U-Review

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Science Program in Sports Science, Art Program in Sport and Recreation Management for Health)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้ความสำคัญด้านพลศึกษาและสุขศึกษาของประเทศไทย ...