัชช์ ไตรญาณสิริ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 100.00
479 085868 รติยากร บุตรศรีเมือง บุรีรัมย์พิทยาคม 100.00
480 086010 สุพัชรีญา พนาสุวรรณรัตน์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 100.00
481 086445 ชาญชัย สารทองกล่ำ พระปฐมวิทยาลัย 100.00
482 086476 วันเฉลิม มีมูซอ มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 100.00
483 086898 อติวิชญ์ อัศวชนะการ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
484 087198 พัทธนันท์ กฐินหอม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 100.00
485 087678 กานต์กนก ศรีธรรม 100.00
486 087689 นางสาวสทารัชว์ พิสุทธิโกศล เพชรพิทยาคม 100.00
487 087702 นายดิษยบดินทร์ ขันผนึก เพชรพิทยาคม 100.00
488 087703 ธนพล ขุดปิ่น เพชรพิทยาคม 100.00
489 088187 ธนชาติ โฆษิตพันธวงศ์ 100.00
490 088189 รชต เตียวสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
491 088191 นายณพลช วชิรอนันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
492 088192 ณัฐพัชร์ ชุมช่วย หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
493 088198 นางสาววิชยาภา สุวรรณ์ หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
494 088214 นันทนัช หวันเก หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
495 088217 ปาณิสรา พิมพ์พิสุทธิกุล หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
496 088224 ปุณณิศา วิศาล หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
497 088237 ภานุวัฒน์ ละมุล หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
498 088244 วรพล คุณเอกอนันต์ หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
499 088255 ธันยชนก โปนุ้ย หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
500 088264 นางสาวอัญชลี พงศกรเฟื่องฟู หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
501 088278 ศิวกร อินพฤกษา หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
502 088281 ปรัตถกร พฤกษ์ภัทรานนต์ หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
503 088294 ภัทราพร ชูลักษณะเดชา หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
504 088300 จุฑาทิพย์ แซ่จุ่ง หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
505 088448 ภครนันท์ นำลาภ มารีวิทย์พัทยา 100.00
506 088549 ณัฐดนัย อาหรับ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 100.00
507 089085 ชลธิชา ประสาททอง ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 100.00
508 089198 ปิยะรัตน์ ประดิษฐ์ กำแพงเพชรพิทยาคม 100.00
509 089545 ฉัตรามาศ ใจยิ้ม ฟายด์มี สมุทรปราการ 100.00
510 089551 ณริสรา แซ่โก ฟายด์มี สมุทรปราการ 100.00
511 089592 พรภัสสร เสน่ห์นพกุล ฤทธิยะวรรณาลัย 100.00
512 089829 ภัทรพร ปิ่นเทวา ปัว 100.00
513 091459 นัฎฐพล กรุษคง วัชรวิทยา 100.00
514 093060 พิมพ์อร พลบุตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 100.00
515 093123 นายอธิวัฒน์ โสภาพันธ์ ห้องสอนศึกษา 100.00
516 094304 นูรฮายาตี ลีฆะ Admissionpremium.com 100.00
517 094417 สริตา ทรงเขตร ฟายด์มี สมุทรปราการ 100.00
518 094728 วงศกร วงษ์สุวรรณ กรรณสูตศึกษาลัย 100.00
519 094947 ปิยวัฒน์ ศรีนุกูล อุดรพิทยานุกูล 100.00
520 095046 กิตติทัต พจนรุ่งวกุล โยธินบูรณะ 100.00
521 095048 พีรวิชญ์ ตั้งธนานุสนธิ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
522 095171 ไอลดา ปทุมสิริวรรณ ศึกษานารี 100.00
523 095174 เบญญา แสงวิโรจนากุล เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 100.00
524 095251 teeraphat cheephandung สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
525 095400 วรรณศิญา สุวรรณกาญจน์ สุไหงโก-ลก 100.00
526 095411 ชมพูพันธุ์ทิพย์ นาคอ่อน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 100.00
527 095421 อิสมาแอล บุญยมินทร์ คณะราษฎรบำรุง 100.00
528 095441 หฤษฎ์ เจียมวิจิตร อุดมศึกษา 100.00
529 095463 วัลวิภา แซ่เถ่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 100.00
530 095522 พัณณ์ชิตา จงมีสุขชัยโชค จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 100.00
531 098137 ไชยวัฒน์ เติมผาสุขเจริญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 100.00
532 098200 พรรณพชร ภาณุพงศ์ไพศาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 100.00
533 098448 พิชชาภา เฟื่องวุฒิรณ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
534 098512 ณภัทร อังสุนันทวิวัฒน์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
535 098696 ชลลดา ปรางมาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 100.00
536 098758 อธิพัชร์ ศิริโชติภิรมย์ อัสสัมชัญธนบุรี 100.00
537 099355 บรรณพร รุ่งเจริญพร เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 100.00
538 099436 ชัญญา สินมะเริง เตรียมอุดมศึกษา 100.00
539 100631 ปรีปิติ ดึงประโคน ประโคนชัยพิทยาคม 100.00
540 100634 วัชรพล พูนมา ประโคนชัยพิทยาคม 100.00
541 100643 พัชรพร ชาวประโคน ประโคนชัยพิทยาคม 100.00
542 100646 โยษิตา วงษ์สุวรรณ์ ประโคนชัยพิทยาคม 100.00
543 100658 ชวิศา อามาตร ประโคนชัยพิทยาคม 100.00
544 100662 นันทวัฒน์ ศรีสุวงศ์ ประโคนชัยพิทยาคม 100.00
545 100683 สุขุมาล บาลโสง ประโคนชัยพิทยาคม 100.00
546 101080 ชยุตพงศ์ แสงฉาย ประโคนชัยพิทยาคม 100.00
547 101103 สิริกัญญา วงศ์ปัดสา ประโคนชัยพิทยาคม 100.00
548 101976 บวรภัทร์ ธนพรวิริยะกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100.00
549 101985 ณัฐกมล เชาวกุล เซนต์โยเซฟทิพวัล 100.00
550 102242 จิดาภา แซ่ชั้น ธิดานุเคราะห์ 100.00
551 102258 นางสาวสุภาวดี ตะระชู ประจักษ์ศิลปาคาร 100.00
552 102314 ภูชยวิศวฺ์ ชมเชิงแพทย์ เซนต์คาเบรียล 100.00
553 102317 นิญา พิมพ์พรรค์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
554 102350 สุรพิชญ์ พรหมขุนทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
555 102429 ณัชชา ใจสุธำ สตรีศรีน่าน 100.00
556 102528 วาริศา ศิริพลไพบูลย์ ราชสีมาวิทยาลัย 100.00
557 102553 ฌัชชา ธาดาชัยศิริ พนัสพิทยาคาร 100.00
558 102817 ธรรมธัช ปัญญา จักรคำคณาทร 100.00
559 102852 มณีรัตน์ ลำเจียก พระสุธรรมยานเถระวิทยา 100.00
560 102868 ฉันทชา จันทิวาสน์ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
561 102894 รสิกา เปี่ยมอนันต์ ราชินีบน 100.00
562 102905 สิรวิชญ์ ปาละสิงห์ โพธิสารพิทยากร 100.00
563 102910 ธัญวรัตม์ พงษ์ไทยสงค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 100.00
564 103002 ปภาวี แก้วตุ่น สิงห์สมุทร 100.00
565 103299 ณัฐดนัย พิณรัตน์ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
566 103314 พุฒิเมธ อัศวรัตน์ มัธยมวัดนายโรง 100.00
567 103321 วรัญญา แสนอินยศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
568 103491 ชาลิสา บัวซัง พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 100.00
569 103598 ธนันญ์ชิตา ตริตรองรัมย์ บางปะกอกวิทยาคม 100.00
570 103616 พริมา กานต์เศวต ชลราษฎรอำรุง 100.00
571 103878 พลกฤต พัวเจริญ เซนต์คาเบรียล 100.00
572 104032 ณพิชญ์ ลีลาธนาพิพัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
573 104097 วิชุดา รัตนชัยวงศ์ นครสวรรค์ 100.00
574 104458 สุภิลลดา โยคิน อุดรพิทยานุกูล 100.00
575 104606 สหรัฐ อ่อนดำ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 100.00
576 104707 ภัสสราภรณ์ หนูหอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
577 104753 ภรัณยู ลี้มิ่งสวัสดิ์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 100.00
578 105055 ภัทราพร เหล่าปิยะสกุล เตรียมอุดมศึกษา 100.00
579 105060 ภัทรภณ บุญปาล ตากพิทยาคม 100.00
580 105242 ณิชประกานต์ สังขจันทร์ กำเนิดวิทย์ 100.00
581 105287 ซามาณี แตะ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 100.00
582 105360 ณัฐกาญจน์ ศรีประเสริฐ วิสุทธรังษี 100.00
583 105474 นรินทร คำนอก อุดรพิทยานุกูล 100.00
584 105567 นนทกร นุชนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 100.00
585 105677 ตรีวิชญ์ วิมลเศรษฐ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 100.00
586 105813 น จ Admissionpremium.com 100.00
587 105859 รุจ อรุณพฤกษากุล เตรียมอุดมศึกษา 100.00
588 105968 พัชราภา ศรีภิรมย์ พิบูลวิทยาลัย 100.00
589 105973 ศุภาพิชญ์ คำแก่น สามัคคีวิทยาคม 100.00
590 106533 นายฐนกร ขจัดพาล แก่นนครวิทยาลัย 100.00
591 106663 สิริพร บัวขาว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 100.00
592 106675 ปวีณ์นุช ทรัพย์เชี่ยวชาญ สงวนหญิง 100.00
593 106692 วรัทยา พิบูลย์ สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 100.00
594 106784 พัทธนันท์ ลีลาธีระกุล เตรียมอุดมศึกษา 100.00
595 106818 ชวิน มีสวนทรัพย์ สารสาสน์วิเทศบางบอน 100.00
596 106929 จิตรกัญญา กิจเฮง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 100.00
597 107003 ธนวรรณ ศักดิ์ศรีวัฒนา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 100.00
598 107012 แพรวฟ้า สันทิฐิกวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
599 107059 ณัฐชา จันทร์พรหม หาดใหญ่วิทยาลัย 100.00
600 107105 วันทนีย์ สมบูรณ์ เบ็ญจะมะมหาราช 100.00
601 107252 ณัฏฐิตา สุวรรณประทีป สตรีวิทยา 100.00
602 107319 ณัฐธิดา โอภาษี หนองบัว 100.00
603 107350 ซัรซีลา แวดาลอ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 100.00
604 107502 ศิริกัญญา ผิวอ่อน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 100.00
605 107572 ณฐกร สกุลรัตน์ ชุมแสงชนูทิศ 100.00
606 107674 จิรเมธ ศรีเพ็ง นครสวรรค์ 100.00
607 107707 ชนิกานต์ กิตินิรันดร์กูล เตรียมอุดมศึกษา 100.00
608 107804 มิษฎา เหมานนท์ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
609 107819 นันท์นภัส ศรีวิไชย พระหฤทัยเชียงใหม่ 100.00
610 108326 พิชายศ ยุภาศ เซนต์คาเบรียล 100.00
611 108358 นูรซัยนี อันเซ่ง สายบุรีอิสลามวิทยา 100.00
612 108371 หทัยรัตน์ อภิชาติวงศ์วณิช เตรียมอุดมศึกษา 100.00
613 108546 ปิ่นเพชร์ ธูปทอง วิสุทธรังษี 100.00
614 108890 ศาศวัส พิธุราชสถิตย์ ระยองวิทยาคม 100.00
615 109285 ธัญธร สุภิษะ บัวเชดวิทยา 100.00
616 109314 ศุภวิชญ์ จิรวัฒนาพงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 100.00
617 109399 กรวรรณ ยศยิ่งธรรมกุล เตรียมอุดมศึกษา 100.00
618 109674 พชร กรึงไกร สามัคคีวิทยาคม 100.00
619 109834 พิรญาณ์ สถิรพันธุ์ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
620 110198 พิจาริน โกษาคาร ราชินี 100.00
621 110417 ณัชภัทรา จิตต์ธรรม เตรียมอุดมศึกษา 100.00
622 110517 ธมนวรรณ วนานุกูล เตรียมอุดมศึกษา 100.00
623 110628 ภูวิศ จิตผ่องอำไพ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 100.00
624 110864 นพเก้า บุญมี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 100.00
625 110882 วริศรา มั่นคงเจริญ เซนต์โยเซฟ บางนา 100.00
626 110913 รัฐ ฤกษ์เกษม มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
627 110933 ชยุตม์ ปินใจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
628 110942 วริศ ใจมา มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
629 110947 ปฏิพล กันทะมา มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
630 110952 ธนกร ชูวัฒนกูล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
631 111039 เขตโสภณ จ่าภา มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
632 111056 นราวิชญ์ กันทาสม มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
633 111066 ภัทรกร กัมทรทิพย์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
634 111068 ภูเบศ รังรองรจิตภูมิ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
