U-Review

รีวิวการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุด วิวสวยที่สุด และอยู่เหนือที่สุดของประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งอยู่ในสำนักวิชาการจัดการ เพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งการบริการบนเครื่องบิน การบริการภายพื้นดิน การบริการขนส่งสินค้า รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และสัมภาระในการเดินทาง ให้เครื่องบินไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ที่สำคัญที่นี่เรียนเป็น 2 ภาษานะคะ

หากน้องๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ปีที่ 1 น้องจะได้เรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐาน โดยจะเน้นเรื่องภาษาที่ 3 ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ต้องรู้อยู่แล้ว เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนทั้งหมด เพื่อปูพื้นฐานการเรียนในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างไปจากการเรียนมัธยมที่ผ่านมา ขึ้นปีที่ 2 จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของธุรกิจและการจัดการ เพราะด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักการจัดการ จึงต้องมีการเรียนเรื่องของการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งเรื่องของกฎหมายและระเบียบในการบินพลเรือนก็เป็นวิชาที่จำเป็นเช่นกัน และในปี 3 - 4 จะเจาะลึกในด้านวิชาชีพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิชาชีพขั้นสูง เพื่อเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้น้องๆ ได้พัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เเละจบออกมาทำงานในสายวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

ล่าสุดทางสำนักวิชาได้สร้างห้องปฏิบัติการจำลอง (moc-up) ไว้สำหรับใช้ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสาขาฯ โดยจะมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนภาคปฏิบัติของน้องๆ ให้ออกมาสมบูรณ์แบบ ถูกต้อง และราบรื่นที่สุด อีกทั้งทางสำนักวิชายังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับหลายๆ ประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกตำราเรียนจากการได้ไปสัมผัสด้วยตัวน้องๆ เองด้วย

จบมาทำงานอะไร
พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่อง , พนักงานบริการแลต้อนรับภาคพื้น , พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ , เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง , มัคคุเทศก์ , เจ้าหน้าที่สถานทูต , เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ , ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง (มีนาคม)
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
- ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) 5 หรือ 6 เทอม (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น) 
- ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา (GPA) รายวิชาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีผลคะแนน GAT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
- มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (การปฏิบัติการทางการบิน)
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/ 

แอดมิชชัน
(งานบริการทางการบิน)
- GPAX 20%
- O-NET 30% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา03(ภาษาอังกฤษ) = 36%)
- GAT 50% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา85(ความถนัดทั่วไป) = 20%)

(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
- GPAX 20%
- O-NET 30% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา03(ภาษาอังกฤษ) = 36%)
- GAT 20% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา85=25%)
- PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%

(การปฏิบัติการทางการบิน)
- GPAX 20%
- O-NET 30% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา03(ภาษาอังกฤษ) = 36%)
- GAT 20% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา85=25%)
- PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

288,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

36,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Executive MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร MBA Executive ของที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

Flexible MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Flexible MBA Program คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

International MBA (Asia Pacific Business) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเอเชียแปซิฟิก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...