U-Review

วิศวกรรมอุตสาหการตอบโจทย์คนรักการคำนวณ


จุดเด่น

เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเทคนิคด้านอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
 

เรียนอะไร?

- หลักการพื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรม
- กรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรอุตสาหการ
- กฏหมายอุตสาหการและพาณิชยการ
- วิศวกรรมซ่อมบำรุง
- วิศวกรรมความปลอดภัย
- การควบคุมคุณภาพ
- การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
- การวางแผนและควบคุมการผลิต
- การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
- กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 210,800 บาท
 

ทำงานอะไร?

- วิศวกรประจำโรงงาน
- วิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิต
- วิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิต
- วิศวกรประจำบริษัทที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
- อาจารย์ นักวิชาการ
- ประกอบอาชีพอิสระ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การค้าการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาตลอด ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในทุกวันนี้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเรา ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสารสนเทศการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันนี้การให้บริการและรักษาผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ ...