U-Review

สาขาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบ...

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...

สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ...