U-Review

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย (Film and Digital Media) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ ซึ่งบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะ ...

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร (Agricultural Communication) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทําให้ประชากรมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ ...