บทความรีวิว

“หลักสูตรเดียวที่สร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ให้ชำนาญการในสายที่ชอบ” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : U-Review

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อีกสาขาในฝันของน้องๆหลายคน ที่ชื่นชอบทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ ...

“นักวิทยาศาสตร์การอาหาร คือนักสร้างสรรค์ด้านอาหารตัวจริง” รีวิวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : U-Review

อุตสาหกรรมเกษตร เป็นการนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเกิดผลิตภัญฑ์ต่างๆ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ...

“นักสื่อสารการเกษตร อาชีพที่เกษตรกรอยากบอกรัก” รีวิวสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร : U-Review

สาขาวิขานิเทศศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โดยบูรณาการความรู้ของนิเทศศาสตร์ และการเกษตรเข้าด้วยกัน ...

“หลักสูตรของคนรักการทำหนัง สอนให้สร้างโลกมายาให้สมจริงที่สุด” รีวิวสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย : U-Review

ภาพยนตร์เป็นศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาษาภาพ และภาษาภาพต้องการความงาม ถ้าไม่มีศิลปะ ภาพยนตร์ก็จะไม่เกิดความงาม ...

“หลักสูตรโทรคมนาคม กระแสนวัตกรรมกับยุคแห่งการสื่อสาร” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม : U-Review

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็น ศาสตร์ของการสื่อสารทางไกล อาศัยความรู้จากหลายวิชาด้วยกัน เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ...

“ครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตรสร้างครูอาชีวะ” รีวิวสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม : U-Review

ครุศาสตร์วิศวกรรม เป็นสาขาที่เรียนเหมือนกับคณะวิศวกรรม แต่เพิ่มวิชาการสอนเข้าไปเพื่อให้เกิดทักษะการถ่ายทอดความรู้ ...

“หลักสูตรปั้นศิลปินประติมากรรม ผู้สร้างสรรค์และสื่อสารด้วยผลงานสามมิติ” รีวิวสาขาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม : U-Review

ประติมากรรม เป็น งานศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยการจัดองค์ประกอบความงามลงบนสื่อต่างๆ เช่นการปั้น การแกะส...

​“เรียนแพทย์ แถมได้ภาษา เป็นอะไรได้มากกว่าหมอ” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) : U-Review

หมอเป็นอีกอาชีพที่มั่นคง ที่สามารถเอ่ยได้ว่าเรียนจบมาไม่ตกงานอย่างแน่นอน แต่จะเรียนหมอยังไงให้โดดเด่นและเป็นอะไรที่เป็นได้มากกว่าหมอ ...

U-infographic

นิติศาสตร์ ศาสตร์แห่งนักกฎหมาย

มุ่งสร้างความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายธุรกิจเศรษฐกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ...

เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจของจีน เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ...

แก้ปัญหามลพิษควบคู่กับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รองรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข ...

จุลชีววิทยาเรื่องของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่น่าสนใจ

ด้วยแผนพัฒนาประเทศที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญในภูมิภาค และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ...

คณะที่กำลังได้รับความนิยมและสอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพผู้สูงวัยในอนาคต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology) พัฒนาความรู้ ความสามารถ ...

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ด้านครอบครัวและเด็ก ...

เปิดประตูแห่งโอกาส ก้าวทันเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการอุตสาหกรรม

จากการที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากประเทศสังคมอุตสาหกรรม และจะขยายตัวไปสู่สังคมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น ...

บทบาทหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ...