U-Review

สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรใหม่ล่าสุดเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ...

สาขาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ สถาบันกันตนา

กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การผลิตรายการที่แตกต่างในรูปแบบต่าง ...

สาขาการสื่อสารเศรษฐกิจ (Economic Communication) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรการสื่อสารเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ...