U-Review

สาขาการสื่อสารเศรษฐกิจ (Economic Communication)

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น้องๆ คงรู้จักวิชา เศรษฐศาสตร์ กันมาบ้างว่า เป็นวิชาที่สอนเรื่องการแสวงหาแนวทาง ...

นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การโฆษณา คือ การประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพูดถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการสื่อสาร “พูดอย่างไรให้ได้มีรายได้” ...