U-Review

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2539 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปกรรมที่จากเดิมมีแค่ ...

มัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

“แฟชั่นไม่ได้อยู่ในเสื้อผ้าอาภรณ์เท่านั้น แฟชั่นอยู่ในท้องฟ้า ...

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“นักคิดผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลมืออาชีพ” ...