U-Review

รีวิวสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเรียนออกแบบนั้นเหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความคิดแปลกใหม่ ชอบและรักในการศิลปะ วันนี้พี่จะแนะนำทางเลือกสำหรับการเลือกเรียนทางอาร์ตให้ได้รู้จักนั้นก็คือ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการออกแบบอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ความรู้ด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต ประกอบกับความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความต้องการของตลาดทั้งด้านกายภาพ และจิตวิทยา เมื่อรวมกับทักษะการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน สร้างให้เกิดเป็นงานออกแบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน มีความงามดึงดูดความสนใจ และผลิตได้อย่างเหมาะสมในระบบอุตสาหกรรม

สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็นสาขาวิชา 5 วิชาเอก ดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ ศึกษาการออกแบบเพื่อความงาม การสื่อความหมาย และเพื่อการโฆษณาบนพื้นผิว 2 มิติและ 3 มิติ เช่น การออกแบบสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ โปสเตอร์ หนังสือและนิตยสาร กราฟฟิคเชิงปฏิสัมพัทธ์บนหน้าจอ สื่ออิเล็คทรอนิคและโสตทัศน์ ตลอดจนกราฟฟิคสิ่งแวดล้อม

2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือนภายในและภายนอกอาคาร ของเล่น ของประดับตกแต่ง ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

3. สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ ศึกษาคุณสมบัติของเส้นใย โครงสร้างผ้าทอ ลวดลายที่เหมาะสมและสีชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสิ่งทอ ด้วยเทคนิคการทอ ย้อม พิมพ์ ตลอดจนนำสิ่งทอไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องเรือน เครื่องตกแต่ง และของใช้ เป็นต้น

4. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตเพื่อไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ดินเผา โดยเน้นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใช้สอยในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ของที่ระลึก อิฐและกระเบื้องประดับ ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ

5. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ศึกษาการออกแบบตกแต่งภายในสภาพแวดล้อมประเภทต่างๆ ได้แก่ การออกแบบตกแต่งภายใน ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและงานออกแบบเฉพาะราย เช่น เครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ การออกแบบตกแต่งภายในอาคารโครงการขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย ร้านอาหาร ร้านค้า และการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ประเภทอื่นๆที่ใช้ความรู้สหสาขาวิชาที่มีการสอนในภาควิชา เช่น การออกแบบตกแต่งเวที การจัดงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิทรรศการและงานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งในส่วนของการเรียนการสอนนั้น แต่ละสาขาจะเรียนเหมือนกันในปี 1 และ ปี2 เทอม 1 แล้วจะเริ่มแยกวิชาเอกในปี 2 เทอม 2 โดยที่ปี 1 และปี 2 เรียนวิชาพื้นฐาน ซึ่งมีวิชาหลักคือ 2D Studio, 3D Studio และ 4D Studioปี 2 เทอม2 เลือกเรียนรายวิชาตามถนัด สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น Jewelry Design, Ceramic Casting, Toy Design, Furniture Design,Transportation Design หรือวิชาด้าน Graphic design ได้แก่ Typo, Publication Design, Motion Graphics, InfoGraphics ปี 3 ก็จะเป็นการฝึกวิชาชีพ และปีสุดท้ายนั้นมีการทำวิทยานิพนธ์โดยที่น้องๆ สามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเองได้สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพ เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และนักพัฒนางานออกแบบหลากหลายสาขา เมื่อจบจากที่นี่ไปแน่นอนว่าน้องๆ จะต้องเป็นบุคลากรในวิชาชีพการออกแบบที่มีคุณภาพพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในวิชาชีพการออกแบบอย่างแน่นอน
 
จบมาทำงานอะไร
ในการทำงานสายการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ในหลายรูปแบบโดยใช้พื้นฐานด้านศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การตลาดและสังคม สามารถทำงานเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ,นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ,นักออกแบบงานอินเตอร์แอ็คทิฟ ,ดีไซเนอร์ ,สไตลิศต์ ,นักเขียนภาพประกอบ ,นักออกแบบกราฟิค เป็นต้น

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง โครงการพิเศษ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม (สิงหาคม)
- กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลคะแนนสอบ GAT 85(ความถนัดทั่วไป), PAT1(คณิตศาสตร์), PAT2(วิทยาศาสตร์)
- ผ่านการสอบความถนัดทางการออกแบบอุตสาหกรรท และการสอบสัมภาษณ์ของทางมหาวิทยาลัย
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.atc.chula.ac.th

ระบบรับตรง (มีนาคม)
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลคะแนนสอบ GAT, PAT4 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
- มีผลสอบ 9 วิชาสามัญ (ในรายวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ มีคะแนนขั้นต่ำ 20%)
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.atc.chula.ac.th

แอดมิชชัน (สาขาสถาปัตยกรรม)
- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT 10%
- PAT4 (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 40%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  168,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 21,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร สาขานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต

ประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเกษตรกรรม และหลายประเทศเพื่อนบ้านข้างเรา ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย มหาวิทยาลัยสยาม

หากน้องๆ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย ...

บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีป...