U-Review

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตลาดธุรกิจที่สำคัญอย่างประเทศจีนมีแนวโน้วการขยายตัวที่สูงขึ้นและต่อเนื่อง ...

สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ...

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management (IBM) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ Sripatum International ...