U-Review

"ก้าวสู่จุดสูงสุดของการเรียนบัญชี" รีวิวสาขาการบัญชี ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี) : U-Review

คนเรามีหลายเหตุผลมารองรับการกระทำเสมอ การเลือกที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็เช่นกัน หลายคนเมื่อมาถึงจุดหนึ่งอาจคิดว่าความรู้ที่มีนั้นไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการรู้ของตนได้ หลายคนอาจจะอยากจะทิ้งมรดกทางปัญญาเอาไว้ให้กับโลกบ้าง และอีกหลายคนที่แสวงหาความก้าวหน้าทางอาชีพ การงาน หรือตำแหน่งระดับสูง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด วันนี้การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป ด้วยทางเลือกที่มีอยู่เราสามารถมองหาหนทางได้ไม่อยาก ตามหัวเรื่องที่กล่าวไว้เราจะมาพูดถึงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การเรียนเพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดของการศึกษาศาสตร์การบัญชี การบูรณาการความรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องUploadImage

“ต้องคิดอย่างบูรณาการได้ ไม่ใช่แค่รู้ด้านบัญชีแค่อย่างเดียว แต่ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีในศาสตร์อื่นๆ ด้วย
เพื่อให้สามารถสร้างแนวคิด หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้”
ดร.มนตรี ช่วยชู
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนี้มีไม่กี่ข้อ แต่ไม่อาจทำได้ง่ายนัก กับความต้องการสร้างนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีจรรยาบรรณ  มีความรู้ และมีความสามารถ จบออกไปเป็นนักวิจัย นักบริหารชั้นสูง นักบริหารการศึกษา หรือเป็นนักบริหารในทุกส่วนงานที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านบัญชี ฉะนั้นแล้วการเรียนการสอนจึงเป็นไปในทิศทางการบูรณาการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นสำคัญUploadImage

“การเรียนปริญญาเอก ไม่เกินความสามารถ เกินความตั้งใจ คนที่เรียนปริญญาเอกอาจไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด
แต่ต้องเป็นคนที่มุ่งมั่น อดทน มีวินัยในการใช้ชีวิต”
ผศ. รองเอก วรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 เวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาอย่างต่ำ 3 ปี โดยปีแรกจะเป็น Coursework หรือการเข้าฟังบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการทำวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ในทุกวิชาอาจารย์จะส่งบทความวิชาการในระดับนานาชาติที่เป็นภาษาอังกฤษให้อ่านล่วงหน้า และทำความเข้าใจก่อนประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วมาทำการ Discuss กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ทางคณะเชิญมา ในการเรียนในห้องตลอด 1 ปีนี้เองนักศึกษาจะต้องเริ่มเก็บข้อมูลจากการฟังบรรยายและจากแหล่งอื่นๆ สำหรับทำวิจัยของตนเองในขั้นต่อไป  ส่วน 2 ปีหลังจะเป็นการทำวิทยานิพนธ์ มีการกำหนดเกณฑ์เอาไว้ว่าแต่ละเทอมผลงานจะต้องแล้วเสร็จถึงระดับไหน หากทำตามแผน ทำตามเกณฑ์ไปเรื่อยๆ จะสามารถจบได้ใน 3 ปีแน่นอนUploadImage

ผศ. เมธสิทธิ์ พูลดี
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่ตัดสินใจเรียนบัญชีในระดับปริญญาเอกเพราะว่าต้องการนำไปใช้ประกอบการทำงาน ในการเป็นอาจารย์การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจะมีความสำคัญมาก
 


UploadImage

คุณสุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน เอส.ที.เอ.สแตนดาร์ด เทคนิคคอล ออดิติ้ง

อยากได้องค์ความรู้ใหม่ อยากได้ประสบการณ์ในการทำวิจัย เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และทำประโยชน์ต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีป...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยส...

บริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การค้าการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาตลอด ...