U-Review

คนเรียนในสาขาการบัญชี 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา

UploadImage


ต่อให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนโลกมากแค่ไหน ต่อให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากเท่าไหร่ แต่ทุกวันนี้ในทุกองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจ SME ยังจำเป็นต้องมีนักบัญชีค่อยขับเคลื่อนการทำงาน ค่อยดูแลการหมุนเวียนเงินทุน และให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกแก่ผู้บริหาร แต่ใช้ว่าเป็นนักบัญชีแล้วจะหยุดอยู่กับที่ได้ นักบัญชีเองก็ต้องการการปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่นกัน

“เทคโนโลยี” ปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจ รูปแบบการทำธุรกิจ และรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบัน เราคงได้ยินเรื่องการทำธุรกรรมพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือการใช้จ่าย โอนเงินผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชนชน หรือหมายเลขโทรศัพท์กันมาแล้วบ้าง ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนี้ การเรียนในสาขาการบัญชี (ปริญญาตรี) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันนี้จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี และก้าวสู้การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลได้


จุดเด่น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จบแล้วมีงานทำ 100% และกว่า 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา
"ให้โลกเปลี่ยนอย่างไร นักบัญชียังเป็นที่ต้องการไม่เปลี่ยน" รีวิวสาขาการบัญชี (ปริญญาตรี) 
โปรแกรม U-Review สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“เศรษฐศาสตร์” ศาสตร์ที่ว่าด้วยการสอนให้คนเราคิดอย่างมีหลักการและวิเคราะห์อย่างมีระบบ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์อันมีเอกลักษณ์ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ...