U-Review

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปัจจุบันความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจได้ยืนยันให้เห็นถึงประโยชน์ที่องค์กรและลูกค้าได้รับจากการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ...

เทคโนโลยีสังคม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย ...