U-Review

บัญชี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คะแนน 8.62
จุดเด่นของบัณฑิตคณะบัญชี • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกอบอาชีพได้ (คณะมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่หลากหลายมาใช้ในการเรียน การสอนทั้งโปรแกรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น SAP) • มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดงาน และสามารถนำความรู้ความสามารถ ไปปฏิบัติงานได้จริง (มีวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริง ณ สถานประกอบการ) - พี่เอ็ม
- พี่เอ็ม
ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คะแนน 8.59
ภาษามีความน่าสนใจ เรียนง่าย แต่การจำจำต้องใช้เวลาและฝึกบ่อยๆค่ะ - คัทลียา
- คัทลียา
ข้อมูลเพิ่มเติม
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last