U-Review

"เมื่อบริหารธุรกิจบอกว่า 2+1 = โอกาสงาน" รีวิวสาขาบริหารธุรกิจ Bangkok School of Management : U-REVIEW

การที่เราจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น จะต้องเริ่มเรียนรู้ ค้นหามุมมองใหม่ๆ ค้นให้พบสิ่งที่ตัวเองรัก และถนัด เพื่อที่จะนำความรู้นี่ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือการประกอบธุรกิจในอนาคต คงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถเรียนในสิ่งที่ตัวเองรัก ถนัด นอกจากนั้นยังได้รับวุฒิการศึกษาจากประเทศอังกฤษซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับน้องๆได้


"การเรียนการสอนเน้นกิจกรรมสร้างศักยภาพ และทักษะการเป็นผู้นำ"
คุณ ธารทิพย์ เทเวศน์
ผู้อำนวยการสถาบัน Bangkok School of Management

เหมือนที่สถาบัน Bangkok School of Management ได้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทางด้านสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งมีหลักสูตร 2+1  Degree Path Reprogram ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนอร์ทธัมเบรีย โดยใน 2 ปี แรกของหลักสูตรน้องๆ ต้องผ่านการประเมินทั้ง 25 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเรียนที่ประเทศไทย หลังจากนั้นในปีสุดท้ายของการเรียนน้องๆ มีสิทธิ์เลือกศึกษาต่อในประเทศไทยอีก 1 ปี ตามหลักสูตรการเรียนของอังกฤษ หรือไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนอร์ทธัมเบรียที่วิทยาเขตหลักในเมืองนิวคาสเซิล หรือที่วิทยาเขตลอนดอน เพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี

การเรียนบริหารธุรกิจที่นี่มีความพิเศษเพราะอาจารย์เน้นการสอนให้น้องๆ รักในสิ่งที่ทำและการทำตามความรู้สึกที่มาจากใจ


"สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลายควรมีเมื่อต้องเริ่มต้นทำธุรกิจคือ ค้นหามุมมองใหม่และค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัด"
Ms. Bhavna Khemlani
Lecturer

 
นอกจากนั้นสาขายังมีการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี ไม่มีเทคนิคที่ตายตัว ไม่เน้นยึดตามแบบแผนที่เฉพาะเจาะจง จะใช้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมสร้างศักยภาพให้มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา เช่น การออกไปเยี่ยมชมบริษัท หรือการเข้าร่วมกิจกรรม Networking  ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้น้องๆได้มีโอกาสพบปะ ผู้คนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนั้นจริงๆ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางการตลาด เรียนรู้กลยุทธ์การทำธุรกิจที่ถูกนำไปใช้ในการทำงานจริง และได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนในแวดวงธุรกิจ
 
ส่วนด้านการทำงานของน้องๆ ที่จบจากสาขานี้มากกว่า 90% ได้รับการตอบรับเข้าทำงานภายใน  7  เดือนหลังจากจบการศึกษา อีกส่วนหนึ่งได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักระหว่างเรียน และเริ่มต้นสร้างเป็นธุรกิจของตัวเอง ซึ่งธุรกิจนั้นอาจมาจากการทำโปรเจคในห้องเรียนจนสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ นักศึกษาที่จบไปส่วนมากจะอยู่ในแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะนักการตลาด นักวิเคราะห์ และ Consultant  


"เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพเป็นหน้าที่ของเราที่จะดึงศักยภาพนักเรียนออกมา"
Ms. Tina Yang
Head of Admissions & Counseling

หากน้องๆมีความสนใจเรียนด้านบริหารธุรกิจ ชอบบรรยากาศการเรียนที่มีความเป็นนานาชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน Bangkok School of Management น่าจะเหมาะกับน้องๆ เลยทีเดียว เพราะที่นี่เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพ และหน้าที่ของสถาบันจึงเป็นการดึงศักยภาพของน้องๆ ออกมา
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ ...

สาขาผลิตแอนิเมชัน สถาบันกันตนา

กระบวนการการผลิตแอนิเมชัน การสร้างตัวละครแบบ 2 มิติ ...