U-Review

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน ...

สาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน เทคโนโลยีการเงิน ...

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (Retail and Franchise Business Management) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ...