U-Review

การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ Bachelor of Business Administration in Event and Leisure Marketing

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เป็นการนำศาสตร์ต่างๆ ด้านการตลาดมาผสมผสานอย่างลงตัวกับศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ของการสื่อสาร ...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการคำนวณ ...

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนตโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ หัวใจดิจิทัล เน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ...