U-Review

นิเทศศาสตร์ สาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ สถาบันกันตนา

กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การผลิตรายการที่แตกต่างในรูปแบบต่าง ...

สาขาผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนา

กระบวนการการผลิตภาพยนตร์ การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การแสดง ...

สาขาการสื่อสารเศรษฐกิจ (Economic Communication) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรการสื่อสารเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า ...