U-Review

มากกว่าการเรียนรู้ คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

 


จุดเด่น

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้บทบาทของนักจัดการ และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เรียนอะไร ?

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- พฤติกรรมองค์กร
- การบริหารค่าตอบแทน
- การประเมินการปฏิบัติงาน
- การบริหารความหลากหลาย
- การวางแผนและการควบคุม
- กฏหมายธุรกิจ
- การจัดการกลยุทธ์
- หลักการบริหาร

ทำงานอะไร ?

- พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- พนักงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
- อาจารย์
- งานอื่นๆ ทั้งในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร สาขานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต

ประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเกษตรกรรม และหลายประเทศเพื่อนบ้านข้างเรา ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย มหาวิทยาลัยสยาม

หากน้องๆ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย ...