U-Review

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ...

สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน ...

สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและโรงเรียนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติบลูเมาเทนส์ ...