U-Review

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MSc เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรและสังคมให้มีคุณภาพ ...

MSc เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ...

Ph.D. (Information Technology) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กระแสของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกในปัจจุบันนั้นรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ...