บทความรีวิว

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ศาสตร์เพื่อตัวเองและคนที่รัก

กระแสแนวโน้มปัจจุบัน ใครๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจกับปัญหาสุขภาพ และศาสตร์ความงามมากขึ้น น้องๆ สงสัยไหมคะว่าจะต้องทำอย่างไรตนเองจึงจะมีสุขภาพดี ...

"เทคนิคการแพทย์ นักปฎิบัติการเบื้องหลังเพื่อผู้ป่วย" รีวิวสาขากายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด : U-Review

คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่าง"คณะเทคนิคการแพทย์" เป็นอีกหนึ่งคณะที่กำลังได้รับความนิยม และสอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพผู้สูงวัยในอนาคต ...

"ก้าวข้ามขีดจำกัดของการค้าระหว่างประเทศด้วยความรู้ที่รอบด้าน" รีวิวสาขาการค้าระหว่างประเทศ : U- Review

การค้าการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตลอดมา โดยเฉพาะการค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งไทยได้เริ่มทำการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างจริงจังเมื่อปี ...

"ลมใต้ปีกแห่งธุรกิจการบิน" รีวิวสาขาการจัดการธุรกิจการบิน : U-Review

หลายๆ คนมองภาพธุรกิจการบินจำกัดอยู่เพียงบนเครื่องบินเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วภาพรวมของธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้ ...

"ห้องเรียน AIRA แห่งเดียวในประเทศ ในสาขาที่สอนการทำให้เงินงอกเงย" รีวิวสาขาการเงินและการธนาคาร : U-Review

เคยมีน้องๆ หลายคนถามว่า การทำงานธนาคาร ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ หรืองานเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ ต้องเรียนอะไร? ...

"หลักสูตรใหม่ธรรมศาสตร์ ให้อิสระแห่งการเลือกทิศทางการเรียนรู้ และเติบโต" รีวิวสาขาวิทยาการเรียนรู้ : U-Review

หลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกตารางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admission ออกมาน้องๆ หลายๆ คนคงสังเกตเห็นกันแล้วว่า ...

"นิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ชื่อนี้การันตีการได้งานทำทั้งภาครัฐและเอกชน" รีวิวคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ : U-Review

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มูลนิธิปรีดี ...

กิจกรรมจะเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเป็นนักแสดงที่ดี

สาขาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นในการสอนทักษะพื้นฐานการแสดงละครเวที ...

U-infographic

นิติศาสตร์ ศาสตร์แห่งนักกฎหมาย

มุ่งสร้างความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายธุรกิจเศรษฐกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ...

เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจของจีน เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ...

แก้ปัญหามลพิษควบคู่กับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รองรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข ...

จุลชีววิทยาเรื่องของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่น่าสนใจ

ด้วยแผนพัฒนาประเทศที่กำหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญในภูมิภาค และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ...

คณะที่กำลังได้รับความนิยมและสอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพผู้สูงวัยในอนาคต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology) พัฒนาความรู้ ความสามารถ ...

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ด้านครอบครัวและเด็ก ...

เปิดประตูแห่งโอกาส ก้าวทันเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการอุตสาหกรรม

จากการที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากประเทศสังคมอุตสาหกรรม และจะขยายตัวไปสู่สังคมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น ...

บทบาทหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ...