U-Review

เปิดทักษะที่ต้องมีในยุค 4.0 จากรุ่นพี่วิศวกรรมไฟฟ้า : U-Showcase

ในโลกของยุคไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาต่างๆ ก้าวไปข้างหน้า ทุกๆอาชีพในประเทศต้องมีการปรับตัว เราจึงจำเป็นต้องศึกษาว่าควรมีทักษะใดบ้าง หรือต้องพัฒนาทักษะใดบ้างที่เรามี เพื่อเพิ่มโอกาสให้เราโดนเด่นเป็นที่สนใจขององค์กรต่างๆ และเพื่อให้เราอยู่รอดในยุค 4.0
 
5 ทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพวิศวกรไฟฟ้ายุค 4.0
 
1.ทักษะด้านภาษา
 
แน่นอนว่าในปัจจุบันวิศวกรส่วนใหญ่ต้องทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือต้องติดต่อกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากสื่อสารกันไม่ได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้วิศวกรยุค 4.0 ต้องมีทักษะนี้
 
2.ความสามารถในการสื่อสาร
 
สาเหตุที่ทักษะด้านการสื่อสารจำเป็นต้องมี ก็เพราะการทำงานส่วนใหญ่ต้องทำงานเป็นทีม หากเราไม่สามารถสื่อสารให้มีเกิดความเข้าใจทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ ดังนั้นจึงเราต้องทำให้เพื่อนร่วมงานของเราเข้าใจวิธีการทำงาน และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
3.ทักษะในการแก้ไขปัญหา
 
ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ทักษะข้ออื่นๆ เนื่องจากปัญหาหลักทางด้านวิศวกรรมคือการออกแบบ สร้าง และใช้งานสิ่งต่างๆ ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่มีอยู่ ปัญหาเหล่านี้มักไม่มีคำตอบที่แน่ชัด เราต้องไล่เรียงให้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรให้กับสิ่งๆ นี้
 
4.การทำงานเป็นทีม
 
สำนวนที่ว่า “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย” ยังใช้ได้มาจนถึงยุคนี้ เพราะหลายอย่างในโลกนี้เราไม่สามารถทำได้โดยลำพัง การทำงานให้สำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย ต้องรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเช่นกัน และนั่นจะทำให้งานของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 
5.การพัฒนาตนเอง
 
สิ่งสำคัญที่เราจะต้องเพิ่มและพัฒนาตัวเราในยุคนี้คือ เราต้องทักษะการทำงานที่หลากหลายหรือที่เรียกว่า Multi-skills สามารถทำงานได้หลายอย่าง ๆ เพราะทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องเพิ่มทักษะการทำงาน โดยต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ และเพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

 
     พี่ทีมงาน AdmissionPremium ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ พี่วศิน อภิชัยธนกุล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นพี่วิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) 


     เล่าถึงหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สอนให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และวิชาชีพที่พร้อมจะประกอบอาชีพเป็นวิศวกร เพื่อพัฒนางานในด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล
 
เหตุผลที่เลือกเรียน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

     พี่เรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เป็นคนชอบวิชาคำนวณมาก และมีรุ่นพี่อยู่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เขาแนะนำให้เราเรียนสาขานี้ พี่เลยไปศึกษาดู ทำให้สนใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าจึงได้ตัดสินใจเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และที่เลือกมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เพราะมุ่งมั่นให้ความรู้ฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และวิชาชีพที่พร้อมจะประกอบอาชีพเป็นวิศวกร เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันบัณฑิตที่ผลิตออกไปจะต้องมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ


เทคนิคการเรียนของเราเป็นอย่างไรบ้าง
 
ส่วนเทคนิคสำหรับการเรียนโดยส่วนใหญ่นะครับ เวลาเรียนในคาบเรียนถ้าเราไม่ใช่คนขยัน ซึ่งพี่ก็ไม่ได้เป็นคนขยันกลับบ้านก็เล่นเกมส์หาเงิน เราก็ควรไขว่คว้าความรู้ในคาบเรียนให้ได้มากที่สุด ไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรให้ถามอาจารย์ในคาบนั้นๆเลย และพี่เป็นคนที่ก่อนสอบจะติวหนังสือสอบกับเพื่อนด้วย เลยทำให้ได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น


 
คุณสมบัติของน้อง ๆ ที่อยากศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มีขยัน ใฝ่เรียนรู้ ชอบค้นหา สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี ชอบการสื่อสารต่อหน้าสาธารณชน ไม่เขินอาย สนใจภาษาอื่นๆ ทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาในอาเซียน เพราะอาจได้พบแรงงานเพื่อนบ้าน
 
โอกาสทางวิชาชีพ

  - วิศวกรประจำโรงงานไฟฟ้า
  - วิศวกรออกแบบ อนุมัติแบบ ควบคุมงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
  - วิศวกรควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้า 
  - วิศวกรปฏิบัติการทดสอบการผลิตไฟฟ้า และวิจัยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
  - วิศวกรวางแผนการใช้พลังงานประจำโรงงานอุตสาหกรรม
  - อาจารย์ นักวิชาการ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
  - ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับออกแบบระบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น

 
ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Ed. (Educational Administration) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ...

M.Arch. (Industrial Design) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

M.Sc. (Forensic Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ...