U-Review

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (Computer animation and visual effects) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะโดยตรง และมีการสอนศิลปะตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปก็สามารถเรียนได้ ...

สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียนรู้การออกแบบสื่อดิจิทัล ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ ...

สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีการบรรจุเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ...