U-Review

รีวิวเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"หมอแลป" หรือชื่อที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า “นักเทคนิคการแพทย์” เป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เป็นงานที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการรักษาของคุณหมอ มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษา เช่น ตรวจสารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ น้ำคัดหลั่ง เซลล์เม็ดเลือด ตรวจวิเคราะห์พยาธิ ตรวจแยกชนิดและการทดสอบยาปฎิชีวนะ ตรวจภูมิคุ้มกันต่างๆ ในร่างกาย การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่ทำให้เกิดโรค รวมไปถึงตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดและสารพิษในร่างกาย ในอาหาร และในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ยาบ้า เฮโรอีน สารตะกั่ว สารปรอท เป็นต้น

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะเทคนิคการแพทย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 เพื่อผลิตนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่เชี่ยวชาญในการตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและกายภาพบำบัด ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมงานบริการประชาชน ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ชื่อว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในทุกระดับ รวมทั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงและศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางทั้งการให้บริการทางห้องปฏิบัติการและการวิจัยในระดับชาติและภูมิภาค

สาขาเทคนิคการแพทย์ ของที่นี่ จะเรียน 4 ปี เมื่อจบแล้วบัณฑิตจะได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ โดยในปี 1 - 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จากนั้นในปีที่ 3 และ 4 จึงจะเรียนลึกทางด้านวิชาชีพและการเรียนในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น วิชาเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ปรสิตวิทยา ธนาคารโลหิต การวิจัย รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และเนื่องจากการขยายตัวทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้นักเทคนิคการแพทย์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนักเทคนิคการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย สภากาชาด โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์-วิจัย โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts Communication) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเติบโตของแวดวงในสายงานอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยการเรียนการสอนนั้นเน้นไปที่การเรียนการแสดงทางเวทีเป็นพื้นฐานหลักและนำสิ่งที่ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียนนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในหน้าที่ต่างๆรวมถึงประยุกต์ใช้กับสื่อร่วมสมัยอย่าง ...

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Science Program in Sports Science, Art Program in Sport and Recreation Management for Health) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ...

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ...