U-Review

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนโดยที่ภาษาแรกคือ ...

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ประเทศจีน” หนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ ...

M.A. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative ...