U-Review

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ประเทศจีน” หนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ ...

ธุรกิจจีน (Chinese Business) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างดีด้านการศึกษาเกี่ยวกับจีน ...

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (Faculty of Humanities and Applied Art) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนทั้งด้านความรู้และทักษะ ...