U-Review

รีวิวสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวทางการเรียนทางสถาปัตยกรรมโดยไม่เน้นการเรียนสถาปัตยกรรมในรูปแบบเดิมโดยตรง แต่จะเสริมสร้างพื้นฐานและเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้ทดลองค้นหาแนวทางเพื่อการวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมตามความสนใจของนักศึกษาเอง โดยแรกเริ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิจิตรศิลป์ ต่อมาได้มีการแยกมาจัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.2543 การเรียนสถาปัตย์ระดับปริญญาตรีที่นี่ น้องๆ สามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี และสถาปัตยกรรมบัณฑิต 5 ปี

ในรายวิชาของสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 5 ปี น้องๆ ในชั้นปีที่ 1 - 2 จะได้เรียน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์สำหรับสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรม วัสดุและการก่อสร้างเบื้องต้น จากนั้นในชั้นปีที่ 3 - 4 จะได้เรียนเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมร่วมสมัย โครงสร้างสถาปัตยกรรม ระบบอาคารและพลังงาน สถาปัตยกรรมภายใน หลักการออกแบบ การวางผังเมือง และในทุกๆ ชั้นปีนักศึกษาจะได้เรียนปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือทำโปรเจคของตัวเอง โดนในเทอม 2 ของชั้นปี 4 น้องๆ จะได้เลือกการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และในปีที่ 5 จะได้เรียนปรัชญาการออกแบบและทำวิทยานิพนธ์เพื่อเตรียมตัวจบการศึกษา

ในส่วนของหลักสูตร 4 ปี เมื่อน้องๆ เรียนจบจะได้วุฒิเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนี้ในชั้นปีที่ 1 - 3 จะได้เรียนพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมศาสตร์เหมือนหลักสูตร 5 ปี แต่จะได้เรียนเชิงลึกในสาขาวิชาเฉพาะอีก 4 ด้าน คือ การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การสร้างสรรค์และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน การประกอบสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม และการสร้างสรรค์จินตภาพทางสถาปัตยกรรม โดยนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้มีจุดเด่นคือความรู้เฉพาะในสาขาวิชาทั้ง 4 ข้างต้น สามารถประกอบอาชีพสถาปนิกได้เหมือนกัน แต่จะยื่นขอสอบใบประกอบวิชาชีพได้ จะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือเลือกเรียนต่อโทอีก 1 หรือ 2 ปี 

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
- สามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 4 ปี และสถาปัตยกรรมบัณฑิต 5 ปี

จบมาทำงานอะไร
- สถาปนิก
- นักวิชาการ/ นักวิจัย
- นักพัฒนาโครงการ/ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ที่ปรึกษาโครงการ/ ผู้ประสานงานโครงการ
- นักออกแบบอิสระ
สมัครเรียนทำอย่างไร

ระบบรับตรง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สิงหาคม-กันยายน)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) 4 - 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
- มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระสังคมศึกษา 4 - 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
- ผ่านการทดสอบทางวิชาการและทดสอบเชิงปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- มีแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะ การออกแบบ หรือทักษะความสามารถที่เชื่อมโยงกับการเรียนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th หรือ www.arc.cmu.ac.th/admission

โควตา 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ (สิงหาคม-ตุลาคม)
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม.5 หรือ 6 ทุกแผนการเรียน
- ศึกษาในสถานศึกษา 17 จังหวัดในภาคเหนือ 
- ผ่านการทดสอบของมหาวิทยาลัย 
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ https://www.reg.cmu.ac.th

แอดมิชชัน
- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT 10%
- PAT4 (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 40%

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 232,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย29,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหาร ...

สหเวชศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการศึกษาไหนในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตร ...

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นสาขาวิชาเอกอยู่เพียงไม่กี่แห่ง ...