635 111071 นพรุจ ซื่อตรง มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
636 111096 ชายแดน พนัสภานุเดชดำรง มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
637 111151 วริศ บูรณประภาพงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
638 111154 สุนิชญา แสงชโยสวัสดิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
639 111161 ศรสวรรค์ ถ้ำแก้ว มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
640 111167 วิศรุตา จารุแสงไพโรจน์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
641 111191 รักษ์เกล้า กล้าจริง มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
642 111287 กนกวรรณ หนุนนาค มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
643 111293 อริสา พิทยชัยกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
644 111337 ปัณฑิฏา เจนวิถีสุข มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
645 111401 ชญานนท์ ทาธิจันทร์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
646 111405 ปัญญดา ว่องวทัญญู มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
647 111466 ชินภัทร ปินตากุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
648 111469 นฤมลวรรณ เมืองใจ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 100.00
649 111509 นภสร สมเกียรติ เตรียมอุดมศึกษา 100.00
650 111573 รุ่งทิพย์ ผ่องพุธ สกลวิทยา 100.00
651 111576 ลลิตวรรณ จุ้ยประชา สกลวิทยา 100.00
652 111819 รุ่งธรรรม งดงามทวีสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 100.00
653 111834 ลักษยา ภัทรกุลทวี เตรียมอุดมศึกษา 100.00
654 111889 นภักษร บัวพา ชลราษฎรอำรุง 100.00
655 111917 ณิชกานต์ พุทธชู มอ.วิทยานุสรณ์ 100.00
656 112041 วิชญะ นัคเร มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 100.00
657 112081 ปาณิสรา ปล้องคง มอ.วิทยานุสรณ์ 100.00
658 112559 นราธิป ติ้วจันทึก วิสุทธรังษี 100.00
659 112578 สุกัญญภัทร เมืองเกลี้ยง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 100.00
660 112645 จิดาภา การประจำ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 100.00
661 112803 รตานรี เพชรธำรงชัย วารีเชียงใหม่ 100.00
662 112934 กฤตเมธ ขาวเกลี้ยง สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 100.00
663 113165 ณัฐพล หมื่นเท นครนายกวิทยาคม 100.00
664 113272 สุกัญญา กาเด็ง มูลนิธิอาซิซสถาน 100.00
665 113498 กนกพร ศรีนิลแท้ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 100.00
666 113504 สุริยา สอนสุวรรณ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100.00
667 114384 วรชิต แจ่มจันทรา ฤทธิยะวรรณาลัย 100.00
668 114522 อัญชิษฐา ชนะณรงค์ สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 100.00
669 114530 Thanaphat Lalitrojwong สวนกุหลาบวิทยาลัย 100.00
670 114621 ไชยวัฒน์ ตรรกนาถ วัดนวลนรดิศ 100.00
671 114985 ศศินา เอี่ยมสำอางค์ ผดุงราษฎร์ 100.00
672 115073 ภาชินี หลีประสิทธิ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 100.00
673 115418 มณีนุช ทรัพย์ล้อม ผดุงราษฎร์ 100.00
674 115552 สวิตต์ ศิรสิทธิกาญจน์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
675 115701 ณัฏฐ์ชยธร การิตจิราพัชร์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100.00
676 116292 รุ่งทิวา วงศ์วิลาศสกุล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 100.00
677 116308 นายศุศรุษณ์ ศรีวงศ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 100.00
678 116321 ขวัญจิรา อิ่มดิเรกผล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 100.00
679 116664 ณัฐภัทร ธารไทรทอง มหิดลวิทยานุสรณ์ 100.00
680 116747 กิ่งมณี เมืองฮาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 100.00
681 116872 กัญญารัตน์ ตันติพงศ์อาภา สุราษฎร์ธานี 100.00
682 117073 ธเนต ตั้งจิตรถาวรกุล ศรียาภัย 100.00
683 118013 นิรชา วงษ์ดี เซนต์เมรี่ 100.00

