U-Review

"สาขา MICE สาขาใหม่ ที่มีโอกาสพุ่งแรง" รีวิวสาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการ : U-Review

    ถ้าจะพูดถึงบ้านเราแล้ว เราแทบจะพบเจอธุรกิจ MICE หรือธุรกิจ Event กันมากมายไม่ว่าจะเป็นในงานแต่งงาน งาน Expro งานนิทรรศการ งานจัดสัมมนาจัดเลี้ยง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ประเทศไทยเรายังเป็นศูนย์ HUB ของอาเซียน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มได้ว่าจะมีธุรกิจ MICE การจัดการสัมนา และจัดการประชุมที่เข้ามามากยิ่งขึ้นไปอีก
 
    เราอาจจะไม่ค่อยทราบว่าคนที่ทำอาชีพเหล่านี้ เขาจบมาจากไหนหรือมาทำตรงนี้กันได้อย่างไร? สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ หรือ สาขา Event ถือเป็นสาขาอาชีพที่ใหม่มากในบ้านเรา และมีอนาคตมากด้วยเช่นกัน  ในประเทศเรายังมีมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนี้กันอยู่น้อยมาก ทั้งที่ในต่างประเทศมีการจัดการเรียนการสอนกันมานานแล้วพอสมควร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยเฉพาะทีประเทศอังกฤษ
 
    ผศ. ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของสาขานี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการปรับชื่อคณะมนุษย์ศาสตร์ เป็นคณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เพื่อสร้างจุดแข็ง และปรับไปตามเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไปด้วย โดยในคณะแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาศาสตร์ ศิลปะการแสดง และอุตสาหกรรมการบริการ
 
    และถือโอกาศเปิดหลักสูตรสาขาวิชา การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ดังกล่าวขึ้นมา โดยในวงการกลุ่มธุรกิจทั่วไปจะรู้จักกลุ่มงานพวกเขาเหล่านี้ในนามว่า "ธุรกิจ MICE" โดยสามารถจำแนกกลุ่มธุรกิจ MICE เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. M ย่อมาจาก Meetings หมายถึง การจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข่าวสาร ซึ่งอาจจัดในสถานที่ของบริษัทหรือของหน่วยงานนั้นๆ หรืออาจจัดในสถานที่อื่นๆ 

2. I  ย่อมาจาก  Incentive Travel หมายถึง การให้รางวัล หรือตอบแทนเป็นรางวัลสำหรับความสำเร็จ หรือผลงาน ซึ่งโดยทั่วไปบริษัท หรือหน่วยงานเอกชนจะจ่ายให้กับพนักงานที่ประสบความสำเร็จในการขาย หรือปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หรือพักผ่อนในประเทศ หรือต่างประเทศ บางกรณีการเดินทางประเภทนี้อาจรวมถึงการให้รางวัลเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมประชุม หรือสัมมนาเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ  พร้อมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ

3ฺ. C ย่อมาจาก Conventions หมายถึง งานที่ผสมระหว่างการประชุมกับการแสดงสินค้า เช่น ตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิชาชีพ หรือสมาพันธ์ธุรกิจ และตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทขนาดต่างๆ 

4. E ย่อมาจาก Expositions หมายถึง เป็นงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เช่น งาน Exproต่างๆ 
 

     การจัดการเรียนการสอน
     ชั้นปีที่ 1 จะได้เรียนปูพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจงานบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ สอนบุคลิกภาพ จิตวิทยาการบริการ และจิตวิทยาผู้บริโภค
     ชั้นปีที่ 2 จะได้ลงรายละเอียดของงานกลุ่ม MICE 
     ชั้นปีที่ 3 ลงมือฝึกปฏิบัติจริงในด้านทักษะต่างๆ
     ชั้นปีที่ 4 เรียนรู้จัดการบริหารความเสี่ยง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และฝึกสหกิจศึกษา 
     โดยจุดเด่นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่แต่ต่างจากการเรียนในหมาวิทยาลัยอื่นๆ คือไม่ว่าเรียนคณะไหน สาขาใด นักศึกษาที่จบออกมาต้องสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ และทำธุรกิจเป็นด้วย
 
     คุณสมบัติพื้นฐานของคนที่เหมาะจะเรียนสาขานี้ 
     1. มีความอดทน 
     2. มีความคิดสร้างสรรค์ 
     3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / ชอบทำกิจกรรม
     และทาง Admission Premium มองว่าตลาดการท่องเที่ยว และกลุ่ม MICE เป็นตลาดที่ใหญ่ มีแนวโน้มว่าจะใหญ่ขึ้นอีกเรื่อยๆ และอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น สาขาใหม่ ไฟแรงเวอร์ คงหนีไม่พ้น สาขาในกลุ่มธุรกิจ MICE หรือ สาขา Event แน่นอน
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาโนเทคโนโลยีเป็นวิทยาการแขนงใหม่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ...

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ Information Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภายในสาขาวิชายังเปิดโอกาสอย่างอิสระให้น้องๆ ได้เรียนรู้และค้นคว้าหาตัวตนของตนเองอย่างรอบด้าน ...

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้นปีที่ 1 - 2 ได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ...