U-Review

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA Tourism Management บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพื่อการเตรียมพร้อมสู่สังคมนานาชาติ และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการระดับโลก ...

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...

สาขาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ...