U-Review

วิศวกรรมอุสหการตอบโจทย์คนรักการคำนวณ


จุดเด่น

เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเทคนิคด้านอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
 

เรียนอะไร?

- หลักการพื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรม
- กรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรอุตสาหการ
- กฏหมายอุตสาหการและพาณิชยการ
- วิศวกรรมซ่อมบำรุง
- วิศวกรรมความปลอดภัย
- การควบคุมคุณภาพ
- การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
- การวางแผนและควบคุมการผลิต
- การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
- กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 210,800 บาท
 

ทำงานอะไร?

- วิศวกรประจำโรงงาน
- วิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิต
- วิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิต
- วิศวกรประจำบริษัทที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
- อาจารย์ นักวิชาการ
- ประกอบอาชีพอิสระ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.S. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การบริการลูกค้าในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ...

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่นี่เปิดสอนศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของ "การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย" ...