U-Review

รัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่กับงานบริหารภาครัฐการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ ของ DPU

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการสร้างทักษะที่แตกต่าง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหา เพิ่มศาสตร์วิชาการสมัยใหม่ มีการลงพื้นที่ศึกษาจริงกับชุมชนรับทราบและเข้าใจปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ่ง ผลิตนักศึกษายุคใหม่สู่ตลาดงาน และทำงานได้มากกว่าด้วยสหวิทยาการ
 

แนวคิดวิชารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่

แนวคิดวิชารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่นั้น ได้มีการนำแนวคิดทางการจัดการมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการท้าทายทฤษฎียุคดั้งเดิม โดยนักวิชาการที่ทำการโต้แย้งได้พัฒนาแนวคิดเป็นศาสตร์แห่งการบริหารรวมถึงกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ ทำให้การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มีการทบทวนองค์ความรู้เอกลักษณ์ของวิชา และมีการพัฒนาให้เป็นศาสตร์มากขึ้น ผลที่เกิดขึ้น คือ การรวมกรอบแนวคิด ระหว่างกรอบแนวคิด การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง และการบริหารเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การบริหาร มารวมกับทฤษฎีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ดังนั้น กรอบแนวคิดใหม่จึงครอบคลุม ในเรื่องของ การเมือง สังคม พฤติกรรมศาสตร์ และความต้องการของสังคม

 

รีวิวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Accelerated MBA Program (AMBA) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Accelerated MBA Program (AMBA) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

CEO MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) ...