U-Review

สาขาการสื่อสารเศรษฐกิจ (Economic Communication)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ สถาบันกันตนา

กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การผลิตรายการที่แตกต่างในรูปแบบต่าง ...

สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของ IC&M เป็นระเบียบวิธีทางการวิจัยอย่างมีระบบที่เน้นในเรื่องการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ...

สาขาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FILM AND DIGITAL MEDIA) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในการเรียนการสอน จะมุ่งเน้นการบูรณาการในแต่ละวิชา โดย ...