U-Review
  • บทความทั้งหมด

“ การจัดการรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เรียนจบไปไม่ตกงาน ” รีวิวสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจรวมถึงเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การบริหารการจัดการจึงเปลี่ยนไป แล้วจะทำอย่างไรให้เรียนรู้ได้ทัน วันนี้พี่ Admission Prem...

ดูรายละเอียด

" เมื่อทุกองค์กรต้องการพัฒนา การศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์จึงสำคัญ " รีวิวสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

หนึ่งในสาขาที่เรียนจบมาและบริษัทยังคงมีตำแหน่งงานรองรับ นั้นคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวันนี้พี่ Admission Premium จึงมาแนะนำสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงด้านนี้ ...

ดูรายละเอียด

" เรียนหนึ่งที่ได้ 3 ภาษา พร้อมกับวิชาชีพที่ไม่ตกงาน " รีวิววิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : U-Review

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเราจะได้เปรียบมากกว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ภาษาที่สามควบคู่ไปด้วย และที่นี้ วิทยาลัยนานาชาติ ...

ดูรายละเอียด

หลักสูตรใหม่ "วิศวกรรมชีวการแพทย์" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

หลักสูตรใหม่ "วิศวกรรมชีวการแพทย์" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ในปัจจุบันด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททางการแพทย์ ทำให้วิธีการทำงาน ...

ดูรายละเอียด

“หลักสูตรเดียวที่สร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ให้ชำนาญการในสายที่ชอบ” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : U-Review

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อีกสาขาในฝันของน้องๆหลายคน ที่ชื่นชอบทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย(Network) หลักสูตรนี้น้องๆจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานคอมพิวเตอร์ไปจนถึงการปฏิบัติการเชิงลึกของคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว ...

ดูรายละเอียด

“นักวิทยาศาสตร์การอาหาร คือนักสร้างสรรค์ด้านอาหารตัวจริง” รีวิวสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : U-Review

อุตสาหกรรมเกษตร เป็นการนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมเกิดผลิตภัญฑ์ต่างๆ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คือหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ ...

ดูรายละเอียด

“นักสื่อสารการเกษตร อาชีพที่เกษตรกรอยากบอกรัก” รีวิวสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร : U-Review

สาขาวิขานิเทศศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โดยบูรณาการความรู้ของนิเทศศาสตร์ และการเกษตรเข้าด้วยกัน โดยหยิบยกเรื่องการสื่อสารมาใช้ในวงการการเกษตร ...

ดูรายละเอียด

“หลักสูตรของคนรักการทำหนัง สอนให้สร้างโลกมายาให้สมจริงที่สุด” รีวิวสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย : U-Review

ภาพยนตร์เป็นศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาษาภาพ และภาษาภาพต้องการความงาม ถ้าไม่มีศิลปะ ภาพยนตร์ก็จะไม่เกิดความงาม เพราะภาพยนตร์เป็นมายา เป็นสิ่งที่สร้างข...

ดูรายละเอียด

“หลักสูตรโทรคมนาคม กระแสนวัตกรรมกับยุคแห่งการสื่อสาร” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม : U-Review

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็น ศาสตร์ของการสื่อสารทางไกล อาศัยความรู้จากหลายวิชาด้วยกัน เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาเรื่อง ...

ดูรายละเอียด

“ครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตรสร้างครูอาชีวะ” รีวิวสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม : U-Review

ครุศาสตร์วิศวกรรม เป็นสาขาที่เรียนเหมือนกับคณะวิศวกรรม แต่เพิ่มวิชาการสอนเข้าไปเพื่อให้เกิดทักษะการถ่ายทอดความรู้ การสร้างทักษะให้ผู้เรียน การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน ...

ดูรายละเอียด
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last