U-Review

"เมื่อบริหารธุรกิจบอกว่า 2+1 = โอกาสงาน" รีวิวสาขาบริหารธุรกิจ Bangkok School of Management : U-REVIEW

การที่เราจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น จะต้องเริ่มเรียนรู้ ค้นหามุมมองใหม่ๆ ค้นให้พบสิ่งที่ตัวเองรัก และถนัด เพื่อที่จะนำความรู้นี่ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือการประกอบธุรกิจในอนาคต คงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถเรียนในสิ่งที่ตัวเองรัก ถนัด นอกจากนั้นยังได้รับวุฒิการศึกษาจากประเทศอังกฤษซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับน้องๆได้


"การเรียนการสอนเน้นกิจกรรมสร้างศักยภาพ และทักษะการเป็นผู้นำ"
คุณ ธารทิพย์ เทเวศน์
ผู้อำนวยการสถาบัน Bangkok School of Management

เหมือนที่สถาบัน Bangkok School of Management ได้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทางด้านสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งมีหลักสูตร 2+1  Degree Path Reprogram ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนอร์ทธัมเบรีย โดยใน 2 ปี แรกของหลักสูตรน้องๆ ต้องผ่านการประเมินทั้ง 25 รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเรียนที่ประเทศไทย หลังจากนั้นในปีสุดท้ายของการเรียนน้องๆ มีสิทธิ์เลือกศึกษาต่อในประเทศไทยอีก 1 ปี ตามหลักสูตรการเรียนของอังกฤษ หรือไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนอร์ทธัมเบรียที่วิทยาเขตหลักในเมืองนิวคาสเซิล หรือที่วิทยาเขตลอนดอน เพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี

การเรียนบริหารธุรกิจที่นี่มีความพิเศษเพราะอาจารย์เน้นการสอนให้น้องๆ รักในสิ่งที่ทำและการทำตามความรู้สึกที่มาจากใจ


"สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลายควรมีเมื่อต้องเริ่มต้นทำธุรกิจคือ ค้นหามุมมองใหม่และค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัด"
Ms. Bhavna Khemlani
Lecturer

 
นอกจากนั้นสาขายังมีการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี ไม่มีเทคนิคที่ตายตัว ไม่เน้นยึดตามแบบแผนที่เฉพาะเจาะจง จะใช้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมสร้างศักยภาพให้มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา เช่น การออกไปเยี่ยมชมบริษัท หรือการเข้าร่วมกิจกรรม Networking  ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้น้องๆได้มีโอกาสพบปะ ผู้คนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนั้นจริงๆ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางการตลาด เรียนรู้กลยุทธ์การทำธุรกิจที่ถูกนำไปใช้ในการทำงานจริง และได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนในแวดวงธุรกิจ
 
ส่วนด้านการทำงานของน้องๆ ที่จบจากสาขานี้มากกว่า 90% ได้รับการตอบรับเข้าทำงานภายใน  7  เดือนหลังจากจบการศึกษา อีกส่วนหนึ่งได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักระหว่างเรียน และเริ่มต้นสร้างเป็นธุรกิจของตัวเอง ซึ่งธุรกิจนั้นอาจมาจากการทำโปรเจคในห้องเรียนจนสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ นักศึกษาที่จบไปส่วนมากจะอยู่ในแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะนักการตลาด นักวิเคราะห์ และ Consultant  


"เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพเป็นหน้าที่ของเราที่จะดึงศักยภาพนักเรียนออกมา"
Ms. Tina Yang
Head of Admissions & Counseling

หากน้องๆมีความสนใจเรียนด้านบริหารธุรกิจ ชอบบรรยากาศการเรียนที่มีความเป็นนานาชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน Bangkok School of Management น่าจะเหมาะกับน้องๆ เลยทีเดียว เพราะที่นี่เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพ และหน้าที่ของสถาบันจึงเป็นการดึงศักยภาพของน้องๆ ออกมา
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ สถาบันกันตนา

กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การผลิตรายการที่แตกต่างในรูปแบบต่าง ...

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค ...

สาขาผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา

กระบวนการการผลิตภาพยนตร์ การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การแสดง ...