U-Review

สาขาการตลาด (Marketing Management )

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื่องจากโลกและสังคมต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านธุรกิจบริการเป็นจำนวนมาก ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล (MUIC) ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ...