U-Review
  • บทความทั้งหมด

7 หลักสูตร 16 สาขา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เดินทางมาไกลมาก เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยอันมีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่มีความหลากหลายและมีสภาพแวดล้อม ...

ดูรายละเอียด

6 ทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 คนเรียน “รัฐประศาสนศาสตร์” ต้องมี

จุดเด่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีทั้งภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เรียนจบได้ภายใน 3 ปี (สามารถสอบเทียบโอนได้) ...

ดูรายละเอียด

เกณฑ์การรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการสอนเป็น 3 เทอม ได้แก่ เทอมที่ ...

ดูรายละเอียด

รัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่กับงานบริหารภาครัฐ

การเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ ของ DPU หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการสร้างทักษะที่แตกต่าง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหา ...

ดูรายละเอียด

เรียนธุรกิจการบิน แล้วมองไปให้ไกลในอนาคต

การเรียน การเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College of Aviation Development and Training (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...

ดูรายละเอียด

รัฐประศาสนศาสตร์ จบมาทำงานอะไร?

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรียนอะไร 1. แนวคิดหลักรัฐประศาสนศาสตร์ ระบบการบริหารราชการไทย 2. วิชาหลักทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ...

ดูรายละเอียด

3 หลักสูตร วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADT มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรต่างๆของ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งสาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน และการอบรมด้านการบินต่างๆ ...

ดูรายละเอียด

"เรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ ที่ไม่น่ากลัว และอบอุ่น" รีวิวสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

น้องๆ หลายคนมักกังวลว่าเมื่อเข้าไปเรียนหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จะเรียนไม่รู้เรื่อง ด้วยข้อจำกัดด้านภาษา น้องๆ ลืมสิ่งเหล่านั้นไปได้เลยหากเข้ามาเรียนที่สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ...

ดูรายละเอียด

“ วิศวกรรมโยธา หนึ่งในวิชาที่น่าเรียน ” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

หนึ่งในมหาวิทยาลัย และสาขาที่น่าสนใจเรียนต่อเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรียนไปไม่มีตกงานแน่นนอน คงนี้ไม่พ้น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่เปิดสาขาวิชามาถึง ...

ดูรายละเอียด

" เป็นได้ทั้งนักพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติการ เรียนจบไปมีงานทำ " รีวิวสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

หนึ่งในหลักสูตรที่สามารถช่วยพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความคิด, การบริการจัดการ, วางแผนนโยบายที่สามารถช่วยพัฒนาประเทศได้ นั้นคงเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ...

ดูรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last