U-Review
  • สถาบันพระบรมราชชนก

สาขาวิชาทันตาภิบาล

สถาบันพระบรมราชชนก

คะแนน 8.76
ทันตาภิบาลหรือทันตสาธารณสุข ศึกษาที่สถาบันพระบรมราชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ทั้ง 7 แห่ง ทั่วประเทศไทย มีหน้าที่หลักๆ คืองานส่งเสริมป้องกันทานด้านสุขภาพช่องปาก และงานรักษาทันตกรรมเบื้องต้น - เต็ง
ข้อมูลเพิ่มเติม