U-Review

"เปิดประสบการณ์ จำลองสถานการณ์จริง" รีวิวสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน : U-Review

มนุษย์มีการเรียนอยู่อยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนาความสามารถได้จริง คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้นนอกจากจะสามารถทำให้เราจดจำได้ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย นักบินจึงต้องฝึกบินกันหลายร้อย หลายพันชั่วโมง เพื่อสร้างความชำนาญ แน่นอนลูกเรือในหน้าที่อื่นๆ ก็เช่นกัน เพราะเมือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้ว ทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นมากที่สุด
 


สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ( Aviation Personnel Development Institute ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลกรการบินที่มีคุณภาพ พร้องรองรับตลอดงานที่กว้างขว้างของสาขาด้านการบินซึ่งไม่ใช่แค่การขนส่ง และโดยสารทางอากาศ แต่ยังครอบคลุมตลาดงานมากถึง 7 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่
- การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service)
- การบริการภาคพื้น (Ground Service)
- การขนส่ง (Cargo)
- การบริการในลานจอดอากาศยาน (Ramp Service)
- การสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing)
- ครัวการบิน (Catering)
- การตลาด (Marketing)UploadImage

“เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการจริง มีห้องจำลองต่างๆ รอบด้านตั้งแต่ภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน
ด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติยามภาวะฉุกเฉิน”
อ.ชัยทัศน์ มีศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 


น้องๆ จะเห็นว่าในหนึ่งสาขานี้ มีวิชาเอกแยกย่อยอีกมาถึง 7 สาขาที่มีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปในรายละเอียด ที่จะส่งน้องๆ เข้าสู่ตลาดแรงงานเฉพาะด้าน สร้างน้องๆ ให้มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัว ผ่านการได้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง จึงมีห้องปฏิบัติการพร้อมรองรับการฝึกปฏิบัติจริง และการจำลองสถานการณ์ต่างๆ
 


Ground Service Mockup
ห้องจำลองการให้บริการภาคพื้น ตั้งแต่การเช็คอิน และการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ก่อนเข้าเกท
 
UploadImage

UploadImageIn Flight Service Mockup
ห้องจำลองสำหรับฝึกปฏิบัติการ การให้บริการบนเครื่องบิน ที่นี่จะใช้เรียนเกี่ยวกับการสาธิตการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และการขอบริการพิเศษต่างๆ บนเครื่องบิน
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageReservation Training Room
ห้องจำลองการฝึกจองตั๋ว

UploadImage
 


Aviation Training Center
ศูนย์ฝึกการบิน

UploadImage 
UploadImageศูนย์ฝึกการอพยพ
เป็นเครื่องบินเอาไว้ฝึกจำลองการอพยพผู้โดยสาร เช่นมีการปล่อยควันออกมาเพื่อจำลองการเกิดไฟไหม้ แล้วน้องๆ จะได้รับโจทย์ว่าจะอพยพผู้โยสารออกจากเครื่องให้เร็วที่สุดได้อย่างไร ในส่วนนี้เองยังมีห้องปฏิบัติการอื่นๆ แยกออกมาด้วย เช่น ห้องฝึกการดับเพลิง 

UploadImage

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาวิชาธุรกิจการบิน ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการจัดการธุรกิจการบิน ...

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ ...

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรคุณภาพของประเทศมีทักษะเป็น ...