U-Review

รัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่กับงานบริหารภาครัฐการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ ของ DPU

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการสร้างทักษะที่แตกต่าง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหา เพิ่มศาสตร์วิชาการสมัยใหม่ มีการลงพื้นที่ศึกษาจริงกับชุมชนรับทราบและเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ่ง ผลิตนักศึกษายุคใหม่สู่ตลาดงาน และทำงานได้มากกว่าด้วยสหวิทยาการ
 

แนวคิดวิชารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่

แนวคิดวิชารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่นั้น ได้มีการนำแนวคิดทางการจัดการมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการท้าทายทฤษฎียุคดั้งเดิม โดยนักวิชาการที่ทำการโต้แย้งได้พัฒนาแนวคิดเป็นศาสตร์แห่งการบริหารรวมถึงกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ ทำให้การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มีการทบทวนองค์ความรู้เอกลักษณ์ของวิชา และมีการพัฒนาให้เป็นศาสตร์มากขึ้น ผลที่เกิดขึ้น คือ การรวมกรอบแนวคิด ระหว่างกรอบแนวคิด การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง และการบริหารเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การบริหาร มารวมกับทฤษฎีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ดังนั้น กรอบแนวคิดใหม่จึงครอบคลุม ในเรื่องของ การเมือง สังคม พฤติกรรมศาสตร์ และความต้องการของสังคม

 

รีวิวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาตร์เป็นที่นิยมอย่างมาก ...

วิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาวิชาผู้ประกอบการ วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

การบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...