U-Review

"เปิดประสบการณ์ จำลองสถานการณ์จริง" รีวิวสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน : U-Review

มนุษย์มีการเรียนอยู่อยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนาความสามารถได้จริง คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การได้ลงมือปฏิบัติจริงนั้นนอกจากจะสามารถทำให้เราจดจำได้ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย นักบินจึงต้องฝึกบินกันหลายร้อย หลายพันชั่วโมง เพื่อสร้างความชำนาญ แน่นอนลูกเรือในหน้าที่อื่นๆ ก็เช่นกัน เพราะเมือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้ว ทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นมากที่สุด
 


สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ( Aviation Personnel Development Institute ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการบุคคลกรการบินที่มีคุณภาพ พร้องรองรับตลอดงานที่กว้างขว้างของสาขาด้านการบินซึ่งไม่ใช่แค่การขนส่ง และโดยสารทางอากาศ แต่ยังครอบคลุมตลาดงานมากถึง 7 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่
- การบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service)
- การบริการภาคพื้น (Ground Service)
- การขนส่ง (Cargo)
- การบริการในลานจอดอากาศยาน (Ramp Service)
- การสำรองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร (Reservation and Ticketing)
- ครัวการบิน (Catering)
- การตลาด (Marketing)UploadImage

“เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติการจริง มีห้องจำลองต่างๆ รอบด้านตั้งแต่ภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน
ด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติยามภาวะฉุกเฉิน”
อ.ชัยทัศน์ มีศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 


น้องๆ จะเห็นว่าในหนึ่งสาขานี้ มีวิชาเอกแยกย่อยอีกมาถึง 7 สาขาที่มีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปในรายละเอียด ที่จะส่งน้องๆ เข้าสู่ตลาดแรงงานเฉพาะด้าน สร้างน้องๆ ให้มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัว ผ่านการได้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง จึงมีห้องปฏิบัติการพร้อมรองรับการฝึกปฏิบัติจริง และการจำลองสถานการณ์ต่างๆ
 


Ground Service Mockup
ห้องจำลองการให้บริการภาคพื้น ตั้งแต่การเช็คอิน และการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ก่อนเข้าเกท
 
UploadImage

UploadImageIn Flight Service Mockup
ห้องจำลองสำหรับฝึกปฏิบัติการ การให้บริการบนเครื่องบิน ที่นี่จะใช้เรียนเกี่ยวกับการสาธิตการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และการขอบริการพิเศษต่างๆ บนเครื่องบิน
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageReservation Training Room
ห้องจำลองการฝึกจองตั๋ว

UploadImage
 


Aviation Training Center
ศูนย์ฝึกการบิน

UploadImage 
UploadImageศูนย์ฝึกการอพยพ
เป็นเครื่องบินเอาไว้ฝึกจำลองการอพยพผู้โดยสาร เช่นมีการปล่อยควันออกมาเพื่อจำลองการเกิดไฟไหม้ แล้วน้องๆ จะได้รับโจทย์ว่าจะอพยพผู้โยสารออกจากเครื่องให้เร็วที่สุดได้อย่างไร ในส่วนนี้เองยังมีห้องปฏิบัติการอื่นๆ แยกออกมาด้วย เช่น ห้องฝึกการดับเพลิง 

UploadImage

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D. (Computer Science) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

Ph.D (Communication Arts) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2514 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก่อตั้ง ...

Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ...