U-Review

"ก้าวสู่จุดสูงสุดของการเรียนบัญชี" รีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี) : U-Review

คนเรามีหลายเหตุผลมารองรับการกระทำเสมอ การเลือกที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็เช่นกัน หลายคนเมื่อมาถึงจุดหนึ่งอาจคิดว่าความรู้ที่มีนั้นไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการรู้ของตนได้ หลายคนอาจจะอยากจะทิ้งมรดกทางปัญญาเอาไว้ให้กับโลกบ้าง และอีกหลายคนที่แสวงหาความก้าวหน้าทางอาชีพ การงาน หรือตำแหน่งระดับสูง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด วันนี้การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป ด้วยทางเลือกที่มีอยู่เราสามารถมองหาหนทางได้ไม่อยาก ตามหัวเรื่องที่กล่าวไว้เราจะมาพูดถึงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การเรียนเพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดของการศึกษาศาสตร์การบัญชี การบูรณาการความรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องUploadImage

“ต้องคิดอย่างบูรณาการได้ ไม่ใช่แค่รู้ด้านบัญชีแค่อย่างเดียว แต่ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในศาสตร์อื่นๆ ด้วย
เพื่อให้สามารถสร้างแนวคิด หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้”
ดร.มนตรี ช่วยชู
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้มีไม่กี่ข้อ แต่ไม่อาจทำได้ง่ายนัก กับความต้องการสร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีจรรยาบรรณ  มีความรู้ และมีความสามารถ จบออกไปเป็นนักวิจัย นักบริหารชั้นสูง นักบริหารการศึกษา หรือเป็นนักบริหารในทุกส่วนงานที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านบัญชี ฉะนั้นแล้วการเรียนการสอนจึงเป็นไปในทิศทางการบูรณาการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นสำคัญUploadImage

“การเรียนปริญญาเอก ไม่เกินความสามารถ เกินความตั้งใจ คนที่เรียนปริญญาเอกอาจไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด
แต่ต้องเป็นคนที่มุ่งมั่น อดทน มีวินัยในการใช้ชีวิต”
ผศ. รองเอก วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 เวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาอย่างต่ำ 3 ปี โดยปีแรกจะเป็น Coursework หรือการเข้าฟังบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการทำวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ในทุกวิชาอาจารย์จะส่งบทความวิชาการในระดับนานาชาติที่เป็นภาษาอังกฤษให้อ่านล่วงหน้า และทำความเข้าใจก่อนประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วมาทำการ Discuss กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ทางคณะเชิญมา ในการเรียนในห้องตลอด 1 ปีนี้เองนักศึกษาจะต้องเริ่มเก็บข้อมูลจากการฟังบรรยายและจากแหล่งอื่นๆ สำหรับทำวิจัยของตนเองในขั้นต่อไป  ส่วน 2 ปีหลังจะเป็นการทำวิทยานิพนธ์ มีการกำหนดเกณฑ์เอาไว้ว่าแต่ละเทอมผลงานจะต้องแล้วเสร็จถึงระดับไหน หากทำตามแผน ทำตามเกณฑ์ไปเรื่อยๆ จะสามารถจบได้ใน 3 ปีแน่นอนUploadImage

ผศ. เมธสิทธิ์ พูลดี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่ตัดสินใจเรียนบัญชีในระดับปริญญาเอกเพราะว่าต้องการนำไปใช้ประกอบการทำงาน ในการเป็นอาจารย์การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจะมีความสำคัญมาก
 


UploadImage

คุณสุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอส.ที.เอ.สแตนดาร์ด เทคนิคคอล ออดิติ้ง

อยากได้องค์ความรู้ใหม่ อยากได้ประสบการณ์ในการทำวิจัย เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และทำประโยชน์ต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA ONLINE บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

Innovative Entrepreneurship MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Innovative Entrepreneurship MBA หรือ IE MBA คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...

MBA (Entrepreneurship) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหอการค้า ที่ต้องการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยตรงที่มีศักยภาพเข้าสู่โลกธุรกิจ ...