U-Review

"เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม สร้างความได้เปรียบ" รีวิวคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน : U-Review


ในยุคปัจจุบันที่การรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบ และช่วยเสริมความก้าวหน้าให้กับการทำงานในด้านต่างๆ ทำให้หลายคนเห็นความสำคัญและสนใจอยากจะเรียน “ ภาษาจีน ” ในระดับอุดมศึกษากันมากขึ้น แต่ก็ยังมีความกังวลว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษามาก่อนจะสามารถเรียนได้ไหม ที่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนทางด้านจีนศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีน ทั้งการฟังพูด อ่าน เขียน การแปล ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมและวิธีการดำรงชีวิตของชาวจีนไปพร้อมกัน


ซึ่งจุดเด่นของการเรียนภาษาจีนที่นี่ ก็คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินั้นขึ้นชื่อในด้านการสอนภาษาจีนมายาวนานตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และในปัจจุบัน ถือว่าเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนครบถ้วนเกี่ยวกับจีนศึกษา มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทางวิชาการที่น้องๆ สามารถวางใจได้ แม้ว่าน้องๆ จะไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษามาก่อน แต่ทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนจะสามารถเรียนจบไปประกอบอาชีพตามที่หวังไว้ได้ ขอแค่มีความตั้งใจจริง อาจารย์ทุกท่านในคณะฯ พร้อมจะดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างดี เสมือนเป็นคนในครอบครัว และที่สำคัญคือ บัณฑิตที่จบด้านจีนศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านมาทุกคนล้วนมีงานรองรับ คิดเป็น 100% ซึ่งถือเป็นการยืนยันความเป็นเลิศด้านการเรียนจีนศึกษาของที่นี่ได้เป็นอย่างดี  


 
UploadImage

" การเรียนภาษาไม่ว่าภาษาอะไรก็ตาม เรารู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ ด้วย
เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและประสบผลสำเร็จ"

รศ.ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณะบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

 
โดยหลักสูตรของทางคณะฯ ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language) และ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture) เมื่อน้องๆ ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ในชั้นปีที่ 1 ก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาจีน การออกเสียง การฟัง-พูด การสนทนา การอ่าน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาทั่วไปอื่นๆ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จะได้เรียนรู้ทักษะภาษาจีนในระดับสูงขึ้น รวมทั้งไวยากรณ์ ตัวอักษร ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไทเก็ก) เป็นต้นจากนั้นในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะมีโอกาสไปศึกษาต่อในประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี เพื่อฝึกฝนและเน้นพัฒนาทักษะด้านการเขียน การแปล การสื่อสารมวลชน และภาษาจีนโบราณประยุกต์ สุดท้ายในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเรียนวิชาเลือกและวิชาเอกบังคับตามความสนใจ ทั้งทางด้าน ภาษาจีนและจีนศึกษา เช่น ความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีน การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน นอกจากการเรียนแล้วยังมีการฝึกงานสหกิจตามสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจด้วย
 


นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้ว ทางคณะฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมจีน และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาจีนให้กับนักศึกษาผ่านโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โครงการรำลึกปรมาจารย์ขงจื้อ โครงการศิลปะกระดาษตัดจีน โครงการศิลปะเชือกถักจีน โครงการพู่กันจีน เป็นต้น และนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร 4 ปี มีแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสาขาตามความสนใจ เช่น ล่ามไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่สถานทูต พนักงานสายการบิน หรือบริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เลขานุการ ธุรกิจโรงแรม  ครูสอนภาษาจีน เป็นต้น


 
UploadImage

" พี่เริ่มเรียนภาษาจีนที่นี่โดยไม่มีพื้นฐานอะไรเลย แต่ก็สามารถเรียนจบ 4 ปี เกียรตินิยมอันดับ 2 ด้วยความตั้งใจล้วนๆ "
ศิษย์เก่าและอาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งมากจาก ความร่วมมือร่วมใจ ...

MBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามรถทางด้านการบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งมากจาก ความร่วมมือร่วมใจ ...