U-Review

มากกว่าการเรียนรู้ คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

 


จุดเด่น

มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้บทบาทของนักจัดการ และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เรียนอะไร ?

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- พฤติกรรมองค์กร
- การบริหารค่าตอบแทน
- การประเมินการปฏิบัติงาน
- การบริหารความหลากหลาย
- การวางแผนและการควบคุม
- กฏหมายธุรกิจ
- การจัดการกลยุทธ์
- หลักการบริหาร

ทำงานอะไร ?

- พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- พนักงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
- อาจารย์
- งานอื่นๆ ทั้งในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษาที่รวดเร็วทำให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ...

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อผลิตบุคลากรระดับนักบริหารที่มีความรอบรู้ ...