U-Review

วิศวกรรมไฟฟ้า จบมามีงานให้เลือกได้เลย


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering

จุดเด่น

สามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และในระหว่างเรียน
ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นอาชีพเสรีในอาเซียน

เรียนอะไร ?

- วัสดุวิศวกรรม
- การฝึกงานทางวิศวกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
- สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- วงจรไฟฟ้า
- อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
- การออกแบบระบบไฟฟ้า
- การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 210,800 บาท

ทำงานอะไร ?

- วิศวกรประจำโรงงานไฟฟ้า
- วิศวกรออกแบบ อนุมัติแบบ 
   ควบคุมงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
- วิศวกรควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้า 
   ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงแยกก๊าซ  
   ปตท.  และรถไฟฟ้ามหานคร เป็นต้น
- วิศวกรปฏิบัติการทดสอบการผลิตไฟฟ้า 
   และวิจัยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
- วิศวกรวางแผนการใช้พลังงานประจำโรงงาน
- อาจารย์ นักวิชาการ และที่ปรึกษา
   ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
- ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับออกแบบระบบ
   และติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Com.Arts. (Marketing Communication) นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด ...

M.M. การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัยด้านการจัดการ ...

M.Acc. (Accountancy) บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...