วิชาเฉพาะแพทย์ รวม

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 017356 ณิชาพร เฉลิมสุข มหิดลวิทยานุสรณ์ 266.45

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 046394 จิรัชยา ลอยพิพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา 82.00

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 085626 ภาณุวิชญ์ แดงจันทร์ เตรียมอุดมศึกษา 84.00

9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 116630 แม็กดาลีน่า รมย์รื่น สุราษฎร์ธานี 92.50

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 050946 โชตพสุ ยิ้มเลิศลักษณ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 94.00
2 114040 ภูริ ยิ่งยอด มหิดลวิทยานุสรณ์ 94.00

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 028505 สหัสวรรษ เพ็ชร์ชะ สวนกุหลาบวิทยาลัย 96.00

9 วิชาสามัญ เคมี

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 019315 จิราพจน์ แซ่ลือ แสงทองวิทยา 88.00

9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 113510 ปรเมษฐ์ พยุงแก้ว เตรียมอุดมศึกษา 90.00

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 043189 อภิภู เจนวิทยาขจร กำเนิดวิทย์ 90.00
2 068642 วรวงค์ เลิศอำนวยพร มหิดลวิทยานุสรณ์ 90.00

9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 102664 พริมา โกยทอง เตรียมอุดมศึกษา 90.00

สมัครแบบโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์ต้องการให้นักเรียนสอบทั้งระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบจริง ท่านจะได้รับ

School Report สำหรับโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียน

 • ค่าสถิติคะแนนสอบแต่ละวิชา
  เพื่อทราบว่าแต่ละวิชานักเรียนทำคะแนนได้เท่าใด มีจุดอ่อนในวิชาใด ในรูปแบบกราฟ และค่าสถิติ ทั้งแบบรายโรงเรียน
  รายระดับชั้น และรายห้อง ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดแต่ละวิชา
  ทั้งแบบเทียบกับโรงเรียนตัวเอง และเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ
 • รายงานผลคะแนนสอบรายคน
  เพื่อปรินส์ให้นักเรียนและมอบให้กับผู้ปกครอง
 • Ranking ของนักเรียน
  ลำดับที่นักเรียนได้ในการสอบแต่ละวิชาว่าอยู่อันดับที่เท่าใด เรียงจากนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้สูงสุด ไปหานักเรียนคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุด
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับการสม้ครแบบโรงเรียน
หมายเหตุ

โรงเรียนสามารถเลือกสอบได้แบบสอบจริงที่โรงเรียนและแบบออนไลน์เหมือนนักเรียนทั่วไป

เนื่องจากมีหลายโรงเรียนสนใจสมัครสอบทั้งระดับและสอบถามเข้ามาทางอีเมล์เป็นจำนวนมาก
เพื่อความรวดเร็วคุณครูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว โทร 087 361 4225 หรือโทร 02 102 1000

ขอขอบคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ PRETCAS แบบโรงเรียน

ผู้สนับสนุนโครงการ