U-Review

"การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ดูแลด้วยความเข้าใจ" รีวิวคณะพยาบาลศาสตร์ : U-Review

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลมากขึ้น ด้วยการพยาบาลของไทยนั้นค่อนข้างมีความก้าวหน้าระดับหนึ่ง พยาบาลไทยเองก็ยังมีชื่อเสียงด้านการดูแลเอาใจใส่คนไข้เป็นอย่างดี อีกทั้งค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไป ทำให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากทั้งประเทศจีน ประเทศแถบอาหรับ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมเข้ามาใช้บริการการรักษาพยาบาลในประเทศไทย พยาบาลจำเป็นต้องปรับตัวให้มีความเข้าใจในภาษา และวัฒนธรรมที่แต่ต่างกันของผู้เข้ารับบริการที่มาจากหลากหลายประเทศUploadImage

“พยาบาลในอนาคตต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้เข้ารับบริการที่มาจากหลากหลายประเทศ”
ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 


ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะเน้นสอนให้น้องๆ ที่เข้ามาเรียนได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย พร้อมการสร้างทักษะทางภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เช่น ภาษาเวียดนาม, ภาษาเขมร, ภาษาอาหรับ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี สอนให้น้องๆ เข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ เป็นการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก โดยตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ และจะสอนให้น้องๆ รู้จักการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้UploadImage

“เราจะเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ทั้งในห้องทดลอง และห้องปฏิบัติการ”
ดร.งามนิตย์ รัตนานุกูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 


ในปีแรกที่น้องๆ เข้าไปเรียนจะเป็นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และเรียนเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ เรียนเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ แยกออกเป็นส่วนๆ และคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในทางการแพทย์และการพยาบาล ในปีที่ 2 ถึงจะเริ่มเรียนหลักการพาบาล โดยจะมีอาจารย์มาสาธิตให้ดู แล้วให้น้องๆ ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง มีการทดลองในห้องแลบปฏิบัติการ และจะได้เริ่มฝึกการทำงานในโรงพยาบาล
 


ปี 3 น้องๆ จะได้เรียนลงลึกในการพยาบาลสาขาต่างๆ เช่น วิชาการพยาบาลในระยะคลอด, วิชาการพยาบาลดูแลเด็กเล็ก, วิชาการดูแลผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือผู้อยู่ในอันตรายถึงชีวิต หรือการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ก่อนจะต้องไปฝึกงานในโรงพยาบาล สถานพยาบาลในชุมชน หรือโรงพยาบาลจิตเวชในปีสุดท้ายของการศึกษา ที่น้องๆ จะต้องเข้าไปทำงานเหมือนกับว่าเป็นพยาบาลจริงๆ


 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชานฤมิตศิลป์ ได้เริ่มรับนิสิตเข้า ตั้งแต่ปีการศึกษา ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

เดิมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เป็นแค่โครงการปริญญาโท ...

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งในปี พ.ศ. ...