U-Review

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (International program)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ ...

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะมีทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติ ...

สาขาวิชาการจัดการ (Bachelor of Business Administration Program in Management) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นสาขาที่เน้นให้น้องๆ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการจัดการ ...