U-Review

นิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรใหม่ล่าสุดเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ...

สาขาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ สถาบันกันตนา

กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การผลิตรายการที่แตกต่างในรูปแบบต่าง ...

สาขาผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา

กระบวนการการผลิตภาพยนตร์ การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การแสดง ...