U-Review

โลจิสติกส์ สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบันความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจได้ยืนยันให้เห็นถึงประโยชน์ที่องค์กรและลูกค้าได้รับจากการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ...

เทคโนโลยีสังคม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ หมายถึง การดูแลควบคุมระบบการขนส่ง, ...