U-Review

เรียนธุรกิจการบิน แล้วมองไปให้ไกลในอนาคตการเรียน

การเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College of Aviation Development and Training (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น้องๆ จะได้เรียนทั้งด้านวิชาการ และปฏิบัติ ตั้งแต่ การจัดการเฉพาะด้านธุรกิจการบิน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการและการปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน เพื่อให้น้องๆ ไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนการบริการภาคพื้น และการบริการภาคอากาศได้เป็นอย่างดี
 

จุดเด่น

เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือด้านปฏิบัติการ (Operation) โดยวิทยาลัยมี Mock Up ที่ใช้ในการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นเครื่องบินแบบ A300-600 โดยมีอุปกรณ์การฝึกที่ครบสมบูรณ์เสมือนจริง รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง
 

อาชีพในอนาคต

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานทั้งในส่วนการบริการภาคพื้น และการบริการภาคอากาศ เช่น
  • พนักงานฝ่ายการโดยสาร
  • พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง
  • ฝ่ายคลังสินค้า
  • ฝ่ายการตลาด
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบินทั้งของภาครัฐและเอกชน

 
น้องๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
College of Aviation Development and Training (CADT)
Tel: 02-588-6060 ต่อ 100
Mobile: 092-549-8992
E-mail: cadt@dpu.ac.th
Website: http://cadt.dpu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/dpu.cadt
Instagram: www.instagram.com/dpu.cadt
Line: @cadt

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วยปัจจัยทางโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ และคุณภาพประชากร ...

MBA วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกเหนือจากคณะสายวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมาตั้งแต่ปี ...