U-Review

"เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่" รีวิวสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : U-Review

ว่าด้วยเรื่องโลกสมัยใหม่ โลกที่ทุกอย่างพึงพาเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่าง  เราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐ เทคโนโลยีสารเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการทำงานในวงการแพทย์ ในวงการการศึกษา ในการบริหารงานองค์กร เข้ามามีบทบาทในการค้าขาย ให้เราสามารถซื้อขายสินค้าข้ามซีกโลกได้เพียงคลิกเดียว ตลอดจนบทบาทสำคัญในวงการที่ต้องการความละเอียดอ่อน และความปลอดภัย เช่นการทำธุรกรรมการเงิน และการสื่อสารที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล ในทุกวันนี้บุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นที่ต้องการอย่างไม่สิ้นสุด
 


UploadImageสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกแห่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ ที่กำลังมีความสนใจด้านเทคโนโลยี และต้องการก้าวสู่การเป็นมือโปรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านระบบเครือข่าย (Network) และงานระบบ (System) สองเรื่องที่เป็นองค์ประกอบหลักของการจะบอกว่าคนที่เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นต้องรู้อะไรบ้าง
 


ในการเรียนน้องๆ จะได้เรียนกันตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม เรียนรู้โครงสร้างของข้อมูล พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจนถึงวิชาขั้นสูงที่เป็นการประยุคใช้ความรู้ เช่น การตอบสนองระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การประกันข้อมูลสารสนเทศและความมั่นคง การเขียนชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิชาที่จะทำให้น้องๆ จบออกไปแล้วสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างราบรื่น ทั้งวิชาเกี่ยวกฎหมายและจริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดท้ายด้วยการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ที่เน้นการลงมือทำจริง
 


UploadImage

“การเรียนที่จะสามารถทำงานได้จริง เราต้องมีพื้นที่ให้เขาได้สร้างประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาสิ่งที่เขารู้ให้ทำงานได้
สุดท้ายแล้วกระบวนการผลิตต้องทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมให้ได้”
ผศ.ดร. ธนา สุขวารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 


หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ที่ตั้งโดยสมาคม ACM (Association of Computing Machinery) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดทำขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก มีนโยบายสนับสนุนให้น้องๆ มีความพร้อมเพื่อที่จะสอบ Certificate ในด้านที่ตนเองถนัด อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่พร้อมจะเสริมความรู้ให้ตลอดช่วงเวลาของการฝึกงานด้วย ฉะนั้นน้องๆ สามารถมั่นใจได้แน่นอนว่าหากจบจากที่นี้แล้วจะเป็นที่ยอมรับ พร้อมก้าวสู่โลกใหม่ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคงแน่นอน 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA ONLINE บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

Innovative Entrepreneurship MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Innovative Entrepreneurship MBA หรือ IE MBA คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

MBA (Entrepreneurship) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้า ที่ต้องการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยตรงที่มีศักยภาพเข้าสู่โลกธุรกิจ ...